Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Kontrolor přepravy cestujících

Odborný směr:

Doprava a logistika

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Nadřazené povolání:

Revizor v osobní dopravě

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Alternativní názvy

Revizor

Příbuzná povolání

Kontrolor kvality dopravy ,

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102320

Datum zveřejnění

22. 11. 2017

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Kontrolor přepravy cestujících provádí kontrolu cestujících, za účelem zjištění jak jsou dodržována ustanovení přepravních řádů, tarifů a jiných předpisů platných pro přepravu osob, zvířat a zavazadel. Vyhodnocuje výsledky kontrol přepravy cestujících. Z výsledků kontrol zpracovává předepsaná hlášení a podklady.

Pracovní činnosti

 • Kontrola cestujících v oblasti dodržování ustanovení přepravních řádů, tarifů a jiných předpisů platných pro přepravu osob, zvířat a zavazadel.
 • Kontrola dodržování jízdních řádů.
 • Kontrola řádného vybavení a funkčnosti zařízení pro odbavení cestujících ve vozidle.
 • Poskytování informací cestujícím.
 • Vylučování osob, které porušují smluvně-přepravní podmínky, z přepravy.
 • Kontrola řádného vybavení řidiče provozními doklady.
 • Vybírání přirážky k jízdnému a jízdného od cestujících bez platného jízdního dokladu.
 • Evidence dat z provedených kontrol přepravy cestujících (provádění základní administrativy).
 • Doporučování nápravných opatření u opakujících se závad.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Kontrola stanovení správné výše jízdného, přepravného a příplatku cestujícímu dle tarifu. 6
Komunikace se zákazníkem ve stresových situacích. 6
Kontrola náležitostí a povinných informací pro cestující daných přepravním řádem. 5
Nepřímá kontrola osádek vozidel. 5
Kontrola dodržování jízdních řádů a přepravních dokladů. 4
Kontrola vybavení a zařízení vozidel. 4

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy KKOV 3741L nejvhodnější
Vyšší odborné vzdělání v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy KKOV 3741N nejvhodnější
Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru železničář, práce v dopravě KKOV 3752H vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy KKOV 3741M vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích
Vyplňování a vedení předepsané dokumentace, evidence a výkazů o silniční dopravě
Orientace v právních a dalších předpisech pro zajišťování a řízení osobní nebo nákladní silniční dopravy
Provádění kontrol jízdních dokladů cestujícím v hromadných dopravních prostředcích
Vystavování dokladů souvisejících s vyměřením pokut, s jejich úhradou apod.
Vedení příslušné dokumentace v oblasti revize dopravy
Orientace v předpisech pro řízení autobusů, trolejbusů a tramvají
Vyhotovování jízdních dokladů ve vlaku
Kontrola dodržování přepravních podmínek na železnici
Kontrola a vypočítávání jízdného, dovozného, poplatků a přirážek podle platných tarifů v osobní železniční dopravě
Kontrola jízdních průkazů a nástupu cestujících do tramvaje
Orientace ve smluvních přepravních podmínkách
Vypočítávání jízdného podle platných tarifů v dopravě a přepravě

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
podmínky přepravy osob a nákladu na železnici
výpočty jízdného, tarifů, slev, apod.
pravidla kontroly cestujících v dopravním prostředku
předpisy autobusové dopravy a přepravy
podmínky autobusové dopravy a přepravy osob a zavazadel
struktura a organizace autobusové dopravy a přepravy

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Uspokojování zákaznických potřeb
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Průvodčí a příbuzní pracovníci v osobní dopravě (CZ-ISCO 5112)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 36 946 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 167 Kč do 43 716 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Průvodčí vlaků v osobní dopravě (CZ-ISCO 51122)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 35 470 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 518 Kč do 41 710 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Revizoři v osobní dopravě (CZ-ISCO 51123)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 30 544 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 106 Kč do 62 226 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.