Typ JP ID
Specializace 102124

Odborný účetní

Odborný účetní zajišťuje účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví účetní jednotky pod vedením a kontrolou Samostatného účetního.

Odborný směr: Ekonomika, administrativa, personalistika
Odborný podsměr: ekonomika
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Účetní junior, Junior accountant
Nadřízené povolání: Účetní
Příbuzné specializace: Pokladník, Fakturant, Pracovník pro evidenci zásob, Mzdová účetní
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Účtování běžných účetních operací finančního účetnictví.
 • Kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich evidence.
 • Provádění měsíčních kontrol ve finančním účetnictví.
 • Spolupráce při inventarizaci majetku a závazků.
 • Pod vedením a kontrolou Samostatného účetního účtování uzávěrkových operací.
 • Zpracovávání účetních dokladů pro automatizované zpracovávání.

CZ-ISCO

 • 43112 - Účetní finanční a investiční
 • 4311 - Úředníci v oblasti účetnictví

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Úředníci v oblasti účetnictví (CZ-ISCO 4311)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 17 700 Kč 33 701 Kč 54 494 Kč 30 896 Kč 39 671 Kč 52 836 Kč
Středočeský kraj 16 756 Kč 26 617 Kč 42 624 Kč 28 836 Kč 35 600 Kč 45 178 Kč
Jihočeský kraj 17 947 Kč 24 998 Kč 39 153 Kč 29 219 Kč 35 262 Kč 44 902 Kč
Plzeňský kraj - - - 30 017 Kč 37 534 Kč 50 366 Kč
Karlovarský kraj - - - 30 488 Kč 35 993 Kč 45 513 Kč
Ústecký kraj - - - 29 124 Kč 36 832 Kč 48 586 Kč
Liberecký kraj - - - 29 952 Kč 35 394 Kč 48 717 Kč
Královéhradecký kraj 20 688 Kč 29 227 Kč 37 909 Kč 29 394 Kč 35 058 Kč 41 334 Kč
Pardubický kraj 21 599 Kč 29 257 Kč 46 466 Kč 28 996 Kč 34 269 Kč 43 543 Kč
Kraj Vysočina 19 992 Kč 26 092 Kč 40 792 Kč 27 168 Kč 34 050 Kč 43 934 Kč
Jihomoravský kraj 18 089 Kč 27 272 Kč 40 729 Kč 28 210 Kč 35 370 Kč 47 320 Kč
Olomoucký kraj 19 347 Kč 26 880 Kč 39 429 Kč 28 679 Kč 34 780 Kč 47 235 Kč
Zlínský kraj 16 050 Kč 24 577 Kč 36 676 Kč 28 033 Kč 33 952 Kč 45 037 Kč
Moravskoslezský kraj 16 918 Kč 24 773 Kč 37 886 Kč 28 472 Kč 35 530 Kč 45 336 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4311 Úředníci v oblasti účetnictví 27 591 Kč 35 826 Kč
43112 Účetní finanční a investiční 34 725 Kč 37 852 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Spolupráce při výpočtu a účtování odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 7
Dle pokynů Samostatného účetního účtování o účetních odpisech, časovém rozlišení nákladů a výnosů, o dohadných položkách, rezervách, opravných položkách, kurzových rozdílech, splatné dani a o odložené dani v souvislosti s účetní závěrkou 7
Účtování běžných účetních operací do účetních knih (deník(y), hlavní kniha, knihy analytických účtů, knihy podrozvahových účtů). 6
Účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku a dlouhodobém finančním majetku na rozvahových účtech, účtování o drobném hmotném a nehmotném majetku na podrozvahových účtech. 6
Účtování zařazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do užívání na základě aktivačního protokolu. Účtování o vyřazení dlouhodobého majetku. 6
Účtování o zásobách na rozvahových účtech, popř. podrozvahových účtech (přírůstky, úbytky), zaúčtování reklamací uplatněných vůči dodavatelům. 6
Účtování o zálohách poskytnutých na dlouhodobý majetek a zásoby. 6
Účtování o stavu a pohybu pokladní hotovosti na základě pokladních dokladů. Účtování o stavu a pohybu cenin. 6
Účtování o stavu a pohybu peněžních prostředků na bankovních účtech na základě bankovních výpisů. 6
Účtování o závazcích vzniklých z titulu přijatých úvěrů a půjček a o jejich úhradách. 6
Účtování o pohledávkách a závazcích v rámci odběratelsko-dodavatelských vztahů na základě přijatých a vydaných faktur a ostatních účetních dokladů (leasingové smlouvy, nájemní smlouvy aj.) 6
Účtování o pohledávkách a závazcích vůči zaměstnancům (např. na základě rekapitulace mezd, vyúčtování pracovních cest aj.) 6
Účtování pohledávek a závazků vůči státu, správě sociálního pojištění, zdravotním pojišťovnám aj. 6
Shromažďování, třídění a kontrola náležitostí účetních dokladů (např. faktury, pokladní doklady a dokladů, které tvoří jejich povinnou přílohu, a další) 6
Pod vedením a kontrolou Samostatného účetního provádění pravidelných měsíčních kontrol v jednotlivých účtů finančního účetnictví (např. kontrola zůstatků účtů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a účtů jejich pořízení se stavem na kartách majetku, kontrola zůstatků účtů zásob a účtů jejich pořízení se stavem dle skladové evidence, kontrola správnosti zůstatku účtů finančních prostředků se zůstatky dle pokladní knihy, knihy cenin a bankovních výpisů, kontrola účtů zúčtovacích vztahů s evidencí pohledávek a závazků – kontrola saldokontních účtů) 6
Spolupráce při inventarizaci majetku a závazků, zaúčtování zjištěných inventarizačních rozdílů 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodní akademie 63-41-M/02
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání 6341L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru finančnictví a bankovnictví 6343L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru finančnictví a bankovnictví 6343M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i32.D.8032 Vedení účetnictví, evidence o pohybu majetku, zásob a finančních prostředků 4 Nutné
i32.C.4001 Zajišťování plateb v hotovosti 4 Nutné
i32.C.2032 Vyřizování různých potvrzení pro zaměstnance (mzdová účetní) 4 Nutné
i11.C.2012 Zajišťování platebního styku prostřednictvím bankovních ústavů 4 Nutné
i33.D.8031 Příprava a kompletace podkladů a dokladů pro zaúčtování 4 Nutné
i33.D.8034 Vyplňování formulářů a hlášení pro státní orgány (záznamní povinnost, oznamovací povinnost, daňové formuláře) 4 Nutné
i33.D.3921 Kontrola formální i věcné správnosti účetních dokladů 4 Nutné
i32.D.3922 Kontrola stavu závazků a pohledávek, v malých organizacích i spoluúčast při kontrolách (inventarizacích) majetku a zásob 4 Nutné
i33.C.8036 Spolupráce s orgány státní správy a s ostatními institucemi při provádění účetních kontrol a revizí a spolupráce s externím auditorem 4 Nutné
i33.D.8037 Sestavení účetní závěrky včetně příslušných výkazů v malých organizacích 4 Nutné
i32.C.2001 Zajišťování styku s finančními úřady, popř. jinými institucemi při předávání výkazů, hlášení a daňových přiznání 4 Nutné
i33.D.5021 Výpočty odpisů a některých daní 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i33._.0002 účetní doklady a jejich evidence 4 Nutné
i33._.0013 mzdové účetnictví 4 Výhodné
i33._.0031 podnikové účetní systémy, ekonomické informační systémy 4 Výhodné
i33._.0042 daňová soustava ve vztahu k účetnictví 4 Nutné
i33._.0051 daň z příjmu 4 Nutné
i33._.0052 daň z přidané hodnoty 4 Nutné
i31._.0003 styk s bankou, finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a dalšími institucemi 4 Nutné
i33._.0012 vnitropodnikové účetnictví 4 Nutné
i33._.0021 odvody zdravotního a sociálního pojištění 4 Nutné
i33._.0001 majetek podnikatelského subjektu (investice, zásoby, ceniny, pohledávky), jeho inventarizace, odpisování 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.