Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Podplukovník ozbrojených sil ČR

Odborný směr:

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Odborný podsměr:

Armáda ČR

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

43 000 Kč - 81 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Hlavní inspektor vojenských hudeb,  Kaplan,  Náčelník centra,  Náčelník odboru,  Náčelník oddělení,  Náčelník střediska,  Náčelník štábu,  Pomocník vedoucího směny,  Přidělenec obrany,  Ředitel odboru,  Ředitel,  Starší inspektor,  Tajemník,  Vedoucí Centrálního registru Ministerstva obrany,  Vedoucí skupiny,  Vedoucí starší důstojník - specialista,  Vedoucí starší styčný důstojník - specialista,  Vedoucí střediska,  Vedoucí vědecký pracovník,  Vedoucí,  Velitel letky,  Velitel oddílu,  Velitel praporu,  Velitel střediska,  Zástupce děkana - vedoucí oddělení,  Zástupce náčelníka institutu,  Zástupce náčelníka odboru,  Zástupce náčelníka oddělení,  Zástupce náčelníka štábu,  Zástupce náčelníka,  Zástupce ředitele centra,  Zástupce ředitele krajského vojenského velitelství,  Zástupce ředitele úřadu,  Zástupce ředitele úřadu - hlavní inženýr,  Zástupce ředitele ústavu,  Zástupce ředitele,  Zástupce ředitele - náčelník odboru,  Zástupce ředitele - náčelník oddělení,  Zástupce ředitele - ředitel odboru,  Zástupce ředitele - vedoucí oddělení,  Zástupce vedoucího katedry - vedoucí skupiny,  Zástupce vedoucího oddělení,  Zástupce velitele křídla,  Zástupce velitele pluku,  Zástupce velitele skupiny,  Zástupce velitele střediska,  Zástupce velitele školy,  Zástupce velitele,  Voják z povolání,  Zástupce náčelníka oboru

Příbuzná povolání

Inspektor letového provozu , Tiskový mluvčí , Inženýr železniční dopravy , Veterinární lékař ozbrojených sil ČR , Zubní lékař ozbrojených sil ČR , Lektor dalšího vzdělávání , Asistent pedagoga , Psycholog ozbrojených sil ČR , Odborný lékař anesteziolog ozbrojených sil ČR , Právník , Farmaceut ozbrojených sil specialista ČR , Odborný lékař chirurg ozbrojených sil ČR , Dirigent ozbrojených sil ČR , Bezpečnostní konzultant

Regulované povolání

Ano

Předpis regulující výkon povolání:

Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání a nařízením vlády č. 156/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb. Zdravotní způsobilost pro výkon povolání je stanovena podle vyhlášky č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

ID jednotky práce

103462

Datum zveřejnění

2. 10. 2018

Charakteristika

Podplukovník ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává činnosti související s prováděním nebo řízením technických, odborných a specializovaných činností a se vzděláváním a velí vojenským organizačním formacím na úrovni velitelství, centra, střediska, institutu, odboru, oddělení, praporu nebo skupiny.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru teorie obrany státu KKOV 9101T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru vojenská geodézie a kartografie KKOV 9107T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru vojenská logistika KKOV 9108T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska KKOV 9109T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru ochrana vojsk a obyvatel KKOV 9111T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru vojenské specializace KKOV 9115T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru vojenská technika strojní KKOV 2304T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru letecká a raketová technika KKOV 2306T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru vojenský zdravotnický management KKOV 9507T nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů teorie vojenského umění KKOV 91xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů vojenské zdravotnictví KKOV 95xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program KKOV xxxxT vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
doporučené - Držení, nošení a oprávněná použití zbraní a střeliva (zbrojní průkaz) - odborná způsobilost podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a vyhlášky č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních
povinné - Vzdělávání a výcvik v rámci ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
povinné - Příprava ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Metodické vedení výuky a výcviku vojáků
Obsluha a údržba přidělené zbraně
Zavádění a řízení systémových činností a změn v ozbrojených silách ČR
Plnění úkolů v úkolových uskupeních, v bojových podmínkách a v zahraničních vojenských operacích
Vedení boje se zbraní nebo zbraňovým systémem samostatně nebo v sestavě vojenské jednotky vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa
Plnění úkolů při vojenském výcviku, odborné přípravě a vzdělávání
Obsluha a údržba vojenské výzbroje a výstroje
Organizace vzdělávání, kariérové a odborné přípravy vojáků
Zajišťování obsluhy a správy vojenských informačních systémů
Plnění úkolů, zajišťování a výkon odborných a odborně specializovaných činností vyplývajících z vojenské hodnosti podplukovníka, vojenské odbornosti a zařazení na služební místo

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
vojenská zpravodajská činnost
vojenská taktika a strategie vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa
vnitřní předpisy ozbrojených sil ČR
bezpečnost práce a požární ochrana
postupy řízení a velení vyplývající ze služebního zařazení v ozbrojených silách ČR
metody vzdělávání, kariérového postupu a odborné přípravy v ozbrojených silách ČR
postupy při vykonávání náročných technických, specializovaných a odborných činností v ozbrojených silách ČR
základní právní normy a ustanovení s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů
činnosti podplukovníka ozbrojených sil ČR
postupy při plánování a koordinaci vzdělávání, kariérového postupu a odborné přípravy v ozbrojených silách ČR
systémová činnost v organizačních formacích ozbrojených sil ČR
postupy při koordinaci a řízení výkonu technicky a odborně náročných a vysoce odborně specializovaných činností v ozbrojených silách ČR

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Generálové a důstojníci v ozbrojených silách (CZ-ISCO 0110)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 56 163 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 42 932 Kč do 72 634 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Vyšší důstojníci v ozbrojených silách (CZ-ISCO 01102)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 67 336 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 59 891 Kč do 81 236 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.