Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Odborný účetní

Odborný směr:

Ekonomika, administrativa, personalistika

Odborný podsměr:

ekonomika

Nadřazené povolání:

Účetní

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

29 000 Kč - 51 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Účetní junior,  Junior accountant

Příbuzná povolání

Pokladník , Fakturant , Pracovník pro evidenci zásob , Mzdová účetní

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102124

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Odborný účetní zajišťuje účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví účetní jednotky pod vedením a kontrolou Samostatného účetního.

Pracovní činnosti

 • Účtování běžných účetních operací finančního účetnictví.
 • Kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich evidence.
 • Provádění měsíčních kontrol ve finančním účetnictví.
 • Spolupráce při inventarizaci majetku a závazků.
 • Pod vedením a kontrolou Samostatného účetního účtování uzávěrkových operací.
 • Zpracovávání účetních dokladů pro automatizované zpracovávání.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Spolupráce při výpočtu a účtování odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 7
Dle pokynů Samostatného účetního účtování o účetních odpisech, časovém rozlišení nákladů a výnosů, o dohadných položkách, rezervách, opravných položkách, kurzových rozdílech, splatné dani a o odložené dani v souvislosti s účetní závěrkou 7
Účtování běžných účetních operací do účetních knih (deník(y), hlavní kniha, knihy analytických účtů, knihy podrozvahových účtů). 6
Účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku a dlouhodobém finančním majetku na rozvahových účtech, účtování o drobném hmotném a nehmotném majetku na podrozvahových účtech. 6
Účtování zařazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do užívání na základě aktivačního protokolu. Účtování o vyřazení dlouhodobého majetku. 6
Účtování o zásobách na rozvahových účtech, popř. podrozvahových účtech (přírůstky, úbytky), zaúčtování reklamací uplatněných vůči dodavatelům. 6
Účtování o zálohách poskytnutých na dlouhodobý majetek a zásoby. 6
Účtování o stavu a pohybu pokladní hotovosti na základě pokladních dokladů. Účtování o stavu a pohybu cenin. 6
Účtování o stavu a pohybu peněžních prostředků na bankovních účtech na základě bankovních výpisů. 6
Účtování o závazcích vzniklých z titulu přijatých úvěrů a půjček a o jejich úhradách. 6
Účtování o pohledávkách a závazcích v rámci odběratelsko-dodavatelských vztahů na základě přijatých a vydaných faktur a ostatních účetních dokladů (leasingové smlouvy, nájemní smlouvy aj.) 6
Účtování o pohledávkách a závazcích vůči zaměstnancům (např. na základě rekapitulace mezd, vyúčtování pracovních cest aj.) 6
Účtování pohledávek a závazků vůči státu, správě sociálního pojištění, zdravotním pojišťovnám aj. 6
Shromažďování, třídění a kontrola náležitostí účetních dokladů (např. faktury, pokladní doklady a dokladů, které tvoří jejich povinnou přílohu, a další) 6
Pod vedením a kontrolou Samostatného účetního provádění pravidelných měsíčních kontrol v jednotlivých účtů finančního účetnictví (např. kontrola zůstatků účtů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a účtů jejich pořízení se stavem na kartách majetku, kontrola zůstatků účtů zásob a účtů jejich pořízení se stavem dle skladové evidence, kontrola správnosti zůstatku účtů finančních prostředků se zůstatky dle pokladní knihy, knihy cenin a bankovních výpisů, kontrola účtů zúčtovacích vztahů s evidencí pohledávek a závazků – kontrola saldokontních účtů) 6
Spolupráce při inventarizaci majetku a závazků, zaúčtování zjištěných inventarizačních rozdílů 6

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání KKOV 6341M nejvhodnější
Obchodní akademie RVP 63-41-M/02 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání KKOV 6341L vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru finančnictví a bankovnictví KKOV 6343L vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru finančnictví a bankovnictví KKOV 6343M vhodná
Ekonomika a podnikání RVP 63-41-M/01 vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení účetnictví, evidence o pohybu majetku, zásob a finančních prostředků
Příprava a kompletace podkladů a dokladů pro zaúčtování
Vyplňování formulářů a hlášení pro státní orgány (záznamní povinnost, oznamovací povinnost, daňové formuláře)
Kontrola formální i věcné správnosti účetních dokladů
Kontrola stavu závazků a pohledávek, v malých organizacích i spoluúčast při kontrolách (inventarizacích) majetku a zásob
Sestavení účetní závěrky včetně příslušných výkazů v malých organizacích
Výpočty odpisů a některých daní
Zajišťování plateb v hotovosti
Vyřizování různých potvrzení pro zaměstnance (mzdová účetní)
Zajišťování platebního styku prostřednictvím bankovních ústavů
Spolupráce s orgány státní správy a s ostatními institucemi při provádění účetních kontrol a revizí a spolupráce s externím auditorem
Zajišťování styku s finančními úřady, popř. jinými institucemi při předávání výkazů, hlášení a daňových přiznání

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
účetní doklady a jejich evidence
mzdové účetnictví
podnikové účetní systémy, ekonomické informační systémy
daňová soustava ve vztahu k účetnictví
daň z příjmu
daň z přidané hodnoty
styk s bankou, finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a dalšími institucemi
vnitropodnikové účetnictví
odvody zdravotního a sociálního pojištění
majetek podnikatelského subjektu (investice, zásoby, ceniny, pohledávky), jeho inventarizace, odpisování

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Úředníci v oblasti účetnictví (CZ-ISCO 4311)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 27 591 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 552 Kč do 44 189 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 35 826 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 863 Kč do 46 829 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Účetní finanční a investiční (CZ-ISCO 43112)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 725 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 539 Kč do 54 225 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 37 852 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 205 Kč do 50 716 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.