Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Vahař

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení

Nadřazené povolání:

Mechanik strojů a zařízení

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Platové rozmezí:

26 000 Kč - 52 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Weighing-machine setter,  Seřizovač vah,  Mechanik vah

Příbuzná povolání

Mechanik polygrafických strojů , Mechanik vakuových zařízení , Mechanik geologickoprůzkumných zařízení , Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel , Seřizovač gumárenských zařízení , Mechanik báňské záchranné služby , Montér vzduchotechniky , Mechanik opravář , Montér točivých strojů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2182

Datum zveřejnění

22. 11. 2017

Datum poslední aktualizace

16. 4. 2019

Charakteristika

Vahař provádí opravy, sestavování a seřizování vah.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Zhotovování funkčních vzorků a prototypů.
 • Sestavování, zkoušení a seřizování vah.
 • Provádění oprav všech druhů vah.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Řízení oprav, seřizování a oživování číslicových porovnávacích vážicích a měřicích zařízení nebo průmyslových vyhodnocovačů s elektrickými obvody (komparátory, hradly, klopnými obvody, převodníky kódu apod.), programově řízených. 7
Řízení generálních oprav programově řízených navažovacích linek ve sklárnách, gumárnách apod. včetně jejich zkoušení a uvádění do provozu. 7
Řízení externích montáží složitých vážicích zařízení, např. typu EPLK 400, navažovacích linek apod. 6
Seřizování a zkoušení karuselových pytlovacích linek, stolních vah s číselnou indikací, speciálních elektromechanických dávkovacích vah s pneumatickým ovládáním a dalších vah obdobné složitosti, dynamometrických vah se snímači sil a číslicovou indikací nebo dávkovacích vah na kapaliny s parním vytápěním ve výrobě kaučuku. 6
Externí montáže a zkoušení elektromechanických vah, karuselových pytlovacích linek a složitých prototypových vážicích zařízení. 6
Opravy sklonných průmyslových vah všech typů, mostních vah s optikou nebo generální opravy škálových vah. 5
Externí montáže, zkoušení a seřizování speciálních vah v navažovacích linkách ve sklárnách, krmivárnách, gumárnách apod. (mimo vah karuselových). 5
Seřizování a zkoušení vícekomponentních vah dávkovacích, vah dynamometrických, pytlovacích linek nebo pásových vah. 5
Sestavování speciálních navažovacích vah pro navažovací linky, karuselových pytlovacích linek, dávkovacích vah navažovacích a jejich zkoušení nebo stolních vah jednomiskových s číslicovou indikací a jejich seřizování. 5
Opravy stolních sklonných vah a složitých vah běhounových. 4
Lícování břitů do převodových pák saní vahadel a spodních pák u všech typů vah, ustavování odvažovacích stojanů sklonných vah můstkových nebo sestavování sklonných visutých vah, např. typu SVJ, nebo vah úbytkových typu SUV. 4
Externí montáže vibračních a šnekových podavačů vážicích zařízení. 4
Seřizování a zkoušení vah, např. typu SDK 15 apod. 4
Sestavování, zkoušení a seřizování sklonných ústrojí vah, např. typu SDK 15 nebo vah můstkových, registračních ústrojí vah všech typů, zásobníků vah a vah sklonných, technologických nebo dynamometrických, např. typu SDY. 4
Zhotovování převodových mechanizmů technologických vah s kruhovou stupnicí. 4
Opravy decimálních, balančních a jednoduchých běhounových vah. 3
Sestavování koncových spojů, houpacích závěsů a závaží vah, saní nosičů a táhel stolních vah, velkých můstků a mezerních lišt vah, např. typu SDK, nebo ukazatelů sklonných vah. 3
Sestavování rámů mostových vah, elektromagnetických vibrátorů o výkonu do 25 t/h, ložisek a závěsů technologických vah, dvojčinných aparátů do sklonných vah s kruhovou stupnicí, kulových suportů stolních vah, tlumičů pro sklonné váhy s kruhovou stupnicí a pro sklonné váhy můstkové, odvažovacích plošin sklonných můstkových vah nebo běhounu tárovníku. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce KKOV 2366H nejvhodnější
Jemný mechanik RVP 23-62-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba KKOV 2351H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru hodinář, hodinářské práce KKOV 2363H vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení KKOV 2345L vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektronických zařízení KKOV 2653H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik automatizační techniky KKOV 2655H vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technické dokumentaci vah a vážících zařízeních
Měření a kontrola přesnosti a parametrů dílů a výrobků z oblasti přesné mechaniky vč. elektrických veličin
Kontrola a provádění funkčních zkoušek mechanických i elektronických vah a vážicích zařízení
Diagnostikování poruch vah a vážicích zařízení
Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení
Volba postupu práce, nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže a oprav mechanických i elektronických vah a vážících zařízení
Provádění údržby, seřizování, oprav a generálních oprav vah a vážících zařízení
Sestavování mechanických součástí i elektronických prvků vah a vážicích zařízení a jejich montáž a oživování
Slícovávání částí strojů, zařízení a konstrukcí
Opravy a výměny elektrických částí přístrojů, strojů a zařízení vč. výměn elektronických prvků
Úprava náhradních dílů přístrojů a zařízení a výrobků přesné mechaniky strojním obráběním na vrtačkách, soustruzích či frézkách
Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
elektronická vážící zařízení
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
strojní mechanismy
součásti a mechanismy jemné mechaniky
elektrotechnika
elektronika obecně

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž hlukem
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž vibracemi
Zraková zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Pracovní doba, směnnost
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Poruchy prokrvení končetin.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení (CZ-ISCO 7311)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 29 904 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 314 Kč do 52 513 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 36 255 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 464 Kč do 49 999 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Výrobci, mechanici a opraváři měřicích a regulačních zařízení (kromě elektro) (CZ-ISCO 73112)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 33 821 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 314 Kč do 58 108 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 38 589 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 384 Kč do 51 747 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.