Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Poručík ozbrojených sil ČR

Odborný směr:

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Odborný podsměr:

Armáda ČR

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Platové rozmezí:

41 000 Kč - 73 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Důstojník,  Velitel čety,  Náčelník skupiny,  Velitel skupiny,  Náčelník pracoviště,  Voják z povolání

Příbuzná povolání

Inženýr železniční dopravy , Vedoucí nástrojové a hlasové skupiny , Inženýr letového provozu , Lektor dalšího vzdělávání , Psycholog ozbrojených sil ČR , Pilot , Bezpečnostní manažer v obchodě a službách , Trenér , Učitel leteckého pozemního výcviku , Řídící letového provozu , Analytik kybernetické bezpečnosti

Regulované povolání

Ano

Předpis regulující výkon povolání:

Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání a nařízením vlády č. 156/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb. Zdravotní způsobilost pro výkon povolání je stanovena podle vyhlášky č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

ID jednotky práce

103362

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Charakteristika

Poručík ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti související s výkonem a plněním odborných úkolů v oblasti vzdělávání, výcviku a péče o vojáka, nebo s plánováním a prováděním údržby a oprav speciálních vojenských technických prostředků a systémů a velí vojenským organizačním formacím na úrovni pracoviště nebo skupiny.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru teorie obrany státu KKOV 9101R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru vojenská geodézie a kartografie KKOV 9107R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru vojenská logistika KKOV 9108R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska KKOV 9109R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru ochrana vojsk a obyvatel KKOV 9111R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru vojenské specializace KKOV 9115R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru vojenský zdravotnický management KKOV 9507R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru vojenská technika strojní KKOV 2304R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru letecká a raketová technika KKOV 2306R nejvhodnější
Bezpečnostně právní činnost RVP 68-42-N/xx nejvhodnější
Bakalářský studijní program KKOV xxxxR vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
doporučené - Držení, nošení a oprávněná použití zbraní a střeliva (zbrojní průkaz) - odborná způsobilost podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a vyhlášky č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních
povinné - Vzdělávání a výcvik v rámci ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
povinné - Příprava ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Metodické vedení výuky a výcviku vojáků
Obsluha a údržba přiděleného zbraňového systému
Obsluha a údržba přidělené zbraně
Plnění úkolů v úkolových uskupeních, v bojových podmínkách a v zahraničních vojenských operacích
Vedení boje se zbraní nebo zbraňovým systémem samostatně nebo v sestavě vojenské jednotky vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa
Plnění úkolů při vojenském výcviku, odborné přípravě a vzdělávání
Obsluha a údržba vojenské výzbroje a výstroje
Plnění úkolů, zajišťování a výkon odborných a odborně specializovaných činností vyplývajících z vojenské hodnosti poručíka, vojenské odbornosti a zařazení na služebním místě
Organizace obsluhy, údržby a oprav speciálních vojenských technických prostředků a systémů
Organizace vzdělávání, kariérové a odborné přípravy vojáků

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
postupy při obsluze a údržbě zbraní nebo přidělených zbraňových systémů
postupy při plánování údržby a oprav speciálních vojenských a technických systémů
vojenská taktika a strategie vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa
první pomoc
vnitřní předpisy ozbrojených sil ČR
bezpečnost práce a požární ochrana
postupy řízení a velení vyplývající ze služebního zařazení v ozbrojených silách ČR
metody vzdělávání, kariérového postupu a odborné přípravy v ozbrojených silách ČR
činnosti poručíka ozbrojených sil ČR
postupy při vykonávání náročných technických, specializovaných a odborných činností v ozbrojených silách ČR

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Zvládání zátěže
Vedení lidí (leadership)

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Generálové a důstojníci v ozbrojených silách (CZ-ISCO 0110)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 56 163 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 42 932 Kč do 72 634 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Nižší důstojníci v ozbrojených silách (CZ-ISCO 01103)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 50 718 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 41 385 Kč do 59 151 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.