Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Cukrář

Odborný směr:

Potravinářství a krmivářství

Odborný podsměr:

výroba mouky a pečiva

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Charakteristika

Cukrář vyrábí všechny druhy cukrářských výrobků a těst, případně zpracovává čokoládu na čokoládové výrobky, vyrábí cukrovinky a zmrzliny.

Pracovní činnosti

 • Příjem, kontrola a skladování surovin a pomocného materiálu.
 • Výroba cukrářských těst, hmot,náplní a polev, zmrzliny, polotovarů a dalších cukrářských výrobků.
 • Tvarování těsta a pečení a dohotovování výrobků.
 • Příprava a vytváření cukrových, čokoládových, nugátových a marcipánových výrobků.
 • Vytváření receptur a výrobních postupů a navrhování složitějších cukrářských výrobků.
 • Příprava a vytváření slaných sušenek a jiných chuťovek.
 • Řízení a obsluha výrobních linek a zařízení v cukrářské a cukrovinkářské výrobě.
 • Testování kvality výrobků pomocí odpovídajícího testovacího vybavení a testovacích postupů i během výrobního procesu.
 • Skladování, uchovávání, resp. zmrazování výrobků.
 • Příprava, úprava a zdobení mražených krémů a zmrzlin.
 • Expediční a hygienicko-sanitační práce.
 • Balení, aranžování a vystavování výrobků.
 • Odběr vzorků pro laboratorní analýzy, kontrola kvality surovin, polotovarů a hotových výrobků.
 • Vedení technologických záznamů.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Cukrář RVP 29-54-H/01 nejvhodnější

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.