Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Nápověda

ZÁSADY NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Správcem Vašich osobních údajů je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, PSČ 128 01, Praha 2, IČO: 00 55 10 23 (dále jen „MPSV“). MPSV zpracovává osobní údaje pro plnění úkolů stanovených mu zákony, v případech, kdy tak zákon stanoví nebo pokud je to třeba k uplatnění práv a plnění povinností vyplývajících pro MPSV ze zákonů.

MPSV nezpracovává osobní údaje uživatelů jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Shromažďujeme kontaktní údaje o všech uživatelích, kteří se na Portálu NSP.cz dobrovolně zaregistrují nebo zašlou připomínku k dokumentům zveřejněným na Portálu NSP.cz - tedy jméno a příjmení uživatele a jeho e-mailovou adresu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. V některých případech potřebuje MPSV znát i některé další informace o uživatelích, proto prosím pečlivě prostudujte Podmínky používání. Jedná se o údaje o Dosaženém vzdělání a údaje o Zaměstnání / zaměstnavateli, na základě právního titulu plnění právní povinnosti, a to po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, či po dobu stanovenou zvláštními zákony.

Některé další údaje používáme ke statistickým účelům a jsou shromažďovány za pomoci tzv. cookies. Termínem 'cookie' se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. Tyto informace však neidentifikují uživatele osobně, jen umožňují automaticky sledovat a identifikovat registrované uživatele. Můžete se rozhodnout pro změnu nastavení svého prohlížeče a funkci cookies zakázat, ale to může mít za následek omezený přístup k některým funkcím Portálu NSP.cz.

Portál NSP.cz automaticky zaznamenává některé informace o uživatelích, které jsou následně využity pro statistické účely. MPSV využívá tyto souhrnné statistiky k získávání přehledu o chování uživatelů - nejvíce navštěvované části systému, popř. nejvíce využívané funkce, vytipovávání problematických oblastí nebo sledování výkonnosti systému.

Následující výčet je příkladem informací, které jsou automaticky ukládány:

 • doména, ze které jste vstoupili do našeho systému a IP adresa
 • typ prohlížeče a operačního systému
 • datum a čas vstupu do systému
 • stránky, které jste v systému navštívili
 • pokud jste využili k návštěvě odkaz na stránkách třetí strany
 • pokud jste využili k nalezení systému vyhledávač - URL vyhledávače a termín, který jste zadali

Tyto informace jsou shromažďovány zejména za účelem správy systému a pro sledování chování, které je v rozporu s Podmínkami používání Portálu NSP.cz. Po dobu jejich zpracovávání máte k vašim údajům přístup a možnost opravy.

Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává MPSV jako správce. Jako správce určujeme účely a prostředky zpracování, pokud nám tyto již nejsou určeny zákonem, a odpovídáme za jeho řádné provedení.

MPSV prohlašuje, že přijalo veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům uživatelů NSP, k jejich neoprávněné změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

Vaše práva při zpracování osobních údajů

Stejně jako má MPSV svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva, která jsou stanovena a detailně vymezena právními předpisy o ochraně osobních údajů. Mezi tato práva patří:

Právo požadovat přístup k osobním údajům

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Pokud si nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s přiměřeným poplatkem.

Právo požadovat opravu osobních údajů

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo požadovat výmaz osobních údajů

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže odstavec „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme pro splnění úkolu ve veřejném zájmu, a shledáme, že již žádný veřejný zájem, který by toto zpracování opravňovaly, není, nebo
 • ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 • splnění naší právní povinnosti,
 • účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo
 • určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. V takovém případě vaše osobní údaje smažeme, pokud tyto údaje nepotřebujeme pro jiné účely. Toto však neplatí v případech a v rozsahu, kdy souhlas se zpracováním není právním základem pro zpracování. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu před jeho odvoláním z vaší strany.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě plnění smlouvy či Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází pro splnění úkolu ve veřejném zájmu. Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud nebude veřejný zájem představovat závažné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na naši e-mailovou adresu gdpr@mpsv.cz. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem rovněž není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy

Aktualizace těchto informací

S ohledem na skutečnost, že tyto Informace o zpracování mohou být čas od času aktualizovány, uvádíme rovněž datum jejich poslední změny: 24. 7. 2019. Pokud dojde ke změnám “Zásad nakládání s osobními údaji”, budete o tom informováni buď prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu spojenou s vaším účtem, nebo prostřednictvím upozornění přímo na stránkách systému při dalším přihlášení.