Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Číšník

Odborný směr:

Pohostinství, cestovní ruch, wellness

Odborný podsměr:

pohostinství

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Platové rozmezí:

17 000 Kč - 30 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Bartender,  Head waiter,  Waitress,  Waiter,  Vrchní číšník,  Servírka

Příbuzná povolání

Číšník ozbrojených sil ČR , Desátník ozbrojených sil ČR

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102108

Datum zveřejnění

15. 3. 2012

Charakteristika

Číšník samostatně servíruje a prodává pokrmy a nápoje.

Pracovní činnosti

 • Příprava a aranžování místností a tabulí.
 • Přijímání a umísťování hostů, poskytování rady při výběru pokrmů a nápojů.
 • Servírování a vydávání pokrmů a nápojů.
 • Dokončování přípravy jídel u stolu (např. flambování, tranšírování atd.).
 • Ošetřování a nalévání nápojů.
 • Účast na přípravě a obsluze při slavnostních akcích.
 • Přijímání objednávek.
 • Inkaso plateb a spolupráce s pokladnou.
 • Péče o používané předměty (sklenice, nádobí, příbory atd.).
 • Uskladňování a kontrola zboží a předmětů používaných v restauraci.
 • Odborná instruktáž u speciálních pokrmů a nápojů.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Organizace a řízení práce číšníků v odbytu s náročným způsobem obsluhy provozoven hostinské činnosti. Zabezpečování spolupráce s výrobou a ostatními středisky provozovny. 6
Organizace a řízení práce číšníků v odbytu provozoven hostinské činnosti. Zabezpečování spolupráce s výrobou a ostatními středisky provozovny. 5
Vysoce odborné a specializované práce při obsluze hostů spojené se složitým servisem. 5
Příprava tabule, zejména slavnostní obsluha předepsanou odbornou formou, podle objednané formy (z mís a lahví), případně s dohotovováním pokrmů a moučníků u stolu při zvláštních slavnostních příležitostech (např. svatby, bankety apod.). 4
Řízení obsluhy na svěřeném úseku. 4
Výroba míchaných nápojů podle složitých receptur včetně vlastních, spojená s odborným servisem. 4
Samostatná obsluha veškerým sortimentem pokrmů a nápojů, včetně úpravy stolu. 3
Účtování v určené formě. 3
Výroba a nabízení základních druhů míchaných nápojů u barového pultu včetně inkasa. 3

Příklady prací z veřejného sektoru

Příklady prací a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Vysoce odborné a specializované práce při obsluze hostů, spojené se složitým servírováním, například francouzským, staroanglickým a mezinárodním. 6
Organizace prací a obsluhy na svěřeném úseku. 6
Příprava tabule, stolničení a obsluha, zejména při zvláštních příležitostech včetně dohotovení jídel u stolu a jejich konečné úpravy. 5
Výroba míšených nápojů včetně obsluhy u barového pultu, inkaso tržeb, případně i ve valutách a jejich vyúčtování. 5
Čepování nápojů včetně základní údržby výčepního zařízení a inkasa tržeb. 4
Samostatné přijímání objednávek, stolničení a obsluha hostů, inkaso tržeb. 4
Obsluha hostů převážně pod přímým vedením, případné inkaso tržeb a jejich vyúčtování. 3
Obsluha strávníků v závodních jídelnách a obdobných stravovacích zařízeních s inkasem. 3
Nabídka jednoduchého sortimentu zboží včetně obsluhy. 2
Obsluha strávníků v závodních jídelnách a obdobných stravovacích zařízeních. 2

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru číšník, servírka KKOV 6553H nejvhodnější
Kuchař - číšník RVP 65-51-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce KKOV 6552H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování KKOV 6551H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru číšník, servírka KKOV 6553E vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gastronomie KKOV 6541L vhodná
Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru hotelnictví a turismus KKOV 6542J vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování KKOV 6551E vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Nakládání s inventářem
Obsluha zařízení v odbytovém středisku
Vyúčtování tržeb
Obsluha výčepních zařízení
Skladování potravinářských surovin
Vyřizování objednávek hostů
Inkasování plateb od hostů
Ošetřování a skladování nápojů
Sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů
Podávání pokrmů a nápojů složitou obsluhou
Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou
Organizování práce v provozu a při gastronomických akcích
Uvedení hostů, poskytnutí pomoci při výběru z jídelního lístku
Výroba míchaných nápojů
Příprava a výzdoba tabulí a prostor
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů
Příprava a podávání nápojů
Rozlišení základních způsobů obsluhy a akcí
Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
stolničení, servírování jídel, zásady obsluhy hostů

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Ovlivňování ostatních
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Duševní zátěž
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž vibracemi
Práce ve výškách
Zátěž hlukem
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž chladem
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Zátěž teplem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Číšníci a servírky (CZ-ISCO 5131)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 15 975 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 13 443 Kč do 24 719 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 23 918 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 208 Kč do 34 651 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.