Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102800

Pracovník zařízení pro ochranu vod

Pracovník zařízení pro ochranu vod provádí ve výrobních podnicích samostatně nebo podle pokynů činnosti spojené se zajištěním správného provozu zařízení pro úpravu pitné vody, technologických i odpadních vod podle manipulačních a provozních předpisů.

Odborný směr: Životní prostředí a nakládání s odpady
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Pracovník pro vodu, Pracovník čistírny odpadních vod
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Obsluha a údržba zařízení pro úpravu vod ve výrobním podniku (vodárna, rozvody vod, úpravna vody, čistírna odpadních vod, kanalizační systémy, kalové hospodářství apod.) dle provozních předpisů.
 • Obsluha a údržba měřících zařízení pro zjišťování množství odběru podzemních a povrchových vod a vypouštění odpadních vod.
 • Měření požadovaných kvantitativních nebo kvalitativních hodnot hmotnosti nebo znečištění podle návodu.
 • Orientace v technologiích nakládání s odpady a znečištěním produkovaným v organizaci.
 • Vedení evidence odpadů vzniklých z čištění odpadních vod.
 • Spolupráce při provedení okamžitého opatření při zjištění odchylek od povolených hodnot.
 • Vedení provozní dokumentace jako podkladu pro poplatková hlášení.

CZ-ISCO

 • 81899 - Obsluha ostatních stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená
 • 8189 - Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená (CZ-ISCO 8189)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 25 278 Kč 32 892 Kč 49 999 Kč
Středočeský kraj 25 308 Kč 34 122 Kč 47 753 Kč 24 528 Kč 31 197 Kč 37 107 Kč
Jihočeský kraj 23 255 Kč 27 043 Kč 37 519 Kč - - -
Plzeňský kraj 20 961 Kč 29 045 Kč 38 437 Kč - - -
Karlovarský kraj 27 210 Kč 34 947 Kč 46 728 Kč - - -
Ústecký kraj 24 678 Kč 31 252 Kč 48 123 Kč 24 327 Kč 30 322 Kč 35 166 Kč
Královéhradecký kraj 29 084 Kč 36 475 Kč 48 980 Kč 25 164 Kč 31 063 Kč 40 310 Kč
Pardubický kraj 26 090 Kč 31 819 Kč 47 515 Kč - - -
Kraj Vysočina 22 224 Kč 32 368 Kč 48 718 Kč - - -
Jihomoravský kraj 25 999 Kč 33 364 Kč 45 056 Kč 24 504 Kč 32 473 Kč 37 704 Kč
Olomoucký kraj 23 984 Kč 30 109 Kč 40 529 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 23 891 Kč 34 606 Kč 51 582 Kč 24 743 Kč 30 574 Kč 36 641 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8189 Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená 31 878 Kč 31 199 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8189 Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená http://data.europa.eu/esco/isco/C8189

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž chemickými látkami x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž chladem x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Chemik 28-52-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě 2852H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Technická chemie a chemie silikátů 28-xx-H/xx
RVP Strojírenství a strojírenská výroba 23-xx-H/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník/pracovnice zařízení pro ochranu vod (16-011-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f22.A.5011 Odvoz odpadu z určených prostor 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.D.8011 Řízení dokumentace a databází pro odpady v organizaci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.B.4030 Obsluha strojů a zařízení sloužících k úpravě, rozvodu, čištění a čerpání vod 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.B.4038 Obsluha tlakových a otevřených filtrů v provozu úpravny pitné a užitkové vody, včetně jejich regenerace vypíráním 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.B.1512 Seřizování, ošetřování a běžná údržba strojů a zařízení úpravny pitné a užitkové vody 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.D.4021 Provádění odběru vzorků a jednoduchých laboratorních rozborů jakosti vody 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.D.8025 Provádění odečtů vodoměrů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.A.6231 Nakládání s provozními chemikáliemi pro úpravu vody 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.B.5001 Řízení a obsluha drobné mechanizace 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
f25.Z.2011 Aplikace zákona o vodách a navazujících předpisů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
f21.D.1001 Orientace v právních předpisech v oblasti životního prostředí 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
f13.D.1101 Dodržování BOZP při obsluze zařízení k čištění odpadních vod 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13._.0033 čištění odpadních vod 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
f13._.0051 technologie úpravy vody 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
f21._.0024 příčiny a řešení havarijních situací ohrožujících životní prostředí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22._.0002 nakládání s odpady 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
i31._.0099 vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13._.0038 odpadní vody, jejich vznik a dopad na životní prostředí 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.