Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Nadporučík ozbrojených sil ČR

Odborný směr:

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Odborný podsměr:

Armáda ČR

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Platové rozmezí:

42 000 Kč - 75 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Velitel čety-vychovatel,  Velitel skupiny,  Náčelník skupiny,  Velitel týmu,  Zástupce velitele stanoviště,  Zástupce velitele baterie,  Zástupce velitele odřadu,  Zástupce velitele prvku,  Zástupce velitele roty,  Zástupce velitele roty-velitel čety,  Zástupce velitele střediska,  Náčelník pracoviště,  Vedoucí pracoviště,  Starší důstojník,  Stálý operační dozorčí,  Zástupce náčelníka skupiny,  Zástupce náčelníka štábu,  Asistent,  Starší inženýr,  Navigátor roje,  Zástupce velitele roje,  Voják z povolání

Příbuzná povolání

Zdravotnický záchranář , Hasič – velitel , Tiskový mluvčí , Bezpečnostní technolog , Veterinární lékař ozbrojených sil ČR , Fyzioterapeut , Odborný lékař ortoped ozbrojených sil ČR , Zubní lékař ozbrojených sil ČR , Lektor dalšího vzdělávání , Hudebník člen orchestru a souboru , Odborný lékař urolog ozbrojených sil ČR , Psycholog ozbrojených sil ČR , Staniční sestra ozbrojených sil ČR , Zdravotní laborant , Trenér , Odborný lékař anesteziolog ozbrojených sil ČR , Právník , Farmaceut ozbrojených sil specialista ČR , Odborný lékař chirurg ozbrojených sil ČR , Radiologický asistent , Farmaceut ozbrojených sil ČR , Analytik kybernetické bezpečnosti , Pilot instruktor

Regulované povolání

Ano

Předpis regulující výkon povolání:

Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání a nařízením vlády č. 156/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb. Zdravotní způsobilost pro výkon povolání je stanovena podle vyhlášky č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

ID jednotky práce

103363

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Datum poslední aktualizace

2. 2. 2021

Charakteristika

Nadporučík ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti související s výkonem a plněním odborných úkolů v oblasti vzdělávání, výcviku a péče o vojáka, nebo s plánováním a prováděním údržby a oprav speciálních vojenských technických prostředků a systémů, nebo s obsluhou vojenských technických systémů a velí vojenským organizačním formacím na úrovni čety, skupiny, týmu, stanoviště, baterie, odřadu, prvku, roty, laboratoře, střediska nebo štábu.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru teorie obrany státu KKOV 9101R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru vojenská geodézie a kartografie KKOV 9107R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru vojenská logistika KKOV 9108R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska KKOV 9109R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru ochrana vojsk a obyvatel KKOV 9111R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru vojenské specializace KKOV 9115R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru vojenský zdravotnický management KKOV 9507R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru vojenská technika strojní KKOV 2304R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru letecká a raketová technika KKOV 2306R nejvhodnější
Bezpečnostně právní činnost RVP 68-42-N/xx nejvhodnější
Bakalářský studijní program KKOV xxxxR vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
doporučené - Držení, nošení a oprávněná použití zbraní a střeliva (zbrojní průkaz) - odborná způsobilost podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a vyhlášky č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních
povinné - Vzdělávání a výcvik v rámci ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
povinné - Příprava ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Metodické vedení výuky a výcviku vojáků
Plnění úkolů v úkolových uskupeních, v bojových podmínkách a v zahraničních vojenských operacích
Organizace vzdělávání, kariérové a odborné přípravy vojáků
Obsluha a údržba přiděleného zbraňového systému
Obsluha a údržba přidělené zbraně
Vedení boje se zbraní nebo zbraňovým systémem samostatně nebo v sestavě vojenské jednotky vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa
Obsluha a údržba vojenské výzbroje a výstroje
Plnění úkolů při vojenském výcviku, odborné přípravě a vzdělávání
Plnění úkolů, zajišťování a výkon odborných a odborně specializovaných činností vyplývajících z vojenské hodnosti nadporučíka, vojenské odbornosti a zařazení na služebním místě
Organizace obsluhy, údržby a oprav speciálních vojenských technických prostředků a systémů
Zajišťování obsluhy a správy vojenských informačních systémů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
postupy při obsluze a údržbě zbraní nebo přidělených zbraňových systémů
postupy při plánování údržby a oprav speciálních vojenských a technických systémů
vojenská zpravodajská činnost
vojenská taktika a strategie vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa
první pomoc
vnitřní předpisy ozbrojených sil ČR
bezpečnost práce a požární ochrana
postupy řízení a velení vyplývající ze služebního zařazení v ozbrojených silách ČR
metody vzdělávání, kariérového postupu a odborné přípravy v ozbrojených silách ČR
postupy při vykonávání náročných technických, specializovaných a odborných činností v ozbrojených silách ČR
činnosti nadporučíka ozbrojených sil ČR

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Zvládání zátěže
Vedení lidí (leadership)

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Poznámka:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Generálové a důstojníci v ozbrojených silách (CZ-ISCO 0110)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 57 423 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 43 756 Kč do 74 734 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Nižší důstojníci v ozbrojených silách (CZ-ISCO 01103)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 51 627 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 41 974 Kč do 60 445 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.