Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Pracovník obchodního úseku

Odborný směr:

Obchod a marketing

Odborný podsměr:

nákup a prodej zboží

Nadřazené povolání:

Manažer prodeje

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Alternativní názvy

Pracovník obchodního úseku nákupu,  Pracovník obchodního úseku prodeje

Příbuzná povolání

Administrátor a koordinátor elektronického katalogu zboží , Specialista merchandisingu , Pracovník cenotvorby

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102741

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Pracovník obchodního úseku zajišťuje chod obchodní jednotky a kompletní služby vůči zákazníkům. Zodpovídá za zákaznický servis, vyhodnocuje nabídky dodavatelů a spokojenost podporovaných odběratelů, objednává zboží, jedná s potencionálními obchodními partnery a dodavateli, popř. připravuje podklady pro uzavírání obchodních smluv.

Pracovní činnosti

 • Stanovení nabídky a poptávky zboží či služeb.
 • Využívání objednávkových programů či komunikačních technologií pro zajištění nákupu zboží.
 • Posuzování ekonomických výsledků z prodeje nabízeného zboží a služeb.
 • Poskytování kompletního zákaznického servisu, komunikace se zákazníky a zajištění zpětné vazby od odběratelů.
 • Příprava podkladů pro uzavírání obchodních smluv.
 • Provádění marketingových analýz a průzkumu trhu.
 • Vedení vybraných evidencí dle požadovaných kritérií.
 • Orientace v příslušné oborové legislativě.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Sestavování ekonomických ukazatelů nákupů od jednotlivých dodavatelů dle zvoleného časového horizontu. 7
Sestavení kritérií pro výběr optimálního dodavatele z hlediska poptávkového řízení. 6
Práce s informačními a komunikačními technologiemi při sestavování poptávky a nabídky zboží či služeb. 6
Znalost prodejní psychologie a aplikovatelnost daných postupů při komunikaci se zákazníkem. 6
Sestavení nabídky sortimentu pro zákazníka. 6
Vytváření a vedení pravidelné evidence podporovaných dodavatelů a odběratelů. 6
Aplikace platných právních předpisů při uzavírání obchodních smluv s dodavateli a při řešení reklamací. 5

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání KKOV 6341M nejvhodnější
Obchodní akademie RVP 63-41-M/02 nejvhodnější
Ekonomika a podnikání RVP 63-41-M/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů podnikání v oborech, odvětví KKOV 64xxL vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů podnikání v oborech, odvětví KKOV 64xxM vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Evidence dodavatelů zboží
Příprava podkladů pro uzavírání obchodních smluv, popř. objednávek s obchodními partnery
Vedení požadovaných evidencí v rámci obchodního styku s obchodními partnery
Orientace v příslušné oborové legislativě
Posouzení a schválení pravidelných podkladů o spokojenosti zákazníků s činnostmi zákaznického servisu
Zpracování příslušné dokumentace a evidence ve skladovém hospodářství
Posuzování a porovnávání ekonomické výhodnosti pořizovaných produktů a služeb
Poskytování rad a informací o vlastnostech a způsobu používání prodávaného zboží obchodním partnerům včetně případného předvedení nabízeného zboží či výrobku, jeho funkcí i způsobu obsluhy
Provádění poptávkových řízení
Projednávání běžných záležitostí s obchodními partnery včetně reklamačního řízení
Poskytnutí konzultací a zákaznického servisu klientům zákaznického střediska

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
provoz maloobchodu
inventarizace
postupy při reklamacích, práva spotřebitele
náležitosti úřední a obchodní korespondence
zbožíznalství obecně
psychologie prodeje
spotřebitelské služby
provoz velkoobchodu

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce)
Kreativita
Uspokojování zákaznických potřeb
Samostatnost
Aktivní přístup

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Pracovní doba, směnnost
Duševní zátěž
Zátěž invazivními alergeny
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Práce ve výškách
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž jemné motoriky
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Zátěž hlukem
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.