Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Výrobce kovové bižuterie

Odborný směr:

Sklářská, keramická výroba

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Nadřazené povolání:

Výrobce bižuterie

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Metal Fashion Jewellery

Příbuzná povolání

Výrobce skleněné bižuterie ,

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101563

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Výrobce kovové bižuterie provádí odborné výrobní, přípravné, obslužné, manipulační a kontrolní práce ve výrobě kovové bižuterie.

Pracovní činnosti

 • Obsluha zařízení a strojů na zušlechťování polotovarů a výrobků.
 • Povrchové zušlechťování polotovarů a finálních výrobků.
 • Příprava práce pro výrobní operace.
 • Příprava, sestavování a kompletace polotovarů, kovodílů a sklodoplňků ve výrobě kovové bižuterie.
 • Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, polotovarů a hotových výrobků.
 • Evidence vykonané práce.
 • Navrhování a zhotovování nových vzorů bižuterních výrobků.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Navrhování a zhotovování souprav kovové bižuterie nejvhodnějšího barevného sladění a způsobů povrchového zušlechťování. 6
Příprava a kompletace expedičních zakázek. 4
Zabezpečení ucelených oblastí při výrobě referenčních, akvizičních a malosériových zakázek dle dokumentačních karet, průvodek a požadavků zákazníka včetně realizace. 4
Boční střiky nebo dvojstřiky na bižuterních výrobcích vypalovacími barvami nebo drahými kovy prováděné ve stříkací kabině (bronzování). 3
Odstředivé lití nízkotavitelných slitin do pryžových forem včetně seřízení a nastavení licích hodnot. 3
Mechanické opracovávání, broušení a leštění kovových odlitků na jednoúčelových strojích včetně jejich seřizování. 3
Příprava a vydávání polotovarů a doplňků dílenským a domáckým dělníkům ve výrobě kovové bižuterie včetně vedení potřebné evidence a přijímání hotových výrobků a polotovarů a provádění kontroly kvality a množství odvedené práce. 3
Zhotovování referenčních a akvizičních vzorků podle dokumentačních karet a průvodek včetně psaní zúčtovacích dokladů na jednotlivé vzory. 3
Vakuové pokovování výrobků napařováním. 3
Řízení a obsluha omílacího zařízení, příprava polotovarů i omílací lázně. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce bižuterie, bižuterní práce KKOV 2863H nejvhodnější
Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů RVP 28-63-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru sklář, sklářské práce KKOV 2858H vhodná
Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list KKOV xxxxC vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu bižuterie
Volba postupu práce, technologických podmínek, materiálů, nástrojů a pomůcek pro zhotovování kovové bižuterie
Tvarování a pájení kovové bižuterie, připevňování různých druhů mechanik
Povrchové úpravy, dekorativní a ochranné povlaky při výrobě kovové bižuterie
Spojování jednotlivých dílů bižuterie
Obsluha zařízení a strojů při výrobě kovové bižuterie

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
pasířská technologie (kovy)
bižuterní materiály a polotovary, jejich vlastnosti
technologie zušlechťování polotovarů a výrobků ve výrobě bižuterie a svítidel
zbožíznalství polotovarů a výrobků ve výrobě bižuterie a svítidel
výkresová, výrobní a technologická dokumentace

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zraková zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Poruchy prokrvení končetin.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů (CZ-ISCO 8122)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 26 995 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 144 Kč do 37 192 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Montážní dělníci ostatních výrobků (CZ-ISCO 8219)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 26 927 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 18 001 Kč do 51 404 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha zařízení (kromě lakovacích) na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů (CZ-ISCO 81222)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 27 610 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 979 Kč do 38 146 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Montážní dělníci výrobků z kovů (CZ-ISCO 82191)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 26 397 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 18 800 Kč do 35 862 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Montážní dělníci výrobků z kombinovaných materiálů (CZ-ISCO 82197)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 30 869 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 822 Kč do 57 733 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.