Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Kameník

Odborný směr:

Stavebnictví a zeměměřictví

Odborný podsměr:

stavební řemesla

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Brusič a frézař kamene , Štípač kamene , Lamač , Osazovač , Písmák , Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

100245

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Charakteristika

Kameník opracovává přírodní kámen lámáním, štípáním, řezáním, broušením, leštěním ručně i strojně, osazuje kamenické výrobky.

Pracovní činnosti

  • Výběr a příprava kamenných bloků.
  • Obsluha strojů v kamenické výrobě.
  • Broušení a leštění tvarově náročných kamenických výrobků včetně ručního dopracovávání.
  • Vytváření dekorativních prvků v kameni.
  • Vodorovné kladení a osazování kamenných bloků a desek.
  • Svislé osazování kotvených kamenných desek a bloků obkladů.
  • Spárování a vyplňování spár.
  • Údržba, oprava a obnova kamene.
  • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
  • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Kameník RVP 36-54-H/01 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Obsluha důlních zařízení (včetně horníků) (CZ-ISCO 8111)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 33 697 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 674 Kč do 46 622 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Horníci v dolech jiných než uhelných a rudných, kamenolamači (převážně ruční) (CZ-ISCO 81113)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 30 022 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 735 Kč do 38 321 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Horníci povrchové těžby strojní (CZ-ISCO 81115)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 368 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 037 Kč do 39 963 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.