Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Pracovník výjezdové skupiny

Odborný směr:

Ochrana majetku, osob a zdraví

Odborný podsměr:

ostraha majetku a osob

Nadřazené povolání:

Pracovník bezpečnostní služby

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Platové rozmezí:

16 000 Kč - 29 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Bezpečnostní pracovník výjezdové jednotky

Příbuzná povolání

Psovod bezpečnostní služby , Pracovník osobní ochrany , Pracovník ostrahy veřejných akcí , Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin , Pracovník dohledového centra , Pracovník ostrahy v obchodě a službách

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101839

Datum zveřejnění

15. 3. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Pracovník výjezdové skupiny vykonává ostrahu objektů při spuštění alarmu a ochranu osob při přivolání pomocí tlačítka nouzové služby, doprovází transporty s ceninami a zásilkami nepřevyšující hodnotu 5 mil. Kč.

Pracovní činnosti

 • Kontrola objektů na vyžádání PCO (opláštění objektu, oken, vstupních dveří…), včetně kontroly vnitřních prostor objektu
 • Plánovaná kontrola objektů.
 • Zásah při ohrožení osob při přivolání pomocí tlačítka nouzové služby.
 • Poskytování klíčové služby, tj. otevírání a zavírání objektů dle požadavků zákazníka.
 • Kontrola práce neschopných zaměstnanců.
 • Kontrola přítomnosti alkoholu a jiných omamných látek u osob i v prostorách.
 • Provedení odpočtu hodnot z měřících přístrojů (plyn, voda, elektřina…).
 • Doprovod při transportu cenin, zásilek s hodnotou do 5 mil. Kč.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Provedení zásahu výjezdové jednotky soukromých bezpečnostních služeb. 4
Poskytování havarijních služeb, provedení odpočtu plynu, vody, elektřiny. 4
Provedení požárně-preventivní hlídky. 4
Poskytnutí asistenčních služeb nemocným, zdravotně postiženým a seniorům. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru bezpečnostně právní činnost KKOV 6842J nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem KKOV xxxxH nejvhodnější
Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru bezpečnostně právní činnost KKOV 6842J vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany
Hašení požárů pomocí hasicích přístrojů, hydrantů, hasicích dek a improvizovaných prostředků
Řešení mimořádných situací při výkonu soukromých bezpečnostních služeb
Ovládání střelných zbraní
Zajištění místa činu
Provádění život zachraňujících úkonů
Orientace v postupech při nálezu podezřelého předmětu
Kontrola na přítomnost omamných látek a alkoholu u osob ve střeženém prostoru
Orientace v předpisech o provozu na pozemních komunikacích souvisejících s výkonem soukromé bezpečnostní činnosti
Orientace v právech a povinnostech složek Integrovaného záchranného systému a pracovníka soukromých bezpečnostních služeb na místě události
Vedení příslušné dokumentace o průběhu služby a o mimořádných událostech
Aplikování právních základů soukromé bezpečnostní činnosti
Používání záznamových a pozorovacích prostředků
Obsluha radiostanice a zařízení handsfree
Řízení vozidla dle zásad defenzivní jízdy

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
ochrana a ostraha objektů, osob a majetku
první pomoc
držení, nošení a používání střelných zbraní
zařízení a systémy elektronických komunikací
základy psychologie
zásady BOZP
právní základy bezpečnostní činnosti
zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Uspokojování zákaznických potřeb
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)
Ovlivňování ostatních

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (CZ-ISCO 5414)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 16 608 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 074 Kč do 24 019 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 21 089 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 981 Kč do 28 826 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.