Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

specializace

Knihovník specialista katalogizátor

Odborný směr:

Média, publicistika a knihovnictví

Odborný podsměr:

knihovnictví, archivnictví

Nadřazené povolání:

Knihovník specialista

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

29 000 Kč - 51 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Librarian cataloguer expert,  Librarian cataloguer specialist

Příbuzná povolání

Referenční knihovník specialista

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101832

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Knihovník specialista katalogizátor vykonává náročné specializované práce v oblasti jmenné a věcné katalogizace a systémově koncipuje a koordinuje katalogizační praxi.

Pracovní činnosti

 • Druhová analýza dokumentu a určení pramenů popisu.
 • Vyhledání záznamu dokumentu v českých a zahraničních informačních zdrojích, stažení záznamu, editace, doplnění polí, kontrola záznamu.
 • Obsahová analýza, klasifikace a indexování dokumentu (třídník Mezinárodního desetinného třídění, termín Konspektu, klíčová slova, termíny tezauru, věcný termín, geografické jméno, chronologický termín, forma, žánr).
 • Tvorba úplného jmenného a věcného katalogizačního záznamu pro všechny druhy dokumentu včetně vzácných tisků a rukopisů; analytický popis.
 • Obohacení záznamu o externí zdroje a doplňky, kontrola a aktualizace propojení na externí zdroje.
 • Tvorba, kontrola a harmonizace jmenných a věcných autorit.
 • Řešení složitých případů z katalogizační praxe.
 • Zpracování koncepce tiskových výstupů z katalogu a zobrazení záznamů.
 • Navrhování, strukturování a vytváření bibliografických a faktografických databází.
 • Spolupráce se Souborným katalogem ČR, analýza chyb a duplicitních záznamů.
 • Harmonizace katalogizační praxe v knihovně s platnými standardy.
 • Tvorba a průběžná aktualizace koncepce katalogizační politiky instituce; systémové zajištění katalogizační praxe v organizaci.
 • Sledování mezinárodních trendů v katalogizační politice, jejich národní interpretace a implementace včetně podílu na tvorbě národní katalogizační politiky.
 • Spolupráce se zahraničními katalogizačními agenturami.
 • Další vzdělávání pracovníků v katalogizaci, příprava výukových materiálů a metodických pokynů.
 • Metodická pomoc při katalogizaci.

Příklady činností ze veřejného sektoru

Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Vytváření národních a mezinárodních standardů pro oblast knihovnictví, informační činnosti a systém digitalizace knihovních fondů 13
Zpracovávání celostátních koncepcí, plánů a programů tvorby knihovních a informačních zdrojů, jejich zpracovávání a zpřístupňování, například koncepce národní katalogizační politiky. 13
Vytváření jedinečných, zvlášť náročných specializovaných souborných katalogů rukopisů, prvotisků, vzácných tisků, speciálních dokumentů 12
Tvorba speciálních bibliografických a faktografických databází na základě obsahové analýzy dokumentů 11
Tvorba tezaurů a souborů jmenných a věcných národních autorit. 11
Zpracovávání historických fondů včetně analytického popisu. 11
Koordinace katalogizace na regionální nebo celostátní úrovni včetně vytváření metodik katalogizace s vazbami na národní a mezinárodní standardy. 11

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru informační studia a knihovnictví KKOV 7201T nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů sociální vědy KKOV 67xxT vhodná
Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208T vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů teorie a dějiny umění KKOV 81xxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů obory z oblasti historie KKOV 71xxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů filozofie, teologie KKOV 61xxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče KKOV 75xxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika KKOV 72xxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů informatické obory KKOV 18xxT vhodná
Magisterský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika KKOV 6209T vhodná
Magisterský studijní program v oboru kvantitativní metody v ekonomice KKOV 6207T vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v nakladatelské politice v ČR a zahraničí
Orientace v aktuálně vydávaných titulech
Vytváření národních a mezinárodních standardů pro oblast knihovnictví a informačních služeb
Zpracování metodik katalogizace s vazbami na národní a mezinárodní standardy
Zpracování koncepcí, plánů a programů v oblasti knihovnictví a informačních služeb a systémů
Akviziční činnosti v knihovnách s regionální působností
Zpracování (včetně analytického) historických fondů v knihovnictví
Navrhování, strukturování a vytváření bibliografických a faktografických databází
Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s regionální a nadregionální působností
Zpracování jmenného katalogizačního záznamu dle platných standardů
Zpracování věcného katalogizačního záznamu dle platných standardů
Zpracování katalogizačních záznamů na analytické úrovni dle platných standardů
Vytváření specializovaných souborných katalogů (rukopisů, prvotisků, vzácných tisků, speciálních dokumentů)
Ovládání automatizovaného knihovního systému
Vyhledávání bibliografických a faktografických informací, jejich ověřování a správa bází dat
Tvorba tezaurů a souborů národních autorit
Formální a obsahová analýza textu
Školení pracovníků knihoven v oblasti katalogizace

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
knihovnické a informační služby
literatura
státní informační a kulturní politika, informační procesy, instituce v informační oblasti
normy, standardy a metody zpracování knihovních fondů (AACR, MARC /UNIMARC, Konspektus ad.)
automatizované knihovní systémy české i zahraniční
principy digitalizace dokumentů a knihovních fondů
informační potřeby a bariéry
organizace a ochrana knihovního fondu
profilování, budování, zpracovávání a katalogizace informačních, knihovnických a archívních fondů
metody zpracovávání rešerší
vývoj písemnictví, psacích látek a potřeb, dějiny knihy a knihovnictví
počítačové zpracování textů a tabulek
formy a metody individuální a kolektivní práce s uživatelem knihovnických a informačních služeb
pravidla ochrany osobních údajů, autorské právo v ČR a zahraničí
metody a postupy lektorství v odborných kurzech
pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů
spisová služba
pravidla a postupy skartačních řízení
náležitosti úřední a obchodní korespondence
úřední a obchodní korespondence v angličtině

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence k vedení lidí
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zraková zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Práce ve výškách
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž jemné motoriky
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Zátěž hlukem
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech (CZ-ISCO 2622)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 33 104 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 202 Kč do 47 899 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 35 599 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 632 Kč do 51 337 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.