Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

specializace

Mechanik nákladních vozidel a autobusů

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

montáž, opravy a seřizování dopravních prostředků

Nadřazené povolání:

Mechanik opravář motorových vozidel

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Platové rozmezí:

26 000 Kč - 39 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Opravář automobilů,  Autoopravář,  Opravář motorových vozidel,  Mechanik motorových vozidel,  Seřizovač motorových vozidel,  Vehicle mechanic,  Motor vehicle mechanic,  Garage mechanic,  Truck mechanic

Příbuzná povolání

Četař ozbrojených sil ČR , Servisní technik klimatizace osobních automobilů , Mechanik pneuservisu , Mechanik osobních vozidel , Mechanik motocyklů

Další odborné směry S2

služby pro domácnosti a firmy

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30741

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

27. 2. 2019

Charakteristika

Mechanik nákladních vozidel a autobusů samostatně vykonává údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na silničních nákladních vozidlech a autobusech.

Pracovní činnosti

 • Diagnostika poruch a závad za použití speciálních diagnostických a měřicích přístrojů a stanovení způsobu opravy.
 • Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz, možnost zatížení a doporučení k preventivní opravě.
 • Opravy a výměny jednotlivých součástí, podskupin a skupin součástí vozidla.
 • Nastavování a seřizování mechanických, hydraulických a pneumatických dílů vozidel.
 • Oživování, nastavování a seřizování kompletních elektronických jednotek vozidel nebo kompletních skupin (např. oživení a nastavení řídící elektronické jednotky motoru, geometrie náprav, atd.).
 • Zhotovování jednotlivých součástí vozidel nebo jejich renovace.
 • Montáž příslušenství motorových vozidel.
 • Stavba prototypových a speciálních vozidel, jejich úpravy a zkoušení ve spolupráci s vývojovou konstrukcí a specializovanou oborovou zkušebnou.
 • Testování prototypových vozidel a zkušebních vzorků.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Celková renovace historických nákladních vozidel a autobusů a všech jejich celků bez dochované technické dokumentace se stanovením postupu renovace, použitých materiálů a technologie zpracování. 7
Montáž a brždění vývojových motorů na prototypových pracovištích. 7
Provádění stavby nebo příslušných úprav speciálních soutěžních a závodních nákladních vozů a jejich hlavních skupin včetně nastavení příslušných parametrů a provádění zkoušek. 7
Ve spolupráci s vývojovou konstrukcí vývoj a výroba prototypových speciálních montážních přípravků pro různé varianty motorizace vozů. 7
Zajíždění, zkoušení a testování prototypových vozidel nebo zkušebních vzorků. 7
Kontrola chodu motorů a dalších funkcí vozidel na diagnostických přístrojích. 6
Opravy motoru a převodovky autobusu a nákladních vozidel s použitím diagnostických přístrojů. 6
Provádění interních a státních homologačních zkoušek. 6
Provádění konečné funkční kontroly a kontroly úplnosti na konečné montáži pomocí diagnostických přístrojů včetně testování na zkušebních válcích nebo zkuš. polygonu, celkové vyhodnocení testu, případné určení závady a způsob odstranění. 6
Seřizování autobusu a nákladních vozidel před zkouškami se zaměřením na výkon motoru, účinnost brzd, geometrii vozidla, zkoušky ABS systému. 6
Instalace tenzometrů, držáků snímačů vibrací zdvihu, montáž snímačů tlaku a teplot do rozvodu, instalace průtokoměru. 5
Montáž a opravy zážehových nebo vznětových motorů nebo měření výkonu motorů na dynamometrech různého druhu včetně seřizování jejich chodu. 5
Oprava naftového topení autobusu včetně seřízení. 5
Opravy převodovek včetně následného sestavování a ustavování vůlí řazení. 5
Opravy rozvodovek včetně následného seřizování a zabíhání soukolí. 5
Opravy vstřikovacích čerpadel včetně seřizování předvstřiku. 5
Opravy vzduchotlakových brzdových systémů včetně nastavování brzdových tlaků, náběhu brzdových tlaků, automatické brzdové regulace a seřizování brzd přívěsu (návěsu). 5
Ruční i strojní montáž (demontáž) funkčních celků, např. motorový agregát, nápravy, do karosérie vozu, jejich seřízení a kontrola. 5
Servis autobusu a nákladních vozidel při prodeji s odstraněním závad. 5
Seřízení sbíhavosti a sklonu předních kol optickou aparaturou. 5
Sestavení a seřízení diferenciálu u autobusu, kompletní seřízení chodu motoru. 5
Demontáž a montáž dílů elektrického zařízení vozidla, např. alternátorů, dynam, regulátorů napětí apod. včetně opravy. 4
Demontáž a montáž hlavních skupin vozidel (motorů se spojkou, převodovek, náprav, kabin řidiče, valníkových karoserií nebo korb). 4
Demontáž a montáž systémů vzduchotlakových brzd včetně oprav dílů. 4
Oprava spojky u autobusu, ustavení do motoru, seřízení a funkční vyzkoušení. 4
Opravy a seřizování hydraulických brzdových systémů nákladních automobilů a autobusů. 4
Opravy a sestavování vstřikovacích čerpadel. 4
Opravy elektromotorů elektrického zařízení vozidel. 4
Ruční i strojní montáž (demontáž) funkčních skupin, např. motoru, agregátu, převodovky, vypravené karosérie, jejich seřízení a provedení kontrolního měření dle stanoveného předpisu. 4
Sestavování vozidel z hlavních skupin (sestavování rámů, náprav, převodovek, motorů včetně zapojování ovládacích prvků). 4
Výměna obložení čelistí brzd autobusu nebo lamel spojky, odstranění původního obložení. 4
Demontáž a montáž palivových vedení. 3
Montáž a demontáž dílů a kompletů včetně jejich polohování, např. zámků dveří, stěračů oken apod., jejich seřízení a kontrola správné funkce. 3
Rozebrání, opravení a sestavení sacího nebo výfukového potrubí autobusu. 3
Seřizování a nastavování vůle ventilových rozvodů. 3
Seřizování světlometů na všech druzích vozidel. 3
Sestavování dynam, startérů nebo elektrických čerpadel paliva bez zkoušení funkce. 3
Výměna chladiče vozidla, výměna palivové nádrže včetně zapojení potrubí. 3
Vyvažování kol automobilů včetně montáže a demontáže kol a pneumatik. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu KKOV 2368H nejvhodnější
Mechanik opravář motorových vozidel RVP 23-68-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce KKOV 2366H vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů ( 23-085-H )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technické dokumentaci silničních motorových vozidel
Volba postupu práce, potřebných diagnostických přístrojů, měřidel, pomůcek a náhradních dílů pro provádění oprav a seřizování silničních motorových vozidel a jejich agregátů
Odzkoušení funkčnosti opraveného stroje, zařízení nebo vozidla
Měření veličin a parametrů jednotlivých dílů, agregátů a konstrukčních skupin nákladních vozidel a autobusů vč. elektrických veličin
Diagnostikování poruch nákladních vozidel a autobusů
Posuzování technického stavu nákladních vozidel a autobusů a kontrola a provádění funkčních zkoušek jejich částí a agregátů
Montáže a demontáže dílů a agregátů nákladních vozidel a autobusů
Provádění údržby, seřizování, oprav a generálních oprav nákladních vozidel a autobusů a jejich agregátů (mechanických, elektrických, hydraulických a pneumatických) a příslušenství
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
zdraví a hygiena při práci
nakládání s odpady
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
strojní mechanismy
části motorových vozidel
diagnostika motorových vozidel
technologie oprav a seřizování motorových vozidel
elektrotechnika

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž vibracemi
Duševní zátěž
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž jemné motoriky
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Práce ve výškách
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž teplem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Raynaudův syndrom.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Mechanici a opraváři motorových vozidel (CZ-ISCO 7231)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 30 490 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 478 Kč do 48 955 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 30 803 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 138 Kč do 38 246 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Mechanici a opraváři nákladních automobilů (CZ-ISCO 72312)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 566 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 978 Kč do 46 189 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 33 352 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 042 Kč do 39 110 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Mechanici a opraváři autobusů a trolejbusů (CZ-ISCO 72313)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 267 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 705 Kč do 43 334 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.