Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Sklář technického skla

Odborný směr:

Sklářská, keramická výroba

Odborný podsměr:

výroba a zušlechťování skla

Nadřazené povolání:

Sklář

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Sklofoukač,  Glass kiln and related machine operator

Příbuzná povolání

Sklář lisovaného skla , Sklář dutého skla ,

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2059

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Sklář technického skla zhotovuje výrobky z technického skla.

Pracovní činnosti

 • Zhotovování výrobků z technického skla, např. zkumavek, kapilár, skleněného potrubí, armatur.
 • Zatavování výrobků ohněm včetně seřizování ohně.
 • Seřizování, ošetřování, údržba a drobné opravy sklářských strojů a zařízení.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Roztáčení hrdel NZ 50 mm a více o objemu nad 10 l a o objemu nad 5 l za tepla u pece. 7
Nabírání skloviny s dvojitým náběrem a lisování (např. koncovek ISO o DN nad 300 mm, ČSN o DN nad 400 mm apod.). 7
Tvarování výrobků (např. lahví, baněk, válců apod. o objemu nad 10 l, oblouků, kolen, S-kusů, T-kusů o DN nad 100 mm). 7
Zhotovování složitých prototypových přístrojů a navrhování polotovarů, technických přípravků a pracovních postupů. 7
Zhotovování náročných výrobků z křemenného skla (např. Dewarových nádob). 7
Výroba náročných přístrojů a aparatur (např. vícestupňových vývěv, destilačních kolon a hlav, chladičů o DN od 200 mm apod.). 7
Tvarování baněk a elektronek ze zátavových skel o toleranční tloušťce stěny 0,3 mm a o objemu nad 5 l. 7
Roztáčení hrdel NZ 50 a více o objemu od 5 l do 10 l. 6
Nabírání a lisování středně náročných výrobků, např. asférických zrcadel o průměru nad 300 mm, koncovek ISO o průměru do 250 mm a ČSN o DN do 300 mm apod. 6
Tvarování výrobků (např. lahví, baněk, válců apod. o objemu od 2 l do 10 l, oblouků, kolen, S-kusů, T-kusů o DN do 80 mm apod.). 6
Zhotovování středně náročných výrobků z křemenného skla (např. chladičů). 6
Natavování koncovek na potrubí o DN od 300 mm a o délce nad 1 m. 6
Výroba středně náročných přístrojů a aparatur (např. Dewarových nádob, automatických byret, složitých chladičů, destilačních a refluxních hlavic, míchadel apod.). 6
Foukání měřidel více fyzikálních hodnot. 6
Foukání vícekontaktních teploměrů. 6
Foukání a tvarování slabostěnných a silnostěnných odlivek všech velikostí bez trhané síly. 5
Roztáčení hrdel mimo NZ 29 o objemu do 1 l a NZ 50 a více o objemu do 5 l. 5
Tvarování výrobků (např. lahví, baněk, válců apod.) o objemu do 2 l. 5
Nabírání skloviny na píšťalu a předtvarování baňky pro výrobky o objemu nad 75 l. 5
Natavování koncovek na potrubí o DN od 300 mm, o délce 1 m a o DN od 150 mm do 250 mm a o délce nad 1 m. 5
Výroba méně náročných přístrojů a aparatur (např. jednoduchých chladičů, přestupníků, kolon, nástavců, skleněných topných hadů, kohoutů vakuových, přímých a trojcestných o DN od 40 mm apod.). 5
Foukání přímých technických teploměrů do délky 1 500 mm. 5
Nabírání a lisování méně náročných výrobků (např. vodoznaků, odlehčených zátek, dezinfekčních misek apod.). 5
Nabírání skloviny na píšťalu a předtvarování baněk pro výrobky o objemu do 100 ml a o objemu nad 3 l do 75 l. 4
Roztáčení hrdel na NZ 29 o objemu do 1 l, NZ 45 a více či KZ 40 a více na trubce. 4
Natavování koncovek na potrubí o DN od 150 mm do 250 mm, o délce do 1 m a o DN do 100 mm a o délce nad 1 m. 4
Výroba jednodušších přístrojů a aparatur (např. dělicích nálevek, butyrometrů, pyknometrů, baněk s několika nátavy, kohoutů přímých a trojcestných o DN do 25 mm apod.) a příprava a výroba dílů pro složitější přístroje (např. kolony, předlohy, nástavce, zátavy frit apod.). 4
Foukání dělených pipet o objemu od 5 do 200 ml ručně i na strojním zařízení. 4
Nabírání skloviny na píšťalu a předtvarování baněk pro výrobky o objemu od 100 ml do 3 l. 3
Natavování koncovek na potrubí o DN do 100 mm a o délce do 1 m. 3
Strojní zpracovávání výrobků náročných na přesnost (např. odměrných válců, šroubovic apod.). 3
Roztáčení zábrusů o NZ do 34 a o KZ DN do 25 mm na trubce. 3
Zhotovování užitkových teploměrů s nádobkou foukanou z kapiláry. 3
Výroba jednoduchých přístrojů (např. promývaček, kvasných zátek, frakčních baněk a spojovacích dílů o velikosti do NZ 29). 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru sklář, sklářské práce KKOV 2858H nejvhodnější
Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla RVP 28-58-H/01 nejvhodnější

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha programovatelných zařízení ve výrobě technického skla
Foukání výrobků z technického skla
Ošetřování a údržba zařízení a pomůcek pro výrobu technického skla
Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla
Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě technického skla

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
sklářské suroviny, jejich vlastnosti
technologie výroby a zpracování technického skla

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž teplem
Zátěž vibracemi
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky a stavebnin (CZ-ISCO 8181)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 33 326 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 360 Kč do 44 984 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla (CZ-ISCO 81811)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 948 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 425 Kč do 45 527 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.