Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Manažer odbytu velkoobchodu

Odborný směr:

Obchod a marketing

Odborný podsměr:

nákup a prodej zboží

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Detailní informace

Alternativní názvy

Manažer prodeje velkoobchodu,  Wholesale Sales Manager

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102545

Datum zveřejnění

27. 9. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Manažer odbytu velkoobchodu řídí, zajišťuje a sjednává prodej zboží z velkoskladu jednotlivým odběratelům na základě vyjednaných obchodních podmínek obou stran. Zajišťuje plynulé a efektivní řízení odbytového úseku směřující k získání nových a udržení stávajících strategických a loajálních odběratelů.

Pracovní činnosti

 • Vedení oddělení odbytu velkoobchodu.
 • Tvorba a stanovení strategie prodeje na dané dílčí období.
 • Udržování a upevňování vztahů za pomocí vyššího stupně poskytovaných služeb vůči strategickým odběratelům.
 • Provádění aktivního průzkumu trhu zacíleného na potenciální nové odběratele.
 • Pravidelné monitorování, vyhodnocování a prezentování objemu prodejů, obrátkovosti daného sortimentu a počtu zákazníků.
 • Spolupráce s obchodními zástupci velkoskladu při sběru informací o spotřebitelích na trhu.
 • Prezentování firmy na trhu v českém a cizím jazyce.
 • Personální vedení oddělení prodeje.
 • Vyhodnocování zjištěných dat o objemech prodejů poskytované vedení firmy a stanovení návrhů na optimalizaci složení zákazníků v interní databázi firmy.
 • Příprava návrhů pro oddělení nákupu pro zajištění dostatečných skladovacích zásob daného sortimentu podle poptávky zákazníků za dané časové období.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Vedení celého oddělení odbytu velkoobchodu včetně personálního řízení zaměstnanců. 9
Vyhledávání nových odběratelů, udržení stávajících odběratelů za vhodných obchodních podmínek a jejich evidence a aktualizace v podnikové databázi. 9
Koordinace přípravy a realizace konkrétních kroků obchodní strategie zahrnující průběžné sledování, vyhodnocování průběžných výsledků a navrhování případných úprav strategie směrem k dosažení finančního plánu prodeje za dané období. 8
Pravidelné vyhodnocování objemů prodejů za předem smluvených cen za dané časové období a porovnání s finančním plánem 8
Spolupráce a stanovení návrhů na tvorbu strategie za dané časové období 8
Kategorizace nabízeného sortimentu, zhodnocení výše objednávek a zajištění optimální výše daného skladovaného sortimentu dle aktuální poptávky 8
Sjednávání obchodních podmínek prodeje a stanovení cenově výhodných podmínek pro loajální a strategické zákazníky 7
Získávání informací o spokojenosti odběratelů pomocí mimořádných marketingových průzkumů 7

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208T nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208R nejvhodnější
Management RVP 64-31-N/xx nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxT vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxR vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Manažer/manažerka odbytu velkoobchodu ( 66-012-R )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v obchodním právu a související legislativě
Vypracování návrhů a dílčích opatření k zamezení vzniku reklamací
Plánování druhu a množství objednávaného zboží a materiálu do skladu na základě předpokládaného odbytu
Vyhodnocování a rozbor obchodní činnosti dle požadovaných kritérií ve stanovených časových intervalech
Evidence dodavatelů a odběratelů zboží a materiálu, nabídka prodávaného sortimentu, včetně poskytování informací odběratelům
Vypracovávání nabídek a zákaznických řešení dle požadavků zákazníků a organizace
Provádění ekonomických rozborů pro stanovení dopravních ukazatelů
Vypracovávání cenových koncepcí organizace
Zpracovávání rozpočtu a finančních plánů organizace, včetně kontroly jejich dodržování
Řízení provozu obchodně provozní jednotky a lidských zdrojů
Koordinace činnosti úseku odbytu s ostatními úseky firmy
Koordinování činností a řízení zaměstnanců zákaznického střediska, v souladu s politikou organizace zajišťovat spokojenost zákazníků
Řízení činnosti svěřeného úseku (odbytu)
Zastupování a řízení útvaru zabezpečujícího celkovou obchodní a odbytovou strategii organizace
Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty v rámci řízení celkové obchodní a odbytové strategie organizace

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
obchodní právo
psychologie prodeje
postupy při reklamacích, práva spotřebitele
zbožíznalství obecně
logistika obecně
logistika ve skladovém hospodářství a řízení zásob
základní ekonomické ukazatele
finanční plánování
cenové analýzy, cenová politika, stanovení ceny
finanční analýzy, výpočty a vyhodnocování ekonomických ukazatelů, ekonomické bilance
postupy tvorby kalkulací, rozpočtů, ekonomické rozvahy
management obecně
zásady vedení pracovního kolektivu

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Vedení lidí (leadership)
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Uspokojování zákaznických potřeb
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií) (CZ-ISCO 2433)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 59 338 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 507 Kč do 112 729 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě informačních a komunikačních technologií) (CZ-ISCO 24331)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 56 337 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 835 Kč do 108 080 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin (CZ-ISCO 24332)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 56 410 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 388 Kč do 92 400 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ostatních produktů (kromě informačních a komunikačních technologií) (CZ-ISCO 24339)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 49 613 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 606 Kč do 105 859 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu gumárenských, plastikářských, sklářských a keramických produktů (CZ-ISCO 24335)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 50 568 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 922 Kč do 97 045 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.