Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101832

Knihovník specialista katalogizátor

Knihovník specialista katalogizátor vykonává náročné specializované práce v oblasti jmenné a věcné katalogizace a systémově koncipuje a koordinuje katalogizační praxi.

Odborný směr: Média, publicistika a knihovnictví
Odborný podsměr: knihovnictví, archivnictví
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Librarian cataloguer expert, Librarian cataloguer specialist
Nadřízené povolání: Knihovník specialista
Příbuzné specializace: Referenční knihovník specialista
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Druhová analýza dokumentu a určení pramenů popisu.
 • Vyhledání záznamu dokumentu v českých a zahraničních informačních zdrojích, stažení záznamu, editace, doplnění polí, kontrola záznamu.
 • Obsahová analýza, klasifikace a indexování dokumentu (třídník Mezinárodního desetinného třídění, termín Konspektu, klíčová slova, termíny tezauru, věcný termín, geografické jméno, chronologický termín, forma, žánr).
 • Tvorba úplného jmenného a věcného katalogizačního záznamu pro všechny druhy dokumentu včetně vzácných tisků a rukopisů; analytický popis.
 • Obohacení záznamu o externí zdroje a doplňky, kontrola a aktualizace propojení na externí zdroje.
 • Tvorba, kontrola a harmonizace jmenných a věcných autorit.
 • Řešení složitých případů z katalogizační praxe.
 • Zpracování koncepce tiskových výstupů z katalogu a zobrazení záznamů.
 • Navrhování, strukturování a vytváření bibliografických a faktografických databází.
 • Spolupráce se Souborným katalogem ČR, analýza chyb a duplicitních záznamů.
 • Harmonizace katalogizační praxe v knihovně s platnými standardy.
 • Tvorba a průběžná aktualizace koncepce katalogizační politiky instituce; systémové zajištění katalogizační praxe v organizaci.
 • Sledování mezinárodních trendů v katalogizační politice, jejich národní interpretace a implementace včetně podílu na tvorbě národní katalogizační politiky.
 • Spolupráce se zahraničními katalogizačními agenturami.
 • Další vzdělávání pracovníků v katalogizaci, příprava výukových materiálů a metodických pokynů.
 • Metodická pomoc při katalogizaci.

CZ-ISCO

 • 26220 - Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech
 • 2622 - Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech (CZ-ISCO 2622)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 637 Kč 33 194 Kč 45 013 Kč - - -
Jihomoravský kraj 27 772 Kč 34 173 Kč 62 225 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2622 Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech 33 104 Kč 35 599 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2622 Specialisté v knihovnách a v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C2622

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zraková zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zátěž chladem x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru informační studia a knihovnictví 7201T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů sociální vědy 67xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů teorie a dějiny umění 81xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů obory z oblasti historie 71xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů filozofie, teologie 61xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika 72xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů informatické obory 18xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika 6209T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru kvantitativní metody v ekonomice 6207T

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m22.D.1011 Orientace v nakladatelské politice v ČR a zahraničí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.1012 Orientace v aktuálně vydávaných titulech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.2002 Vytváření národních a mezinárodních standardů pro oblast knihovnictví a informačních služeb 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.2003 Zpracování metodik katalogizace s vazbami na národní a mezinárodní standardy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.2601 Zpracování koncepcí, plánů a programů v oblasti knihovnictví a informačních služeb a systémů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.6021 Akviziční činnosti v knihovnách s regionální působností 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.6041 Zpracování (včetně analytického) historických fondů v knihovnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.7001 Navrhování, strukturování a vytváření bibliografických a faktografických databází 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.8012 Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s regionální a nadregionální působností 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.9001 Zpracování jmenného katalogizačního záznamu dle platných standardů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.9002 Zpracování věcného katalogizačního záznamu dle platných standardů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.6006 Zpracování katalogizačních záznamů na analytické úrovni dle platných standardů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.8013 Vytváření specializovaných souborných katalogů (rukopisů, prvotisků, vzácných tisků, speciálních dokumentů) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.8019 Ovládání automatizovaného knihovního systému 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.8005 Vyhledávání bibliografických a faktografických informací, jejich ověřování a správa bází dat 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.8041 Tvorba tezaurů a souborů národních autorit 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.6009 Formální a obsahová analýza textu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.C.6083 Školení pracovníků knihoven v oblasti katalogizace 7 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m22._.0001 knihovnické a informační služby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34._.0012 literatura 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0002 státní informační a kulturní politika, informační procesy, instituce v informační oblasti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0003 normy, standardy a metody zpracování knihovních fondů (AACR, MARC /UNIMARC, Konspektus ad.) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0004 automatizované knihovní systémy české i zahraniční 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0005 principy digitalizace dokumentů a knihovních fondů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0006 informační potřeby a bariéry 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0008 organizace a ochrana knihovního fondu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0012 profilování, budování, zpracovávání a katalogizace informačních, knihovnických a archívních fondů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0021 metody zpracovávání rešerší 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0032 vývoj písemnictví, psacích látek a potřeb, dějiny knihy a knihovnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0016 počítačové zpracování textů a tabulek 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0007 formy a metody individuální a kolektivní práce s uživatelem knihovnických a informačních služeb 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
m22._.0031 pravidla ochrany osobních údajů, autorské právo v ČR a zahraničí 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41._.0041 metody a postupy lektorství v odborných kurzech 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i31._.0005 spisová služba 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i31._.0011 pravidla a postupy skartačních řízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i31._.0021 náležitosti úřední a obchodní korespondence 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i31._.0022 úřední a obchodní korespondence v angličtině 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf