Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Pracovník zařízení pro ochranu vod

Odborný směr:

Životní prostředí a nakládání s odpady

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Pracovník pro vodu,  Pracovník čistírny odpadních vod

Další odborné směry S2

nezařazeno do odborného podsměru

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102800

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Charakteristika

Pracovník zařízení pro ochranu vod provádí ve výrobních podnicích samostatně nebo podle pokynů činnosti spojené se zajištěním správného provozu zařízení pro úpravu pitné vody, technologických i odpadních vod podle manipulačních a provozních předpisů.

Pracovní činnosti

 • Obsluha a údržba zařízení pro úpravu vod ve výrobním podniku (vodárna, rozvody vod, úpravna vody, čistírna odpadních vod, kanalizační systémy, kalové hospodářství apod.) dle provozních předpisů.
 • Obsluha a údržba měřících zařízení pro zjišťování množství odběru podzemních a povrchových vod a vypouštění odpadních vod.
 • Měření požadovaných kvantitativních nebo kvalitativních hodnot hmotnosti nebo znečištění podle návodu.
 • Orientace v technologiích nakládání s odpady a znečištěním produkovaným v organizaci.
 • Vedení evidence odpadů vzniklých z čištění odpadních vod.
 • Spolupráce při provedení okamžitého opatření při zjištění odchylek od povolených hodnot.
 • Vedení provozní dokumentace jako podkladu pro poplatková hlášení.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Obsluha a údržba zařízení k čištění odpadních vod (lapol, česle apod.). 4
Obsluha a údržba zařízení na úpravu vod (pískové filtry, změkčovací filtry, kalolis apod.). 4
Odečet vodoměrů dle plánu včetně záznamu jejich stavu. 4
Seřízení instalovaných přístrojů pro zajištění kvalitativních parametrů vody. 3
Zajištění okamžité informovanosti nadřízených pracovníků o zjištěných provozních odchylkách ohrožujících kvalitu vod. 3
Shromažďování vzniklých odpadů do předepsaných obalů, prostředků. 3
Udržování havarijních prostředků v použitelném stavu. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě KKOV 2852H nejvhodnější
Chemik RVP 28-52-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba KKOV 23xxH vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů KKOV 28xxH vhodná
Technická chemie a chemie silikátů RVP 28-xx-H/xx vhodná
Strojírenství a strojírenská výroba RVP 23-xx-H/xx vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Pracovník zařízení pro ochranu vod ( 16-011-H )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Odvoz odpadu z určených prostor
Řízení dokumentace a databází pro odpady v organizaci
Obsluha strojů a zařízení sloužících k úpravě, rozvodu, čištění a čerpání vod
Obsluha tlakových a otevřených filtrů v provozu úpravny pitné a užitkové vody, včetně jejich regenerace vypíráním
Seřizování, ošetřování a běžná údržba strojů a zařízení úpravny pitné a užitkové vody
Provádění odběru vzorků a jednoduchých laboratorních rozborů jakosti vody
Provádění odečtů vodoměrů
Nakládání s provozními chemikáliemi pro úpravu vody
Řízení a obsluha drobné mechanizace
Aplikace zákona o vodách a navazujících předpisů
Orientace v právních předpisech v oblasti životního prostředí
Dodržování BOZP při obsluze zařízení k čištění odpadních vod

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
čištění odpadních vod
technologie úpravy vody
příčiny a řešení havarijních situací ohrožujících životní prostředí
nakládání s odpady
vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy)
odpadní vody, jejich vznik a dopad na životní prostředí

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce) 
Výkonnost
Řešení problémů
Aktivní přístup

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž chemickými látkami
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž hlukem
Zátěž chladem
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.