Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Kapitán ozbrojených sil ČR

Odborný směr:

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Odborný podsměr:

Armáda ČR

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Platové rozmezí:

41 000 Kč - 73 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Velitel baterie,  Velitel odřadu,  Velitel prvku,  Velitel roty,  Náčelník stanoviště,  Náčelník střediska,  Velitel střediska,  Náčelník štábu,  Zástupce náčelníka,  Zástupce ředitele,  Zástupce velitele,  Zástupce velitele stanoviště,  Zástupce velitele roty - vychovatel,  Zástupce velitele roty,  Zástupce velitele střediska,  Zástupce náčelníka střediska,  Zástupce náčelníka prvku,  Správce posádky,  Navigátor letky,  Vedoucí starší inspektor,  Velitel kurzu,  Náčelník laboratoře,  Náčelník opravny,  Náčelník prvku,  Vedoucí skupiny,  Velitel směny,  Velitel střediska,  Vedoucí starší důstojník,  Zástupce náčelníka stanoviště,  Zástupce velitele kurzů,  Zástupce náčelníka oddělení,  Zástupce náčelníka oddělení - náčelník skupiny,  Zástupce náčelníka střediska - velitel náčelník skupiny,  Zástupce náčelníka štábu,  Zástupce náčelníka štábu - náčelník skupiny,  Zástupce náčelníka úseku,  Zástupce náčelníka úseku - náčelník skupiny,  Vedoucí starší důstojník,  Starší asistent,  Náčelník obvaziště,  Velitel roje,  Vědecký pracovník,  Zástupce velitele roje,  Vedoucí starší inženýr,  Voják z povolání

Příbuzná povolání

Inspektor letového provozu , Laborant státního dozoru v oblasti léčiv , Hasič – velitel , Tiskový mluvčí , Vrchní zdravotní sestra ozbrojených sil ČR , Veterinární lékař ozbrojených sil ČR , Hudebník sólista , Systémový inženýr správy aplikací , Vedoucí nástrojové a hlasové skupiny , Odborný lékař ortoped ozbrojených sil ČR , Zubní lékař ozbrojených sil ČR , Inženýr letového provozu , Lektor dalšího vzdělávání , Supervizor v pomáhajících profesích , Veterinární lékař , Odborný lékař urolog ozbrojených sil ČR , Psycholog ozbrojených sil ČR , Pilot , Projektový manažer , Trenér , Odborný lékař anesteziolog ozbrojených sil ČR , Učitel leteckého pozemního výcviku , Právník , Farmaceut ozbrojených sil specialista ČR , Pilot - instruktor , Odborný lékař chirurg ozbrojených sil ČR , Dirigent , Dirigent ozbrojených sil ČR , Farmaceut ozbrojených sil ČR , Bezpečnostní konzultant

Regulované povolání

Ano

Předpis regulující výkon povolání:

Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání a nařízením vlády č. 156/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb. Zdravotní způsobilost pro výkon povolání je stanovena podle vyhlášky č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

ID jednotky práce

103364

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Charakteristika

Kapitán ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti související s výkonem a plněním odborných úkolů v oblasti vzdělávání, výcviku a péče o vojáka, nebo s plánováním a prováděním údržby a oprav speciálních vojenských technických prostředků a systémů, nebo s obsluhou vojenských technických systémů, nebo s prováděním technického dozoru a velí vojenským organizačním formacím na úrovni baterie, kompletu, odřadu, prvku, roty, skupiny, směny, stanoviště, střediska, štábu nebo oddělení.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru vojenská technika strojní KKOV 2304R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru vojenský zdravotnický management KKOV 9507R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru vojenské specializace KKOV 9115R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru ochrana vojsk a obyvatel KKOV 9111R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska KKOV 9109R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru vojenská logistika KKOV 9108R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru vojenská geodézie a kartografie KKOV 9107R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru teorie obrany státu KKOV 9101R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru letecká a raketová technika KKOV 2306R nejvhodnější
Bezpečnostně právní činnost RVP 68-42-N/xx nejvhodnější
Bakalářský studijní program KKOV xxxxR vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
doporučené - Držení, nošení a oprávněná použití zbraní a střeliva (zbrojní průkaz) - odborná způsobilost podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a vyhlášky č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních
povinné - Vzdělávání a výcvik v rámci ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
povinné - Příprava ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Metodické vedení výuky a výcviku vojáků
Obsluha a údržba přiděleného zbraňového systému
Obsluha a údržba přidělené zbraně
Plnění úkolů v úkolových uskupeních, v bojových podmínkách a v zahraničních vojenských operacích
Vedení boje se zbraní nebo zbraňovým systémem samostatně nebo v sestavě vojenské jednotky vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa
Plnění úkolů při vojenském výcviku, odborné přípravě a vzdělávání
Obsluha a údržba vojenské výzbroje a výstroje
Plnění úkolů, zajišťování a výkon odborných a odborně specializovaných činností vyplývajících z vojenské hodnosti kapitána, vojenské odbornosti a zařazení na služebním místě
Organizace obsluhy, údržby a oprav speciálních vojenských technických prostředků a systémů
Organizace vzdělávání, kariérové a odborné přípravy vojáků
Zajišťování obsluhy a správy vojenských informačních systémů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
postupy při obsluze a údržbě zbraní nebo přidělených zbraňových systémů
postupy při plánování údržby a oprav speciálních vojenských a technických systémů
vojenská zpravodajská činnost
vojenská taktika a strategie vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa
první pomoc
vnitřní předpisy ozbrojených sil ČR
bezpečnost práce a požární ochrana
postupy řízení a velení vyplývající ze služebního zařazení v ozbrojených silách ČR
metody vzdělávání, kariérového postupu a odborné přípravy v ozbrojených silách ČR
postupy při vykonávání náročných technických, specializovaných a odborných činností v ozbrojených silách ČR
činnosti kapitána ozbrojených sil ČR

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Zvládání zátěže
Vedení lidí (leadership)

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Generálové a důstojníci v ozbrojených silách (CZ-ISCO 0110)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 56 163 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 42 932 Kč do 72 634 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Nižší důstojníci v ozbrojených silách (CZ-ISCO 01103)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 50 718 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 41 385 Kč do 59 151 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.