Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

§ Regulované povolání

Řidič nákladní a autobusové dopravy

Odborný směr:

Doprava a logistika

Odborný podsměr:

silniční doprava a přeprava

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Platové rozmezí:

28 000 Kč - 51 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Řidič nákladních automobilů a tahačů,  Řidič kamionu,  Řidič nákladního vozidla,  Řidič cisterny,  Řidič autobusu,  Řidič trolejbusu,  Řidič mikrobusu,  Řidič městské hromadné dopravy,  Freight and bus driver,  Fracht- und Busfahrer

Příbuzná povolání

Četař ozbrojených sil ČR , Svobodník ozbrojených sil ČR

Regulované povolání

Ano

Předpis regulující výkon povolání:

Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

ID jednotky práce

101750

Datum zveřejnění

22. 11. 2017

Datum poslední aktualizace

20. 1. 2022

Charakteristika

Řidič nákladní a autobusové dopravy řídí silniční nákladní a autobusová vozidla nebo jízdní soupravy, přepravuje osoby nebo různé druhy nákladů při krátkých a dálkových trasách a zodpovídá za bezpečnost jejich přepravy, uložení a doručení, v souladu s příslušným řidičským oprávněním a silničními předpisy a normami.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu KKOV 2368H nejvhodnější
Automechanik AKVO/AKSO 2368H001 nejvhodnější
Mechanik opravář - silniční motorová vozidla AKVO/AKSO 2368H003 nejvhodnější
Mechanik opravář motorových vozidel AKVO/AKSO 2368H01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce KKOV 2366H nejvhodnější
Mechanik opravář AKVO/AKSO 2366H001 nejvhodnější
Mechanik opravář motorových vozidel RVP 23-68-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem KKOV xxxxH vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
povinné - Řízení autobusů - řidičský průkaz sk. D podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
povinné - Průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
doporučené - Řízení motorových vozidel s přívěsem - řidičský průkaz sk. E podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
doporučené - Přeprava nebezpečných věcí podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
doporučené - Mezinárodní řidičský průkaz podle Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Řízení autobusů a trolejbusů, včetně výběru jízdného, poplatků a náhrad podle přepravního tarifu
Řízení nákladních automobilů a tahačů s ohledem na charakter nákladu
Řízení vozidla s ohledem na ekonomiku jízdy
Řízení vozidla s ohledem na zásady bezpečné jízdy
Optimální využívání ovládacích a bezpečnostních prvků vozidla
Ukládání a zajišťování nákladu
Kontrola a příprava vozidla před jízdou
Dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí v silniční nákladní dopravě
Zaznamenávání jízdy a bezpečnostních přestávek pomocí tachografů
Evidence a vedení záznamů o provozu vozidla
Dodržování pracovního rozvrhu a určené trasy s cestujícími
Kontrola nakládky i vykládky v rámci stanovené nosnosti vozidla, přebírání a předávání doprovodných dokumentů
Údržba a běžné opravy nákladních automobilů a tahačů, kontrola nástrojů, vybavení vozidla a komunikačních zařízení

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
řízení nákladních automobilů řidičský průkaz sk. C
řízení autobusů řidičský průkaz sk. D
ošetřování a údržba motorových vozidel
bezpečnost práce a požární ochrana
první pomoc
předpisy a technické normy upravující silniční dopravu
pravidla používání tachografů a navigace

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Bezpečnost
Ochrana zařízení
Ochrana osobních dat a soukromí

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Interpersonální kompetence
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Výkonové kompetence
Kompetence k samostatnosti

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (CZ-ISCO 8332)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 26 115 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 469 Kč do 39 367 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 35 622 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 570 Kč do 40 990 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají (CZ-ISCO 8331)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 37 976 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 944 Kč do 47 967 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 42 880 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 011 Kč do 50 865 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

ESCO

Klasifikace ESCO (European Skills, Competences, and Occupations) popisuje a třídí dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce Evropské unie a pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESCO je k dispozici ve 27 jazycích, což uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům umožňuje lépe komunikovat o dovednostech, kompetencích, kvalifikaci a pracovních místech v jakémkoli evropském jazyce. Cílem klasifikace ESCO je podporovat pracovní mobilitu v celé Evropě a vytvořit tak integrovanější a účinnější trh práce. Nabízí totiž „společný jazyk“ v oblasti povolání a dovedností, který mohou různé zúčastněné strany používat v otázkách zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Klasifikaci vytvořila Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, ve spolupráci se zúčastněnými stranami a s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Iniciativa ESCO je součástí strategie Evropa 2020.

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8332 Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel http://data.europa.eu/esco/isco/C8332