Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Pracovník internetového obchodu

Odborný směr:

Obchod a marketing

Odborný podsměr:

nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí

Nadřazené povolání:

Obchodník

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Alternativní názvy

Pracovník e-shopu

Příbuzná povolání

Knihkupec , Obchodní zástupce , Starožitník , Aukcionář, dražebník , Zastavárník , Realitní makléř

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102842

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Pracovník internetového obchodu zajišťuje širokou škálu činností spjatých s fungováním elektronického internetového obchodu.

Pracovní činnosti

 • Vedení elektronických evidencí.
 • Tvorba různých analýz a reportů (návštěvnost stránek, prodejnost produktů apod.).
 • Vystavování faktur za dodávané zboží.
 • Inventarizace zboží.
 • Vyřizování reklamací.
 • Poskytování kvalifikované poradenské činnosti a komplexnějších informací zákazníkovi.
 • Spoluvytváření a správa (aktualizace) webových stránek internetového obchodu.
 • Kontrola plateb za zboží.
 • Elektronická komunikace se zákazníkem, poskytování informací.
 • Nákup a prodej zboží a služeb přes internet.
 • Přijímání objednávek zákazníků a jejich vyřizování.
 • Komunikace se skladovými pracovníky ohledně výdeje zboží.
 • Přejímka, kontrola, skladování, ošetřování a dohlížení na zboží.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Vedení obchodních jednání s dodavateli. 7
Výběr zboží (nákup) s ohledem na obchodní sezónu a aktuální poptávku. 6
Každodenní komunikace se zákazníky a obchodními partnery. 6
Příprava zboží a jeho umístění na stránky internetového obchodu. 6
Podávání návrhů na úpravu vzhledu nebo funkčnosti webových stránek a objednávkových formulářů internetového obchodu. 6
Podílení se na marketingových aktivitách a strategii internetového obchodu. 6
Nákup, přejímka, skladování a expedice zboží zákazníkovi. 5
Sběr obchodních údajů a jejich vyhodnocení. 5

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání KKOV 6341M nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz obchodu KKOV 6641M nejvhodnější
Ekonomika a podnikání RVP 63-41-M/01 nejvhodnější
Obchodní akademie RVP 63-41-M/02 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa KKOV 63xxM vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium KKOV 7941K vhodná
Ekonomika a administrativa RVP 63-xx-M/xx vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování kvality zboží (při přejímce, při reklamacích zákazníků)
Vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů v obchodně provozní jednotce
Kontrola věcné správnosti průvodních dokladů (dodací listy, faktury ) k expedovaným zásilkám
Vedení požadovaných evidencí (dokumentace a podklady pro účetnictví, pro přepravce apod.)
Kompletace a vybavování zásilek průvodní dokumentací pro odběratele, přepravce a celní a jiné orgány
Volba a aplikace vhodné techniky obchodního vyjednávání
Zpracování statistik odbytů a prodejů výrobků, zboží či služeb organizace realizovaných prostřednictvím elektronického katalogu zboží
Administrace elektronického katalogu zboží
Vyřizování stížností a reklamací na prodávané zboží v souladu s platnou legislativou
Nákup vymezeného sortimentu zboží a materiálů
Vyřizování stížností a reklamací
Práce s informačními a komunikačními technologiemi

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
postupy při reklamacích, práva spotřebitele
skladování a ochrana zboží
práce s internetem
marketing obecně
marketing a marketingová komunikace
zbožíznalství obecně
psychologie prodeje

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Výkonové kompetence
Kompetence k výkonnosti
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k aktivnímu přístupu

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.