Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

specializace

Specialista merchandisingu

Odborný směr:

Obchod a marketing

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Nadřazené povolání:

Manažer prodeje

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

28 000 Kč - 56 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Manažer merchandisingu,  Merchandiser,  Koordinátor merchandisingu,  Pracovník merchandisingu

Příbuzná povolání

Administrátor a koordinátor elektronického katalogu zboží , Pracovník obchodního úseku , Pracovník cenotvorby

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102753

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Specialista merchandisingu zajišťuje komplexní činnosti pro prezentaci zboží nebo služby, jejichž cílem je zviditelnění a propagace zboží nebo služby konkrétní firmy či organizce a následná maximalizace prodeje.

Pracovní činnosti

 • Návrh a zpracování optimální merchandisingové strategie.
 • Komunikace s marketingovým oddělením obchodního partnera.
 • Tvorba plánogramů části nebo celé obchodní jednotky.
 • Péče o vizuální stránku provozovny včetně uspořádání, rozmístění a vystavení zboží.
 • Péče o zboží a podpora jeho prodeje.
 • Popis základních identifikačních údajů vybraného výrobku.
 • Podpora prodeje pomocí merchandisingových aktivit.
 • Sledování rotace zboží a optimálního stavu zásob.
 • Analýza, vyhodnocení a reporting merchandisingových aktivit.
 • Získání tržních informací od konkurence a zákazníků.
 • Spolupráce na prezentačních a letákových akcích.
 • Komunikace s obchodním partnerem.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Vytváření plánogramu obchodu podle kritérií a zásad merchandisingu manuálně nebo elektronicky. 7
Vyhodnocování a sběr merchandisingových dat (vývoj prodeje a tržeb v závislosti na merchandisingových aktivitách). 7
Zjišťování požadavků reklamního oddělení a spolupráce na rozvíjení reklamních aktivit vedoucích k optimalizaci výnosů. 7
Zjišťování požadavků obchodního partnera na propagaci včetně zpracovávání návrhů možností prezentace. 7
Zpracovávání analýz merchandisingových možností a potenciálu pro jednotlivé typy prodejen. 7
Zjišťování typu prodávaného zboží a cílové stupiny pro kterou má být určeno. 6
Realizování merchandisingových aktivit dle požadavků reklamního oddělení a obchodního partnera. 6
Označování výrobků nebo zboží cenou a měrnou jednotkou a vyznačování hmotnosti pevného podílu výrobku nebo zboží a ceny za tento pevný podíl. 6
Označování vybraných výrobků nebo zboží na cenovce datumem spotřeby, mininální trvanlivostí a složením dle platných směrnic. 6
Zvyšování atraktivity prodejního místa, vizuálně atraktivní vystavení zboží. 6
Zjišťování velikosti prodejny. 5
Zajiťování odpovídajícího stavu zásob. 5

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru propagace KKOV 6642L nejvhodnější
Ekonomika a podnikání RVP 63-41-M/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů obchod KKOV 66xxM vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru propagace KKOV 6642M vhodná
Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208T vhodná
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů obchod KKOV 66xxN vhodná
Bakalářský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika KKOV 6209R vhodná
Ekonomika a administrativa RVP 63-xx-M/xx vhodná
Obchodní akademie RVP 63-41-M/02 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Specialista/specialistka pro merchandising ( 66-039-N )

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Využítí merchandisingu v obchodě, ve sportu a v médiích
Aplikování merchandisingu při vystavování zboží
Vedení požadovaných evidencí v oblasti marketingu
Spolupráce při plánování reklamních kampaní
Provádění marketingových aktivit
Orientace v základních principech marketingu
Orientace v obchodní činnosti
Orientace v marketingovém mixu
Využití znalostí o marketingovém prostředí
Orientace v marketingových strategiích
Vytváření plánogramu rozmístění zboží v provozní jednotce
Orientace v zásadách tvorby plánogramu podle pravidel merchandisingu
Aranžování zboží v obchodně provozní jednotce

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
marketing obecně
marketing a marketingová komunikace
reklama, její hlavní zásady
prostředky a formy reklamy
psychologie prodeje
předváděcí techniky
zásady merchandisingu

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu (CZ-ISCO 2431)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 51 009 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 680 Kč do 110 085 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 40 209 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 385 Kč do 54 566 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Specialisté v oblasti marketingu (CZ-ISCO 24311)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 52 216 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 156 Kč do 112 381 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 41 353 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 390 Kč do 56 031 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.