Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102487

Nákupčí pro internet, multimédia a nová média

Nákupčí pro internet, multimédia a nová média sjednává se zástupci médií podmínky nákupu reklamního prostoru na internetu, v multimédiích a nových médiích, sjednává ceny a realizuje nákup reklamního prostoru na internetu, v multimédiích a nových médiích.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: marketing
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Internet, multimedia and new media buyer
Nadřízené povolání: Media buyer
Příbuzné specializace: Nákupčí audio, video, Mediální plánovač, Nákupčí tiskových médií, Pracovník monitoringu médií
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Sběr dat a informací z oblasti internetu, multimédií a nových médií.
 • Aplikace poznatků ze sběru dat a informací z oblasti internetu, multimédií a nových médií do plánování kampaní na internetu, v multimédiích a nových médiích.
 • Spolupráce se zástupci internetu, multimédií a nových médií při kampaních na internetu, v multimédiích a nových médiích.
 • Komunikace s klienty.
 • Sjednávání cen a realizace nákupu internetu, multimédií a nových médií.
 • Příprava podkladů pro rámcové a obchodní smlouvy.
 • Nákup reklamních prostor nebo času na internetu, v multimédiích a nových médiích za optimálních podmínek pro zadavatele reklamy.
 • Vyhotovení předběžného i konečného rozpočtu včetně detailního mediálního plánu kampaní na internetu, v multimédiích a nových médiích.
 • Kontrola a vyhodnocení nákupu internetu, multimédií a nových médií.
 • Sledování mediálního trhu a vývoje internetu, multimédií a nových médií.
 • Vedení příslušné administrativy spojené s plánováním kampaní na internetu, v multimédiích a nových médiích.

CZ-ISCO

 • 33230 - Nákupčí
 • 3323 - Nákupčí

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Nákupčí (CZ-ISCO 3323)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 915 Kč 41 975 Kč 77 860 Kč - - -
Středočeský kraj 19 855 Kč 37 574 Kč 71 977 Kč - - -
Jihočeský kraj 15 711 Kč 33 957 Kč 52 800 Kč - - -
Plzeňský kraj 29 000 Kč 38 338 Kč 60 074 Kč - - -
Karlovarský kraj 25 900 Kč 36 272 Kč 74 916 Kč - - -
Královéhradecký kraj 27 245 Kč 34 989 Kč 50 180 Kč - - -
Pardubický kraj 24 874 Kč 33 199 Kč 48 196 Kč - - -
Kraj Vysočina 25 313 Kč 39 011 Kč 62 949 Kč - - -
Jihomoravský kraj 26 233 Kč 39 436 Kč 57 807 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 23 511 Kč 33 016 Kč 49 577 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3323 Nákupčí 36 552 Kč 34 445 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3323 Nákupčí http://data.europa.eu/esco/isco/C3323

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Duševní zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Multimediální tvorba 82-41-M/17

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání 6341N
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru podnikání v oborech 6441L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru podnikání v oborech 6441M
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů obchod 66xxN

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Nákupčí pro internet, multimédia a nová média (66-032-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h11.D.1027 Zpracování plánu nákupu internetových médií, multimédií a nových médií na základě zadání klienta 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.1002 Zpracování rozpočtů nákupu internetových médií, multimédií a nových médií včetně vyjednání cen 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.2125 Zpracování plánu kampaně na internetu, v multimédiích a nových médiích na základě zadání klienta 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11.D.3012 Výběr vhodných míst a časů pro umístění reklamních sdělení na internetu, v multimédiích a nových médiích s ohledem na zadání klienta 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.5074 Zpracování rozpočtů kampaně na internetu, v multimédiích a nových médiích na základě zadání klienta 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
m21.D.1004 Orientace v odborném mediálním názvosloví z oblasti internetu, multimédií a nových médií 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m21.D.8019 Získávání aktuálních dat a informací z internetu, multimédií a nových médií potřebných k rozhodování o umístění reklamních sdělení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.2229 Interní prezentace části mediálního plánu, konkrétně kampaně na internetu, v multimédiích a nových médiích, včetně rozpočtu 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h11._.0019 reklamní kampaně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m21._.0012 média a společnost 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0013 prostředky a formy reklamy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0012 reklamní cíle a strategie 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11._.0004 marketingové plánování 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11._.0006 marketing a marketingová komunikace 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.