Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Všeobecná sestra

Odborný směr:

Zdravotnictví a farmacie

Odborný podsměr:

nelékařská povolání

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Platové rozmezí:

26 000 Kč - 45 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Zdravotní sestra,  Sestra specialistka,  Sestra pro intenzivní péči,  Sestra pro perioperační péči,  Sestra instrumentářka,  Komunitní sestra,  Sestra pro péči v interních oborech,  Sestra pro péči v chirurgických oborech,  Sestra pro péči v psychiatrii,  Sestra pro klinickou perfuzologii,  Všeobecný ošetřovatel,  Zdravotní bratr,  Staniční sestra,  Vrchní sestra,  Směnová sestra,  Sestra odpovědná za kvalitu poskytované ošetřovatelské péče,  Nurse,  Krankenschwester

Regulované povolání

Ano

Předpis regulující výkon povolání:

Povolání je vykonáváno v rámci zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

ID jednotky práce

15050

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Všeobecná sestra poskytuje ošetřovatelskou péči, jejímž cílem je udržení, podpora a navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo skupin. Dále se ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, paliativní a neodkladné nebo dispenzární péči. Uplatnění všeobecné sestry je v mnoha specializovaných oborech nemocniční i primární péče, dále v domácí a hospicové péči.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Všeobecná sestra AKVO/AKSO 5341R009 nejvhodnější
Diplom.všeobecná sestra AKVO/AKSO 5341N001 nejvhodnější
Diplom.všeobecná sestra AKVO/AKSO 5341N11 nejvhodnější
Poznámka:

Další možnou školní přípravu definuje příslušná legislativa.


Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

povinné - Povinnost celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků je upravena zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.
doporučené - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané v jiném členském státě EU než v České republice nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci se řídí především hlavou VII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, a dalšími souvisejícími předpisy.
doporučené - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané mimo členském státy EU se řídí především hlavou VIII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a dalšími souvisejícími předpisy.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Poskytování a zajišťování základní a specializované ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu
Připravování pacientů k diagnostickým a léčebným výkonům
Provádění diagnostických a léčebných výkonů nebo asistence u nich
Provádění ošetřovatelské péče při a po výkonech souvisejících s poskytováním zdravotní péče
Vykonávání činností při preventivní a dispenzární péči
Motivování pacientů a jiných osob ke zdravému životnímu stylu nebo péči o sebe sama
Edukace pacientů a jiných osob v ošetřovatelských postupech
Provádění či zajišťování činností spojených s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů
Manipulace s léčivými prostředky a jejich podávání pacientům
Manipulace se zdravotnickými prostředky podle doporučení výrobců, jejich kontrola a správné ukládání
Poskytování zdravotní péče v souladu s právními předpisy a standardy
Dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví
Vedení zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních přepisů, včetně práce s informačním systémem poskytovatele zdravotnických služeb
Poskytování informací v souladu s odbornou způsobilostí nelékařského zdravotnického pracovníka
Komunikace s pacienty v obtížných a krizových situacích
Komunikace s problémovými a agresivními pacienty

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
ošetřovatelská péče o jedince všech věkových skupin
anatomie, fyziologie a patologie pro zdravotnická nelékařská povolání
biochemie a biofyzika, mikrobiologie a epidemiologie pro zdravotnická nelékařská povolání
psychologie v ošetřovatelské péči
ošetřovatelství v klinických oborech
farmakologie pro zdravotnická nelékařská povolání
zdravotnické prostředky a jejich používání v péči o člověka
etika zdravotnického povolání
organizace a řízení zdravotní péče, včetně vedení dokumentace
právní předpisy související s poskytováním zdravotní péče, podpora a ochrana veřejného zdraví
první pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Výkonnost
Samostatnost
Celoživotní učení
Zvládání zátěže

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Všeobecné sestry bez specializace (CZ-ISCO 3221)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 23 809 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 339 Kč do 34 987 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 35 373 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 148 Kč do 44 785 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Všeobecné sestry s osvědčením (CZ-ISCO 32211)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 23 793 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 353 Kč do 35 021 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 35 447 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 249 Kč do 44 885 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Všeobecné sestry bez osvědčení (CZ-ISCO 32212)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 28 945 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 577 Kč do 37 649 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 33 230 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 362 Kč do 41 395 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.