Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Sklenář

Odborný směr:

Stavebnictví a zeměměřictví

Odborný podsměr:

stavební řemesla

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Glazier,  Glassworker

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2132

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Stavební sklenář samostatně provádí montážní sklenářské práce na stavbě včetně přípravy a úpravy materiálu pro zasklívání a lepení protislunečních a bezpečnostních fólií na skla.

Pracovní činnosti

 • Manipulace se sklenářskými materiály, jejich měření a řezání, převážně na stavbě.
 • Manipulace s dřevěnými, kovovými nebo plastovými profilovanými díly a těsnícími prvky, jejich řezání a úprava.
 • Instalace skleněných výrobků do dřevěných, kovových nebo plastových rámů a zaklínování a tmelení.
 • Montáž celoskleněných dveří a přepážek z tvrzeného aj. bezpečnostního skla a příslušného kování.
 • Zasklívání výkladních skříní a vitrín včetně velkoplošných.
 • Instalace bezpečnostního nebo drátem vyztuženého skla do střešních aj. konstrukcí.
 • Řezání, zabrušování a instalace zrcadel.
 • Montáž prosklených stěn profilovaným sklem.
 • Odstraňování a výměna tabulových skel a zrcadel.
 • Řezání a lepení bezpečnostních a protislunečních fólií na sklo.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Řízení prací při zasklívání stěn a střech továrenských hal, výkladních skříní, průčelových stěn, všemi druhy skla. 6
Osazování a zasklívání celoskleněných dělicích a vstupních stěn tvrzeným nebo vrstveným bezpečnostním sklem, zasklívání neprůstřelným sklem, osazování velkoplošných zrcadel v reprezentačních prostorách apod. 5
Zasklívání výkladců, průčelních a dělicích stěn o ploše nad 4m2 do tmelu nebo do lišt, strukturální a polostrukturální zasklívání fasád. 5
Montáže speciálních druhů skel (s drátěnou vložkou, vrstvených bezpečnostních apod.) do stavebních konstrukcí a prvků, řezání a lepení bezpečnostních a protislunečních fólií. 4
Osazování izolačních dvojskel větších rozměrů nebo speciálních tvarů do stavebních konstrukcí, úpravy a zasklívání profilového skla typu Copilit. 4
Zasklívání střech, stěn, fasádních dílů a výkladních skříní o ploše do 4 m2 do tmelu nebo do lišt. 4
Dvojité zasklívání oken a dveří do profilové gumy na stavbě. 3
Osazování izolačních dvojskel běžných rozměrů do oken a dveří, osazování zrcadel. 3
Rozměřování a řezání tabulového skla plochého a skla s drátěnou vložkou na přesné rozměry dle rozpisu. 3
Zasklívání běžných konstrukcí různých druhů všemi druhy skla na stavbě, montáže těsnění do oken a dveří. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru sklenář, sklenářské práce KKOV 3662H nejvhodnější
Sklenář RVP 36-62-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru sklenář, sklenářské práce KKOV 3662E vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Tmelení skleněných výplní
Návrh pracovního postupu a volba technologických podmínek při instalaci skleněných výrobků, prosklených stěn, zasklívání výkladců a vitrín
Orientace v normách a v dokumentaci pro provádění montážních sklenářských prací na stavbě
Měření skleněných, dřevěných a kovových materiálů při provádění sklenářských prací
Dvojité zasklívání oken a dveří do profilové gumy, osazování izolačních dvojskel do oken a dveří
Zasklívání střech, celoskleněných stěn a fasádních dílů tvrzeným nebo vrstveným bezpečnostním, případně neprůstřelným sklem
Zasklívání oken a dveří, osazování izolačních dvojskel do oken a dveří
Zasklívání speciálních druhů skel (s drátěnou vložkou, vrstvených a bezpečnostních) do stavebních konstrukcí
Řezání tabulového skla a skla s drátěnou vložkou, řezání a zabrušování zrcadel

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie zasklívání
druhy skla
okna, dveře, schodiště, obklady a ostatní stavebně truhlářské výrobky, jejich druhy a konstrukce

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž chladem
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Práce ve výškách
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

 • Sklenáři (CZ-ISCO 71250)