Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Nápověda

ZÁSADY NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace (dále FDV), postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

FDV nezpracovává osobní údaje uživatelů jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Pokud od vás bude FDV potřebovat údaje, které vás budou identifikovat (osobní údaje) nebo které vás umožní kontaktovat za účelem poskytnutí služby, které jste si vyžádali, budete výslovně požádáni. Údaje, které FDV shromažďuje v souvislosti s uživateli Portálu NSP.cz, mohou obvykle obsahovat jméno, příjmení a e-mailovou adresu. V některých případech potřebuje FDV znát i některé další informace o uživatelích, proto prosím pečlivě prostudujte Podmínky používání.

Které informace shromažďujeme?

Shromažďujeme kontaktní údaje o všech uživatelích, kteří se na Portálu NSP.cz zaregistrují nebo zašlou připomínku k dokumentům zveřejněným na Portálu NSP.cz - tedy jméno a příjmení uživatele a jeho e-mailovou adresu.

Některé další údaje používáme ke statistickým účelům a jsou shromažďovány za pomoci tzv. cookies. Termínem 'cookie' se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. Tyto informace však neidentifikují uživatele osobně, jen umožňují automaticky sledovat a identifikovat registrované uživatele. Můžete se rozhodnout pro změnu nastavení svého prohlížeče a funkci cookies zakázat, ale to může mít za následek omezený přístup k některým funkcím Portálu NSP.cz.

Portál NSP.cz automaticky zaznamenává některé informace o uživatelích, které jsou následně využity pro statistické účely. FDV využívá tyto souhrnné statistiky k získávání přehledu o chování uživatelů - nejvíce navštěvované části systému, popř. nejvíce využívané funkce, vytipovávání problematických oblastí nebo sledování výkonnosti systému.

Následující výčet je příkladem informací, které jsou automaticky ukládány:

  • doména, ze které jste vstoupili do našeho systému a IP adresa
  • typ prohlížeče a operačního systému
  • datum a čas vstupu do systému
  • stránky, které jste v systému navštívili
  • pokud jste využili k návštěvě odkaz na stránkách třetí strany
  • pokud jste využili k nalezení systému vyhledávač - URL vyhledávače a termín, který jste zadali

Tyto informace jsou shromažďovány zejména za účelem správy systému a pro sledování chování, které je v rozporu s Podmínkami používání Portálu NSP.cz.

FDV se zavazuje neposkytovat osobní údaje třetím stranám. Své osobní údaje poskytujete FDV dobrovolně. Po dobu jejich zpracovávání máte k vašim údajům přístup a možnost opravy.

FDV prohlašuje, že přijal veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům uživatelů NSP, k jejich neoprávněné změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

Budete-li se domnívat, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat FDV o vysvětlení, případně o odstranění takto vzniklého stavu. To může spočívat zejména v blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Pokud dojde ke změnám “Zásad nakládání s osobními údaji”, budete o tom informováni buď prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu spojenou s vaším účtem, nebo prostřednictvím upozornění přímo na stránkách systému při dalším přihlášení.