Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Nákupčí pro internet, multimédia a nová média

Odborný směr:

Obchod a marketing

Odborný podsměr:

marketing

Nadřazené povolání:

Media buyer

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

23 000 Kč - 38 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Internet,  multimedia and new media buyer

Příbuzná povolání

Nákupčí audio, video , Mediální plánovač , Nákupčí tiskových médií , Pracovník monitoringu médií

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102487

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Charakteristika

Nákupčí pro internet, multimédia a nová média sjednává se zástupci médií podmínky nákupu reklamního prostoru na internetu, v multimédiích a nových médiích, sjednává ceny a realizuje nákup reklamního prostoru na internetu, v multimédiích a nových médiích.

Pracovní činnosti

 • Sběr dat a informací z oblasti internetu, multimédií a nových médií.
 • Aplikace poznatků ze sběru dat a informací z oblasti internetu, multimédií a nových médií do plánování kampaní na internetu, v multimédiích a nových médiích.
 • Spolupráce se zástupci internetu, multimédií a nových médií při kampaních na internetu, v multimédiích a nových médiích.
 • Komunikace s klienty.
 • Sjednávání cen a realizace nákupu internetu, multimédií a nových médií.
 • Příprava podkladů pro rámcové a obchodní smlouvy.
 • Nákup reklamních prostor nebo času na internetu, v multimédiích a nových médiích za optimálních podmínek pro zadavatele reklamy.
 • Vyhotovení předběžného i konečného rozpočtu včetně detailního mediálního plánu kampaní na internetu, v multimédiích a nových médiích.
 • Kontrola a vyhodnocení nákupu internetu, multimédií a nových médií.
 • Sledování mediálního trhu a vývoje internetu, multimédií a nových médií.
 • Vedení příslušné administrativy spojené s plánováním kampaní na internetu, v multimédiích a nových médiích.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Sestavení části mediálního plánu kampaní na internetu, v multimédiích a nových médiích a jejich interní obhajoba. 7
Zpracování rozpočtů kampaní na internetu, v multimédiích a nových médiích. 7
Konzultace s klientem při přípravě reklam na internetu, v multimédiích a nových médiích z hlediska legislativy internetu, multimédií a nových médií. 7
Příprava podkladů pro smlouvu s internetovými médii, multimédii a novými médii. 5
Sběr dat a informací pro zpracování kampaní na internetu, v multimédiích a nových médiích. 5
Vedení příslušné administrativy a evidencí. 5
Průběžné sledování nových trendů na internetu, v multimédiích a nových médiích. 5

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Multimediální tvorba RVP 82-41-M/17 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání KKOV 6341M vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání KKOV 6341N vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru podnikání v oborech KKOV 6441L vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru podnikání v oborech KKOV 6441M vhodná
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů obchod KKOV 66xxN vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Nákupčí pro internet, multimédia a nová média ( 66-032-M )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracování plánu nákupu internetových médií, multimédií a nových médií na základě zadání klienta
Zpracování rozpočtů nákupu internetových médií, multimédií a nových médií včetně vyjednání cen
Zpracování plánu kampaně na internetu, v multimédiích a nových médiích na základě zadání klienta
Výběr vhodných míst a časů pro umístění reklamních sdělení na internetu, v multimédiích a nových médiích s ohledem na zadání klienta
Zpracování rozpočtů kampaně na internetu, v multimédiích a nových médiích na základě zadání klienta
Orientace v odborném mediálním názvosloví z oblasti internetu, multimédií a nových médií
Získávání aktuálních dat a informací z internetu, multimédií a nových médií potřebných k rozhodování o umístění reklamních sdělení
Interní prezentace části mediálního plánu, konkrétně kampaně na internetu, v multimédiích a nových médiích, včetně rozpočtu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
reklamní kampaně
média a společnost
prostředky a formy reklamy
reklamní cíle a strategie
marketingové plánování
marketing a marketingová komunikace

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost
Duševní zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Zátěž teplem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Nákupčí (CZ-ISCO 3323)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 35 044 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 192 Kč do 60 156 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 30 090 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 336 Kč do 37 732 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.