Typ JP ID
Specializace 101839

Pracovník výjezdové skupiny

Pracovník výjezdové skupiny vykonává ostrahu objektů při spuštění alarmu a ochranu osob při přivolání pomocí tlačítka nouzové služby, doprovází transporty s ceninami a zásilkami nepřevyšující hodnotu 5 mil. Kč.

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: ostraha majetku a osob
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Bezpečnostní pracovník výjezdové jednotky
Nadřízené povolání: Pracovník bezpečnostní služby
Příbuzné specializace: Psovod bezpečnostní služby, Pracovník osobní ochrany, Pracovník ostrahy veřejných akcí, Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin, Pracovník dohledového centra, Pracovník ostrahy v obchodě a službách
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Kontrola objektů na vyžádání PCO (opláštění objektu, oken, vstupních dveří…), včetně kontroly vnitřních prostor objektu
 • Plánovaná kontrola objektů.
 • Zásah při ohrožení osob při přivolání pomocí tlačítka nouzové služby.
 • Poskytování klíčové služby, tj. otevírání a zavírání objektů dle požadavků zákazníka.
 • Kontrola práce neschopných zaměstnanců.
 • Kontrola přítomnosti alkoholu a jiných omamných látek u osob i v prostorách.
 • Provedení odpočtu hodnot z měřících přístrojů (plyn, voda, elektřina…).
 • Doprovod při transportu cenin, zásilek s hodnotou do 5 mil. Kč.

CZ-ISCO

 • 54149 - Ostatní pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur
 • 5414 - Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (CZ-ISCO 5414)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 14 050 Kč 17 764 Kč 36 332 Kč 15 545 Kč 20 937 Kč 31 192 Kč
Středočeský kraj - - - 15 154 Kč 20 455 Kč 29 742 Kč
Jihočeský kraj - - - 15 308 Kč 20 362 Kč 26 392 Kč
Plzeňský kraj - - - 15 625 Kč 20 372 Kč 24 758 Kč
Karlovarský kraj 13 272 Kč 14 877 Kč 19 497 Kč 16 398 Kč 21 098 Kč 24 208 Kč
Ústecký kraj 13 878 Kč 15 767 Kč 23 324 Kč 14 164 Kč 19 053 Kč 24 878 Kč
Liberecký kraj - - - 13 990 Kč 17 501 Kč 20 019 Kč
Královéhradecký kraj - - - 17 078 Kč 20 950 Kč 29 923 Kč
Pardubický kraj 12 643 Kč 14 707 Kč 20 035 Kč 15 355 Kč 18 831 Kč 28 418 Kč
Kraj Vysočina 13 815 Kč 17 471 Kč 25 199 Kč 15 731 Kč 20 329 Kč 26 706 Kč
Jihomoravský kraj - - - 16 045 Kč 20 769 Kč 26 895 Kč
Olomoucký kraj 13 579 Kč 15 898 Kč 19 745 Kč 16 469 Kč 22 432 Kč 33 277 Kč
Zlínský kraj - - - 14 235 Kč 18 347 Kč 24 194 Kč
Moravskoslezský kraj 12 476 Kč 15 111 Kč 22 893 Kč 15 996 Kč 21 124 Kč 27 462 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5414 Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur 16 608 Kč 21 089 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Provedení zásahu výjezdové jednotky soukromých bezpečnostních služeb. 4
Poskytování havarijních služeb, provedení odpočtu plynu, vody, elektřiny. 4
Provedení požárně-preventivní hlídky. 4
Poskytnutí asistenčních služeb nemocným, zdravotně postiženým a seniorům. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru bezpečnostně právní činnost 6842J
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxH

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru bezpečnostně právní činnost 6842J

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0051 ochrana a ostraha objektů, osob a majetku 3 Nutné
k11._.0007 první pomoc 3 Nutné
l21._.0003 držení, nošení a používání střelných zbraní 3 Nutné
e81._.0042 vysílací, telekomunikační, radiokomunikační a další spojovací zařízení a systémy 3 Nutné
j31._.0001 základy psychologie 3 Nutné
l24._.0008 zásady BOZP 3 Nutné
l21._.0099 právní základy bezpečnostní činnosti 3 Nutné
l21._.0072 zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.E.5401 Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany 3 Nutné
l22.E.1709 Hašení požárů pomocí hasicích přístrojů, hydrantů, hasicích dek a improvizovaných prostředků 3 Nutné
k11.D.2001 Provádění život zachraňujících úkonů 3 Nutné
l21.D.1201 Orientace v postupech při nálezu podezřelého předmětu 3 Nutné
l21.B.4023 Používání záznamových a pozorovacích prostředků 3 Nutné
l21.D.3701 Kontrola na přítomnost omamných látek a alkoholu u osob ve střeženém prostoru 3 Nutné
l21.E.2524 Řešení mimořádných situací při výkonu soukromých bezpečnostních služeb 3 Nutné
l21.D.1041 Orientace v předpisech o provozu na pozemních komunikacích souvisejících s výkonem soukromé bezpečnostní činnosti 3 Nutné
l21.D.1721 Orientace v právech a povinnostech složek Integrovaného záchranného systému a pracovníka soukromých bezpečnostních služeb na místě události 3 Nutné
e81.B.4018 Obsluha radiostanice a zařízení handsfree 3 Nutné
l21.E.2110 Ovládání střelných zbraní 3 Nutné
l21.E.2079 Zajištění místa činu 3 Nutné
l21.D.8081 Vedení příslušné dokumentace o průběhu služby a o mimořádných událostech 3 Nutné
l21.D.1015 Aplikování právních základů soukromé bezpečnostní činnosti 3 Nutné
l21.B.6580 Řízení vozidla dle zásad defenzivní jízdy 3 Nutné