Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

specializace

Drogista

Odborný směr:

Obchod a marketing

Odborný podsměr:

nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí

Nadřazené povolání:

Prodavač

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Prodavač drogistického zboží

Příbuzná povolání

Pokladní

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102794

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Datum poslední aktualizace

6. 2. 2018

Charakteristika

Drogista vykonává příslušné prodejní činnosti a poradenství v oblasti prodeje drogistického zboží, různých druhů chemických prostředků používaných v domácnosti a prodeje kosmetiky a parfémů.

Pracovní činnosti

 • Příprava a úprava zboží k prodeji.
 • Předvádění zboží zákazníkovi včetně jeho propagace.
 • Poskytování kvalifikované poradenské činnosti a nezbytných informací zákazníkovi.
 • Vhodná nabídka nových druhů zboží, náhradních druhů zboží a dodatečná nabídka.
 • Udržování a posilování kontaktů se zákazníky.
 • Přejímka, kontrola, skladování, ošetřování a dohlížení na zboží.
 • Inventarizace a pomoc při identifikaci příčin inventurních rozdílů a plánování požadavků na zavedení opatření zamezující inventurním ztrátám.
 • Vedení kontrolní pokladny, obstarávání hotovostních a bezhotovostních plateb.
 • Poskytování efektivních služeb zákazníkům, balení zboží standartním i dárkovým způsobem, vyřizování dotazů a stížností.
 • Vedení a zpracování prodejní dokumentace, např. záručních listů, stvrzenek atd. a příprava dalších příslušných dokumentů.
 • Poskytování základního poradenství o technických a produktových informacích z oblasti drogistického zboží a kosmetiky.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Obsluha kontrolní pokladny a pokladního terminálu, zpracovávání prodejní dokumentace. 7
Přejímka zboží. 6
Inventarizace zboží. 6
Příprava a úprava zboží k prodeji, doplňování zboží. 5
Sledování spotřebitelské poptávky. 5
Poskytování informací a poradenská činnost. 5
Vyřizování dotazů a stížností. 5
Balení zboží. 5

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru prodavač, obchodník, obchodní provoz KKOV 6651H nejvhodnější
Prodavač RVP 66-51-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů obchod KKOV 66xxH vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení administrativní agendy spojené s prací na kontrolní pokladně
Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech a dodržování hygienických předpisů při manipulaci se zbožím a materiálem
Provádění přejímky dodaného zboží včetně kontroly správnosti cen a dokladů o dodaném zboží
Vystavování dokladů o prodeji zboží včetně dokladů o zaplacení
Posuzování kvality zboží a materiálu při odběru, při přejímce a při reklamaci, vyřizování reklamací v souladu s platnou legislativou
Inventarizace zboží a obalů v prodejně
Projednávání objednávek, popř. dalších podmínek při plnění objednávek s obchodními partnery
Objednávání zboží včetně doplňkového sortimentu
Poskytování odborných rad a informací zákazníkům týkajících se prodávaného sortimentu včetně sortimentu doplňkového
Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou
Přijímání hotovostních a bezhotovostních plateb a obsluha pokladny
Ukládání zboží na provozovně dle stanovených požadavků (např. tematické členění), jeho skladování a ošetřování s cílem předejít poškození tohoto zboží
Zvládnutí technik balení a expedice zboží s ohledem na jedinečnost sortimentu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
provoz maloobchodu
přejímka zboží
inventarizace
postupy při reklamacích, práva spotřebitele
skladování a ochrana zboží
balení zboží
zbožíznalství drogistického zboží
hygienické zásady v obchodě
způsoby plateb v obchodním styku
psychologie prodeje

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Výkonové kompetence
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k aktivnímu přístupu

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Závažná onemocnění páteře.