Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Správce objektu

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

služby pro domácnosti a firmy

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Platové rozmezí:

17 000 Kč - 29 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Administrator of an estate,  Caretaker,  Janitor,  Porter,  Domovník,  Správce domu,  Údržbář domu,  Školník

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101053

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Charakteristika

Správce objektu zajišťuje pořádek, čistotu, drobné opravy a údržbu v objektech a přilehlých prostorách.

Pracovní činnosti

 • Dohled nad úklidovými činnostmi spojenými s udržováním čistoty a pořádku ve svěřených objektech a jejím okolí, při menším rozsahu jejich samostatný výkon.
 • Najímání odborných pracovníků na drobné stavební a údržbářské práce případně provádění příslušných prací a zásahů vyplývajících z těchto předpisů a podmínek.
 • Koordinace a dohled nad bezpečnostními opatřeními nebo kontrola dodržování domovního řádu a dalších předpisů, podmínek majitele, správce či provozovatele budovy včetně zajištění odemykání a zamykání budovy v souladu s domovním řádem a stanovenými podmínkami. Případná spolupráce a koordinace s bezpečnostní službou.
 • Jednoduchá údržba budovy, případně koordinace prací.
 • Objednávání revizí, údržbových a opravářských prací u odborných firem, přebírání výsledků jejich práce.
 • Obsluha vytápění včetně manipulace s palivy.
 • Dozor nad správným používáním společných prostor budovy.
 • Vedení požadovaných evidencí.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Podávání informací, výdej klíčů, obstarávání drobných záležitostí a poskytování dalších služeb uživatelům objektu ve vztahu ke správě objektu. 4
Spolupráce při najímání, výběru a řízení dodavatelů služeb i řemeslných prací. 4
Správcovské práce včetně jednodušších odborných řemeslných prací při opravách a údržbě domovních, popř. ubytovacích objektů menšího rozsahu a technického vybavení (např. údržbářské práce, zahradnické, sklenářské, zednické a zámečnické práce). 3
Obsluhování vytápění včetně plynové kotelny. 3
Výkon základních úklidových prací v objektu. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Strojírenské práce RVP 23-51-E/01 nejvhodnější
Stavební práce RVP 36-67-E/02 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem KKOV xxxxH vhodná
Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list KKOV xxxxC vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrola dodržování domovního řádu a dalších předpisů a podmínek majitele, správce či provozovatele budovy
Vyplňování a vedení požadovaných evidencí souvisejících se zabezpečováním domovnických prací
Objednávání revizí, údržbářských a opravářských prací u odborných firem, přebírání výsledků jejich práce
Obstarávání drobných záležitostí a poskytování dalších služeb uživatelům objektu dle dohody
Provádění opravárenských a údržbářských prací menšího rozsahu, např. zednických, zámečnických, sklenářských apod.
Obsluha vytápění včetně plynové kotelny a manipulace s palivy
Výdej klíčů, odemykání a zamykání budovy v souladu s domovním řádem, dozor nad používáním společných prostor budovy
Zajišťování služeb souvisejících se správou budovy
Koordinace činnosti bezpečnostní služby
Provádění základních úklidových činností
Najímání, výběr a řízení dodavatelů služeb i řemeslných prací

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
technická zařízení budov
zásady úklidových prací
provoz ubytovacích zařízení

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Lokální zátěž jemné motoriky
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zraková zátěž
Zátěž chemickými látkami
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Zátěž hlukem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Správci objektů (CZ-ISCO 5153)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 24 449 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 123 Kč do 42 528 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 21 033 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 688 Kč do 28 652 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.