Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin

Odborný směr:

Potravinářství a krmivářství

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Nadřazené povolání:

Specialista prodeje a poradenství v potravinářství a krmivářství

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Příbuzná povolání

Specialista poradenství a prodeje krmných směsí ,

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101919

Datum zveřejnění

15. 1. 2012

Charakteristika

Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin nabízí a prodává hotové potraviny, suroviny pro výrobu potravin, přídatných látek pro výrobu potravin a poskytuje odborné poradenství a odbornou pomoc zákazníkům.

Pracovní činnosti

 • Nabídka a prodej hotových potravin, surovin, přídatných látek pro výrobu potravin zákazníkům.
 • Zajišťování speciálních surovin z dovozu.
 • Poskytování odborného poradenství a servisu zákazníkům.
 • Pomoc při zpracování systémů správné výrobní praxe a HACCP.
 • Poskytování informací o nových právních předpisech, týkajících se výroby potravin.
 • Organizace odborných seminářů pro zákazníky.
 • Příprava podkladů pro obchodní jednání včetně cenové nabídky.
 • Příprava podkladů pro uzavírání obchodních smluv.
 • Zajišťování realizace zakázek včetně jejich evidence.
 • Vyřizování reklamací.
 • Vymáhání pohledávek.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Poradenství zaměřené na zavádění nových trendů, postupů a řešení u zákazníků. 12
Nabízení a prodej produktů. 10
Vyřizování reklamací, odstraňování nedostatků. 10
Zpracování plánu a strategie prodeje a poradenství. 8
Zpracování prezentace o nabízených produktech a její předvádění zákazníkům. 8
Vedení základní evidence o prodeji. 7

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie KKOV 29xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie potravin KKOV 2901T vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin ( 29-057-T )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Vyhledávání a příprava podkladů pro uzavírání obchodních smluv, popř. pro obchodní jednání s obchodními partnery
Posuzování cenových nabídek dle jednotlivých obchodních případů a zpracovávání stanovisek k těmto cenovým nabídkám
Plánování prodeje a poradenství, zpracovávání rozborů efektivnosti prodeje potravinářských surovin, jednotlivých obchodních akcí nebo významných obchodních případů
Posuzování nabídek potravinářských surovin
Orientace v normách, standardech a právních předpisech používaných v potravinářských oborech
Poradenství při zpracovávání technologické a výrobní dokumentace k inovovaným výrobkům, včetně analýzy nebezpečí a stanovení ovládacích opatření v systému bezpečnosti potravin

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
ekonomika a řízení potravinářské výroby
legislativa související s výrobou potravin
hygiena potravin
zbožíznalství potravin
komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník
postupy vymáhání pohledávek
potravinářské suroviny, jejich skladování
obchodní vyjednávání
klientela a potenciální klientela, péče o ni
potravinářská chemie
systémy a standardy kvality v potravinářství

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií) (CZ-ISCO 2433)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 53 015 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 739 Kč do 104 681 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu potravinářských a chemických produktů (CZ-ISCO 24334)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 68 404 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 34 046 Kč do 144 698 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.