Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Major ozbrojených sil ČR

Odborný směr:

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Odborný podsměr:

Armáda ČR

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

37 000 Kč - 71 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Inspektor,  Kapitán vrtulníku - instruktor,  Kaplan,  Lékař - specialista,  Náčelník oddělení,  Náčelník osobního štábu,  Náčelník pokusné dělostřelecké střelnice,  Náčelník skupiny,  Náčelník směny,  Náčelník stanoviště,  Náčelník střediska,  Náčelník štábu,  Náčelník úseku,  Navigátor křídla,  Starší důstojník - specialista,  Starší styčný důstojník - specialista,  Starší vědecký pracovník,  Vedoucí oddělení,  Vedoucí skupiny,  Velitel kurzů,  Velitel roje,  Velitel střediska,  Velitel,  Zástupce náčelníka centra,  Zástupce náčelníka centra - náčelník úseku,  Zástupce náčelníka odboru,  Zástupce náčelníka oddělení,  Zástupce náčelníka oddělení - náčelník skupiny,  Zástupce náčelníka štábu,  Zástupce ředitele,  Zástupce velitele letky,  Zástupce velitele oddílu,  Zástupce velitele praporu,  Zástupce velitele střediska,  Zástupce velitele,  Voják z povolání

Příbuzná povolání

Tiskový mluvčí , Palubní technik , Veterinární lékař ozbrojených sil ČR , Zubní lékař ozbrojených sil ČR , Lektor dalšího vzdělávání , Asistent zubního technika , Vychovatel , Inspektor telekomunikací v elektronických komunikacích , Psycholog ozbrojených sil ČR , Pilot , Bezpečnostní manažer v obchodě a službách , Trenér , Učitel leteckého pozemního výcviku , Právník , Farmaceut ozbrojených sil specialista ČR , Pilot - instruktor , Inspektor řízení letového provozu , Dirigent ozbrojených sil ČR

Regulované povolání

Ano

Předpis regulující výkon povolání:

Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání a nařízením vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti.

ID jednotky práce

103461

Datum zveřejnění

2. 10. 2018

Charakteristika

Major ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává činnosti související s výkonem technických, speciálních, odborných a odborně specializovaných činností, se řízením výcviku a vzdělávání a velí vojenským organizačním formacím na úrovni štábu, kurzu, oddělení, roje, roty, skupiny, směny, stanoviště, střediska, úseku, centra, letky, odboru, oddílu a praporu.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru teorie obrany státu KKOV 9101T nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů teorie vojenského umění KKOV 91xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru letecká a raketová technika KKOV 2306T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru vojenská technika strojní KKOV 2304T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru vojenský zdravotnický management KKOV 9507T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru vojenské specializace KKOV 9115T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru ochrana vojsk a obyvatel KKOV 9111T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska KKOV 9109T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru vojenská logistika KKOV 9108T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru vojenská geodézie a kartografie KKOV 9107T nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů vojenské zdravotnictví KKOV 95xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program KKOV xxxxT vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
doporučené - Držení, nošení a oprávněná použití zbraní a střeliva (zbrojní průkaz) - odborná způsobilost podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a vyhlášky č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních
povinné - Vzdělávání a výcvik v rámci ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
povinné - Příprava ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Zajišťování speciálních prací a úkonů s nasazením speciální techniky
Metodické vedení výuky a výcviku vojáků
Obsluha a údržba přidělené zbraně
Plnění úkolů v úkolových uskupeních, v bojových podmínkách a v zahraničních vojenských operacích
Vedení boje se zbraní nebo zbraňovým systémem samostatně nebo v sestavě vojenské jednotky vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa
Plnění úkolů při vojenském výcviku, odborné přípravě a vzdělávání
Obsluha a údržba vojenské výzbroje a výstroje
Organizace vzdělávání, kariérové a odborné přípravy vojáků
Plnění úkolů, zajišťování a výkon odborných a odborně specializovaných činností vyplývajících z vojenské hodnosti majora, vojenské odbornosti a zařazení na služební místo

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
vojenská taktika a strategie vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa
vnitřní předpisy ozbrojených sil ČR
bezpečnost práce a požární ochrana
metody vzdělávání, kariérového postupu a odborné přípravy v ozbrojených silách ČR
základní právní normy a ustanovení s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů
postupy při plánování a koordinaci vzdělávání, kariérového postupu a odborné přípravy v ozbrojených silách ČR
systémová činnost v organizačních formacích ozbrojených sil ČR
postupy řízení a velení vyplývající ze služebního zařazení v ozbrojených silách ČR
postupy při vykonávání náročných technických, specializovaných a odborných činností v ozbrojených silách ČR
činnosti majora ozbrojených sil ČR

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Generálové a důstojníci v ozbrojených silách (CZ-ISCO 0110)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 47 745 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 603 Kč do 62 492 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Vyšší důstojníci v ozbrojených silách (CZ-ISCO 01102)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 57 216 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 51 030 Kč do 70 583 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.