Typ JP ID
Povolání 2132

Sklenář

Stavební sklenář samostatně provádí montážní sklenářské práce na stavbě včetně přípravy a úpravy materiálu pro zasklívání a lepení protislunečních a bezpečnostních fólií na skla.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební řemesla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Glazier, Glassworker
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Manipulace se sklenářskými materiály, jejich měření a řezání, převážně na stavbě.
 • Manipulace s dřevěnými, kovovými nebo plastovými profilovanými díly a těsnícími prvky, jejich řezání a úprava.
 • Instalace skleněných výrobků do dřevěných, kovových nebo plastových rámů a zaklínování a tmelení.
 • Montáž celoskleněných dveří a přepážek z tvrzeného aj. bezpečnostního skla a příslušného kování.
 • Zasklívání výkladních skříní a vitrín včetně velkoplošných.
 • Instalace bezpečnostního nebo drátem vyztuženého skla do střešních aj. konstrukcí.
 • Řezání, zabrušování a instalace zrcadel.
 • Montáž prosklených stěn profilovaným sklem.
 • Odstraňování a výměna tabulových skel a zrcadel.
 • Řezání a lepení bezpečnostních a protislunečních fólií na sklo.

CZ-ISCO

 • 71250 - Sklenáři
 • 7125 - Sklenáři

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení prací při zasklívání stěn a střech továrenských hal, výkladních skříní, průčelových stěn, všemi druhy skla. 6
Osazování a zasklívání celoskleněných dělicích a vstupních stěn tvrzeným nebo vrstveným bezpečnostním sklem, zasklívání neprůstřelným sklem, osazování velkoplošných zrcadel v reprezentačních prostorách apod. 5
Zasklívání výkladců, průčelních a dělicích stěn o ploše nad 4m2 do tmelu nebo do lišt, strukturální a polostrukturální zasklívání fasád. 5
Montáže speciálních druhů skel (s drátěnou vložkou, vrstvených bezpečnostních apod.) do stavebních konstrukcí a prvků, řezání a lepení bezpečnostních a protislunečních fólií. 4
Osazování izolačních dvojskel větších rozměrů nebo speciálních tvarů do stavebních konstrukcí, úpravy a zasklívání profilového skla typu Copilit. 4
Zasklívání střech, stěn, fasádních dílů a výkladních skříní o ploše do 4 m2 do tmelu nebo do lišt. 4
Dvojité zasklívání oken a dveří do profilové gumy na stavbě. 3
Osazování izolačních dvojskel běžných rozměrů do oken a dveří, osazování zrcadel. 3
Rozměřování a řezání tabulového skla plochého a skla s drátěnou vložkou na přesné rozměry dle rozpisu. 3
Zasklívání běžných konstrukcí různých druhů všemi druhy skla na stavbě, montáže těsnění do oken a dveří. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Práce ve výškách x x
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Sklenář 36-62-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru sklenář, sklenářské práce 3662H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru sklenář, sklenářské práce 3662E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Sklenář (36-049-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 2
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 2
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 2
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0045 technologie zasklívání 3 Nutné
e61._.0032 druhy skla 3 Nutné
g11._.0016 okna, dveře, schodiště, obklady a ostatní stavebně truhlářské výrobky, jejich druhy a konstrukce 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.A.1048 Tmelení skleněných výplní 3 Nutné
g11.D.2035 Návrh pracovního postupu a volba technologických podmínek při instalaci skleněných výrobků, prosklených stěn, zasklívání výkladců a vitrín 3 Nutné
g11.D.1016 Orientace v normách a v dokumentaci pro provádění montážních sklenářských prací na stavbě 3 Nutné
g11.D.4091 Měření skleněných, dřevěných a kovových materiálů při provádění sklenářských prací 3 Nutné
g11.A.3042 Dvojité zasklívání oken a dveří do profilové gumy, osazování izolačních dvojskel do oken a dveří 3 Nutné
g11.A.3048 Zasklívání střech, celoskleněných stěn a fasádních dílů tvrzeným nebo vrstveným bezpečnostním, případně neprůstřelným sklem 3 Nutné
g11.A.3041 Zasklívání oken a dveří, osazování izolačních dvojskel do oken a dveří 3 Nutné
g11.A.3047 Zasklívání speciálních druhů skel (s drátěnou vložkou, vrstvených a bezpečnostních) do stavebních konstrukcí 3 Nutné
g11.A.1041 Řezání tabulového skla a skla s drátěnou vložkou, řezání a zabrušování zrcadel 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.