Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin

Odborný směr:

Potravinářství a krmivářství

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Alternativní názvy

Food Sales representative,  Obchodní zástupce potravinářských surovin,  Produktový manažer pro potravinářské suroviny,  Technical support engineer,  Area food sales manager

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101919

Datum zveřejnění

15. 1. 2012

Charakteristika

Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin nabízí a prodává hotové potraviny, suroviny pro výrobu potravin, přídatných látek pro výrobu potravin a poskytuje odborné poradenství a odbornou pomoc zákazníkům.

Pracovní činnosti

 • Nabídka a prodej hotových potravin, surovin, přídatných látek pro výrobu potravin zákazníkům.
 • Příprava podkladů pro uzavírání obchodních smluv.
 • Sestavení kalkulace ceny potravinářských surovin a služeb s nimi souvisejících.
 • Prezentace prodávaných suroviny a možnosti jejich uplatnění v daném potravinářském oboru.
 • Styk se zákazníky a péče o zákazníka.
 • Poskytování odborného poradenství a servisu zákazníkům v oblasti prodeje potravinářských surovin.
 • Poskytování informací o nových právních předpisech, týkajících se výroby potravin.
 • Pomoc při zpracování systémů správné výrobní praxe.
 • Zpracovávání rozborů efektivnosti prodeje potravinářských surovin, jednotlivých obchodních akcí nebo významných obchodních případů.
 • Zajišťování realizace zakázek včetně jejich evidence.
 • Vyřizování reklamací.
 • Poskytování informační zpětné vazby výrobcům.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Sledování nových trendů a legislativy ve složení potravinářských výrobků a potravinářských surovin v daném oboru. 12
Poradenství zaměřené na zavádění nových postupů a řešení u zákazníků v oblasti HACCP. 12
Řešení problémů v distribuci potravinářských výrobků a surovin. 10
Zpracování prezentace o nabízených produktech a její předvádění zákazníkům. 8
Kontrola formální správnosti a úplnosti údajů na přijatých objednávkách. 8
Vedení základní evidence o prodeji a zákaznících (CRM). 8
Monitoring spokojenosti odběratelů pro výrobce. 8

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie potravin KKOV 2901T nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie KKOV 29xxT vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin ( 29-057-T )

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Plánování prodeje a poradenství, zpracovávání rozborů efektivnosti prodeje potravinářských surovin, jednotlivých obchodních akcí nebo významných obchodních případů
Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu spojena s odborným poradenstvím zákazníkovi
Vyhledávání a příprava podkladů pro uzavírání obchodních smluv, popř. pro obchodní jednání s obchodními partnery
Posuzování cenových nabídek dle jednotlivých obchodních případů a zpracovávání stanovisek k těmto cenovým nabídkám
Posuzování nabídek potravinářských surovin
Příprava podkladů pro uzavírání objednávek, zpracovávání podkladů pro reklamační řízení vedené s obchodními partnery
Poradenství při zpracovávání technologické a výrobní dokumentace k inovovaným výrobkům, včetně analýzy nebezpečí a stanovení ovládacích opatření v systému bezpečnosti potravin
Projednávání běžných záležitostí s obchodními partnery včetně reklamačního řízení

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
ekonomika a řízení potravinářské výroby
systémy a standardy kvality v potravinářství
zbožíznalství potravin
potravinářské suroviny, jejich skladování
potravinářská chemie
obchodní vyjednávání
komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník
legislativa související s výrobou potravin
hygiena potravin
zásady správné hygienické a výrobní praxe
řízení alergenů
sanitační chemie
bezpečnost práce a požární ochrana
hygienické předpisy

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Uspokojování zákaznických potřeb 
Samostatnost
Plánování a organizování práce
Aktivní přístup

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií) (CZ-ISCO 2433)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 53 015 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 739 Kč do 104 681 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu potravinářských a chemických produktů (CZ-ISCO 24334)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 68 404 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 34 046 Kč do 144 698 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.