Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Manažer prodeje

Odborný směr:

Obchod a marketing

Odborný podsměr:

nákup a prodej zboží

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Alternativní názvy

Vedoucí prodejny,  Store manage

Podřízené specializace

Administrátor a koordinátor elektronického katalogu zboží , Specialista merchandisingu , Pracovník obchodního úseku , Pracovník cenotvorby

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102637

Datum zveřejnění

22. 11. 2017

Charakteristika

Manažer prodeje zajišťuje provoz maloobchodní jednotky nebo jejího úseku.

Pracovní činnosti

 • Tvorba obchodních a finančních plánů maloobchodní jednotky.
 • Zajištění efektivnosti hospodaření a hodnocení výkonnosti.
 • Příprava a úprava zboží k prodeji.
 • Nabízení zboží a poskytování kvalifikované poradenské činnosti a nezbytných informací zákazníkovi.
 • Uzavírání prodejních transakcí o zboží (službách) se zákazníkem.
 • Přijímání objednávek zákazníků a jejich vyřizování, včetně zajišťování dopravy a dojednání termínů dodání.
 • Udržování a posilování kontaktů se zákazníky.
 • Přejímka, kontrola, skladování, ošetřování a dohlížení na zboží.
 • Inventarizace a pomoc při identifikaci a plánování požadavků.
 • Vedení kontrolní pokladny, obstarávání hotovostních a bezhotovostních plateb.
 • Poskytování efektivních služeb zákazníkům, vyřizování dotazů a stížností.
 • Vedení dokumentace související s provozem maloobchodní jednotky.
 • Řízení provozu maloobchodní jednotky a lidských zdrojů.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Komunikace se zákazníkem a obchodními partnery 6
Přijímání peněz, kontrola zakoupeného zboží a vyznačování jednotlivých položek na pokladnách, vydávání pokladních potvrzenek a vyúčtování tržeb v maloobchodní jednotce se samoobsluhou nebo ve sběrných pokladnách (obchodních domů). 6
Přijímání peněz, kontrola zboží a vyznačování jednotlivých položek na pokladnách zpravidla s využíváním čtecích zařízení kódů, výdej pokladních potvrzenek a vyúčtovávání tržeb v maloobchodní jednotce. 6
Vyřizování platby za zboží a služby pomocí elektronických platebních karet. 6
Vedení svěřených úseků prodeje. 5
Vedení žáků při praktickém vyučování. 5
Kontrola cen zakoupeného zboží, přijímání peněz včetně vyznačování na pokladnách a případný doplňkový prodej, vyúčtovávání tržeb a vydávání pokladních potvrzenek. 4
Nabídka a samostatný prodej, přejímání, skladování a vystavování zboží v maloobchodní jednotce. 4
Prodej zboží ve stáncích nebo přímý prodej a vyúčtovávání denních tržeb. 4
Přijímání pokladních dokladů a jejich kontrola porovnáváním s expedovaným zbožím (pokrmy, nápoji apod.). 4

Příklady činností ze veřejného sektoru

Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Organizace práce na svěřeném úseku prodeje. 5

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz obchodu KKOV 6641L nejvhodnější
Obchodník RVP 66-41-L/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru prodavač, obchodník, obchodní provoz KKOV 6651H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem KKOV xxxxH vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) KKOV xxxxM vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha pokladny a pokladních systémů
Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce
Vyřizování dodávek zboží pro zákazníky ze skladů vč. zajišťování dopravy, dojednávání termínů dodání
Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách
Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou
Vyplňování prodejní dokumentace, např. záručních listů, paragonů a příprava příslušných dokumentů v maloobchodní jednotce
Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v maloobchodní jednotce
Vedení kontrolní pokladny v maloobchodní jednotce
Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou
Plánování druhu a množství zboží pro prodejnu dle předpokládaného prodeje
Práce s informačními a komunikačními technologiemi
Řízení provozu obchodně provozní jednotky a lidských zdrojů
Přijímání hotovostních a bezhotovostních plateb a obsluha pokladny
Sestavení objednávky podle nabídky dodavatelů a stavu zásob na prodejně a ve skladu
Cenotvorba a vyúčtování tržeb dle vnitřních předpisů
Aranžování zboží v obchodně provozní jednotce
Příjem, skladování, ošetřování a manipulace se zbožím na provozní jednotce
Vedení administrativní dokumentace v obchodně provozní jednotce
Manipulace se zbožím a jeho ošetřování při dodržení zásad HACCP
Znalost legislativy v oblasti obchodu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
předváděcí techniky
provoz maloobchodu
přejímka zboží
inventarizace
postupy při evidování a účtování pokladních operací
postupy při reklamacích, práva spotřebitele
skladování a ochrana zboží
management obecně
zbožíznalství obecně
psychologie prodeje

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Samostatnost
Aktivní přístup

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Vedoucí pracovních týmů v prodejnách (CZ-ISCO 5222)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 29 639 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 18 546 Kč do 53 363 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.