Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102545

Manažer odbytu velkoobchodu

Manažer odbytu velkoobchodu řídí, zajišťuje a sjednává prodej zboží z velkoskladu jednotlivým odběratelům na základě vyjednaných obchodních podmínek obou stran. Zajišťuje plynulé a efektivní řízení odbytového úseku směřující k získání nových a udržení stávajících strategických a loajálních odběratelů.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Manažer prodeje velkoobchodu, Wholesale Sales Manager
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vedení oddělení odbytu velkoobchodu.
 • Tvorba a stanovení strategie prodeje na dané dílčí období.
 • Udržování a upevňování vztahů za pomocí vyššího stupně poskytovaných služeb vůči strategickým odběratelům.
 • Provádění aktivního průzkumu trhu zacíleného na potenciální nové odběratele.
 • Pravidelné monitorování, vyhodnocování a prezentování objemu prodejů, obrátkovosti daného sortimentu a počtu zákazníků.
 • Spolupráce s obchodními zástupci velkoskladu při sběru informací o spotřebitelích na trhu.
 • Prezentování firmy na trhu v českém a cizím jazyce.
 • Personální vedení oddělení prodeje.
 • Vyhodnocování zjištěných dat o objemech prodejů poskytované vedení firmy a stanovení návrhů na optimalizaci složení zákazníků v interní databázi firmy.
 • Příprava návrhů pro oddělení nákupu pro zajištění dostatečných skladovacích zásob daného sortimentu podle poptávky zákazníků za dané časové období.

CZ-ISCO

 • 24331 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě informačních a komunikačních technologií)
 • 24332 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin
 • 24333 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu farmaceutických produktů
 • 24334 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu potravinářských a chemických produktů
 • 24335 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu gumárenských, plastikářských, sklářských a keramických produktů
 • 24336 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu textilních a kožedělných produktů
 • 24339 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ostatních produktů (kromě informačních a komunikačních technologií)
 • 2433 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií) (CZ-ISCO 2433)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 38 515 Kč 67 840 Kč 127 341 Kč - - -
Středočeský kraj 26 979 Kč 60 197 Kč 96 966 Kč - - -
Jihočeský kraj 29 146 Kč 56 398 Kč 88 068 Kč - - -
Plzeňský kraj 35 596 Kč 56 189 Kč 117 730 Kč - - -
Ústecký kraj 27 033 Kč 49 790 Kč 102 359 Kč - - -
Královéhradecký kraj 27 914 Kč 53 515 Kč 85 077 Kč - - -
Pardubický kraj 35 561 Kč 48 484 Kč 81 148 Kč - - -
Zlínský kraj 29 457 Kč 47 168 Kč 85 278 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 20 868 Kč 47 161 Kč 90 801 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2433 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií) 59 338 Kč -
24331 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě informačních a komunikačních technologií) 56 337 Kč -
24332 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin 56 410 Kč -
24339 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ostatních produktů (kromě informačních a komunikačních technologií) 49 613 Kč -
24335 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu gumárenských, plastikářských, sklářských a keramických produktů 50 568 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2433 Specialisté v oblasti prodeje technických a lékařských produktů (kromě informačních a komunikačních technologií) http://data.europa.eu/esco/isco/C2433

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Management 64-31-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxT
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxR

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Manažer/manažerka odbytu velkoobchodu (66-012-R)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i41.D.1160 Orientace v obchodním právu a související legislativě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.Z.2002 Řízení provozu obchodně provozní jednotky a lidských zdrojů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.2009 Vypracování návrhů a dílčích opatření k zamezení vzniku reklamací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.5022 Plánování druhu a množství objednávaného zboží a materiálu do skladu na základě předpokládaného odbytu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.5221 Vyhodnocování a rozbor obchodní činnosti dle požadovaných kritérií ve stanovených časových intervalech 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.8003 Evidence dodavatelů a odběratelů zboží a materiálu, nabídka prodávaného sortimentu, včetně poskytování informací odběratelům 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.8131 Vypracovávání nabídek a zákaznických řešení dle požadavků zákazníků a organizace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.Z.2003 Koordinace činnosti úseku odbytu s ostatními úseky firmy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.Z.2122 Koordinování činností a řízení zaměstnanců zákaznického střediska, v souladu s politikou organizace zajišťovat spokojenost zákazníků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.Z.1001 Řízení činnosti svěřeného úseku (odbytu) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.D.5932 Provádění ekonomických rozborů pro stanovení dopravních ukazatelů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.2071 Vypracovávání cenových koncepcí organizace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.2052 Zpracovávání rozpočtu a finančních plánů organizace, včetně kontroly jejich dodržování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.C.2015 Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty v rámci řízení celkové obchodní a odbytové strategie organizace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.Z.1022 Zastupování a řízení útvaru zabezpečujícího celkovou obchodní a odbytovou strategii organizace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i41._.0016 obchodní právo 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0020 psychologie prodeje 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0024 postupy při reklamacích, práva spotřebitele 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14._.0001 zbožíznalství obecně 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0031 logistika obecně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0034 logistika ve skladovém hospodářství a řízení zásob 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0002 základní ekonomické ukazatele 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0021 finanční plánování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0007 cenové analýzy, cenová politika, stanovení ceny 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0006 finanční analýzy, výpočty a vyhodnocování ekonomických ukazatelů, ekonomické bilance 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0005 postupy tvorby kalkulací, rozpočtů, ekonomické rozvahy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0001 management obecně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0002 zásady vedení pracovního kolektivu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.