Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102320

Přepravní kontrolor

Přepravní kontrolor provádí kontrolu jízdenek, cestovních dokladů a slevových průkazů cestujících v hromadných dopravních prostředcích a kontroluje dodržování přepravního řádu.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Revizor, Kontrolor přepravy cestujících, Revizor v osobní dopravě, Transport inspector, Transportinspektor
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Kontrola jízdenek, cestovních dokladů cestujících v hromadných dopravních prostředcích.
 • Kontrola dodržování přepravního řádu v hromadných dopravních prostředcích.
 • Kontrola tarifů a jiných předpisů platných pro přepravu osob, zvířat a zavazadel v hromadných dopravních prostředcích.
 • Kontrola a vypočítávání jízdného, dovozného, poplatků a přirážek podle platných tarifů hromadných dopravních prostředků.
 • Udílení pokynů a příkazů cestujícím k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy v hromadných dopravních prostředcích.
 • Kontrola řádného vybavení a funkčnosti zařízení pro odbavení cestujících v hromadných dopravních prostředcích.
 • Rozhodování o způsobu kontroly tarifní kázně cestujících při zachování plynulosti a bezpečnosti provozu v hromadných dopravních prostředcích.
 • Vylučování cestujících nebo zvířat přepravovaných s cestujícími, porušujících přepravní řád z veřejné přepravy v hromadných dopravních prostředcích.
 • Kontrola řádného vybavení řidiče hromadného dopravního prostředku provozními doklady.
 • Vybírání přirážky k jízdnému a jízdného od cestujících v hromadných dopravních prostředcích bez platného jízdního dokladu.
 • Evidence dat z provedených kontrol přepravy cestujících v hromadných dopravních prostředcích.

CZ-ISCO

 • 51123 - Revizoři v osobní dopravě
 • 5112 - Průvodčí a příbuzní pracovníci v osobní dopravě

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Průvodčí a příbuzní pracovníci v osobní dopravě (CZ-ISCO 5112)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 34 815 Kč 39 985 Kč 52 679 Kč - - -
Jihočeský kraj 32 524 Kč 37 690 Kč 41 132 Kč - - -
Ústecký kraj 30 760 Kč 38 566 Kč 43 325 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 30 547 Kč 36 961 Kč 40 937 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5112 Průvodčí a příbuzní pracovníci v osobní dopravě 38 885 Kč -
51123 Revizoři v osobní dopravě 33 550 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5112 Průvodčí a příbuzní pracovníci v dopravě http://data.europa.eu/esco/isco/C5112

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741M
KKOVTypeEnum.3 Provoz a ekonomika dopravy 3741M006
KKOVTypeEnum.3 Provoz a ekonomika dopravy 3741M01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Kontrolor/kontrolorka přepravy cestujících (37-029-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h21.D.3232 Provádění kontrol jízdních dokladů cestujícím v hromadných dopravních prostředcích 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.D.8231 Vystavování dokladů souvisejících s vyměřením pokut, s jejich úhradou apod. 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.D.8232 Vedení příslušné dokumentace v oblasti revize dopravy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.D.8235 Kontrola dodržování přepravních podmínek v hromadné dopravě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.D.5005 Vypočítávání jízdného podle platných tarifů v dopravě a přepravě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.C.2613 Zajišťování spolupráce s policií a s orgány činnými v trestním řízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.C.1003 Komunikace se zákazníky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21.C.4231 Přijímání peněžních prostředků v hotovosti od cestujících za vyměřené pokuty apod. 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i31._.0099 vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0026 výpočty jízdného, tarifů, slev, apod. 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21._.0023 pravidla kontroly cestujících v dopravním prostředku 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21._.0007 struktura a organizace veřejné hromadné dopravy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21._.0008 přepravní řád a podmínky přepravy osob, zvířat a zavazadel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.4 Netiketa 2
4.1 Ochrana zařízení 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
5.1 Řešení technických problémů 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy sluchu
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.