Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Četař ozbrojených sil ČR

Odborný směr:

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Odborný podsměr:

Armáda ČR

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Mířič,  Specialista ochranné služby vojenské policie,  Starší aerolog,  Starší dozimetrista,  Starší odstřelovač,  Starší pracovník,  Starší průzkumník-specialista,  Starší vyhodnocovač,  Starší zdrojař,  Starší ženista-specialista,  Střelec-operátor,  Účtovatel,  Velitel kompletu,  Velitel osádky,  Velitel provozovny,  Velitel roje bojového vozidla,  Velitel stanice,  Velitel střelnice,  Velitel vyprošťovacího vozidla,  Zástupce velitele družstva,  Voják z povolání

Příbuzná povolání

Zdravotnický záchranář , Strojvedoucí , Psovod bezpečnostní služby , Dělmistr , Strážný , Řidič osobní dopravy ozbrojených sil ČR , Meteorolog , Záchranář – velitel záchranné roty , Strojník speciálních železničních zařízení , Správce majetku , Strážný ozbrojených sil ČR , Psovod ozbrojených sil ČR , Vrchní kuchař ozbrojených sil ČR , Hasič ozbrojených sil ČR , Strážný Hradní stráže , Hasič – strojní služba , Pyrotechnik , Cvičitel horské služby , Řidič nákladní dopravy , Skladník , Řidič těžké nákladní a speciální techniky ozbrojených sil ČR , Operátor letových dat , Chovatel zvířat , Zbrojíř , Řidič ozbrojených sil ČR , Řidič bojových vozidel a mechanismů ozbrojených sil ČR , Mechanik nákladních vozidel a autobusů , Kuchař , Správce budov, staveb a objektů

Regulované povolání

Ano

Předpis regulující výkon povolání:

Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání a nařízením vlády č. 156/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb. Zdravotní způsobilost pro výkon povolání je stanovena podle vyhlášky č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

ID jednotky práce

103257

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Charakteristika

Četař ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti související s vojenským materiálem, nebo s obsluhou, údržbou a opravami vojenské techniky nebo vojenských technických zařízení a velí vojenským organizačním formacím na úrovni osádky, roje, stanice nebo provozovny.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem KKOV xxxxH vhodná
Střední vzdělání s výučním listem RVP xx-xx-H/xx vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
doporučené - Držení, nošení a oprávněná použití zbraní a střeliva (zbrojní průkaz) - odborná způsobilost podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a vyhlášky č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních
povinné - Vzdělávání a výcvik v rámci ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
povinné - Příprava ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha a údržba přiděleného zbraňového systému
Obsluha a údržba přidělené zbraně
Plnění úkolů v úkolových uskupeních, v bojových podmínkách a v zahraničních vojenských operacích
Vykonávání dozorčí a strážní služby
Vedení boje se zbraní nebo zbraňovým systémem samostatně nebo v sestavě vojenské jednotky vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa
Plnění úkolů při vojenském výcviku, odborné přípravě a vzdělávání
Obsluha a údržba vojenské techniky
Obsluha a údržba vojenských technických zařízení
Obsluha a údržba vojenské výzbroje a výstroje
Vedení podřízených k bojové a morální připravenosti a vojenskému vystupování
Řízení a vedení výcviku a odborné přípravy vojáků
Plnění úkolů, zajišťování a výkon odborných činností vyplývajících z vojenské hodnosti četaře, vojenské odbornosti a zařazení na služebním místě
Opravy vojenské výzbroje

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
vnitřní předpisy ozbrojených sil ČR
bezpečnost práce a požární ochrana
činnosti četaře ozbrojených sil ČR
postupy řízení a velení vyplývající ze služebního zařazení v ozbrojených silách ČR
postupy při obsluze a údržbě zbraní nebo přidělených zbraňových systémů
týlové zabezpečení
vojenská taktika a strategie vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa
první pomoc
postupy při obsluze a údržbě vojenské techniky
postupy při obsluze a údržbě vojenských technických zařízení

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce) 
Výkonnost
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Vedení lidí (leadership)

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

  • Poddůstojníci v ozbrojených silách (CZ-ISCO 02100)