Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Zdravotnický záchranář

Odborný směr:

Zdravotnictví a farmacie

Odborný podsměr:

nelékařská povolání

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Platové rozmezí:

33 000 Kč - 50 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Paramedic,  Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu

Příbuzná povolání

Nadporučík ozbrojených sil ČR , Četař ozbrojených sil ČR , Rotmistr ozbrojených sil ČR , Rotný ozbrojených sil ČR , Praporčík ozbrojených sil ČR , Nadpraporčík ozbrojených sil ČR , Nadrotmistr ozbrojených sil ČR

Regulované povolání

Ano

Předpis regulující výkon povolání:

Povolání je vykonáváno v rámci zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

ID jednotky práce

15170

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Charakteristika

Zdravotnický záchranář vykonává činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné, anesteziologicko-resuscitační, intenzivní péče a akutním příjmu, dále se podílí na neodkladné léčebné a diagnostické péči.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Zdravotnický záchranář AKVO/AKSO 5345R021 nejvhodnější
Poznámka:

Další možnosti školní přípravy definuje příslušná legislativa.


Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

doporučené - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané v jiném členském státě EU než v České republice nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci se řídí především hlavou VII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, a dalšími souvisejícími předpisy.
doporučené - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané mimo členském státy EU se řídí především hlavou VIII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a dalšími souvisejícími předpisy.
povinné - Povinnost celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků je upravena zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Poskytování specifické ošetřovatelské péče v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby
Poskytování specifické ošetřovatelské péče v rámci anesteziologicko-resuscitační péče a v rámci akutního příjmu
Obsluhování a udržování zdravotnických vozidel
Řízení a navigace zdravotnických vozidel v běžných i obtížných podmínkách s využitím výstražných zařízení
Zajišťování a provádění bezpečného vyproštění, polohování a transport pacientů
Řešení následků hromadných neštěstí v rámci integrovaného záchranného systému
Manipulace s léčivými prostředky a jejich podávání pacientům
Manipulace se zdravotnickými prostředky podle doporučení výrobců, jejich kontrola a správné ukládání
Zpracovávání tísňové výzvy a zabezpečování jejich řešení s využitím telekomunikační a sdělovací techniky
Poskytování zdravotní péče v souladu s právními předpisy a standardy
Dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví
Vedení zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních přepisů, včetně práce s informačním systémem poskytovatele zdravotnických služeb
Poskytování informací v souladu s odbornou způsobilostí nelékařského zdravotnického pracovníka
Komunikace s pacienty v obtížných a krizových situacích
Komunikace s problémovými a agresivními pacienty

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
anatomie, fyziologie a patologie pro zdravotnická nelékařská povolání
biochemie a biofyzika, mikrobiologie a epidemiologie pro zdravotnická nelékařská povolání
ošetřovatelské postupy v neodkladné péči
urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře
zdravotnické prostředky a jejich používání v péči o člověka
farmakologie pro zdravotnická nelékařská povolání
psychologie při řešení náročných životních situací
etika zdravotnického povolání
organizace a řízení zdravotní péče, včetně vedení dokumentace
právní předpisy související s poskytováním zdravotní péče, podpora a ochrana veřejného zdraví
ošetřovatelství v klinických a dalších specifických oborech potřebných pro poskytování neodkladné zdravotní péče
první pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Výkonnost
Samostatnost
Celoživotní učení
Zvládání zátěže

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Zdravotničtí záchranáři (CZ-ISCO 3258)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 203 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 641 Kč do 38 746 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 41 046 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 781 Kč do 49 925 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.