Typ JP ID
Povolání 15050

Všeobecná sestra

Všeobecná sestra poskytuje ošetřovatelskou péči, jejímž cílem je udržení, podpora a navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo skupin. Dále se ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, paliativní a neodkladné nebo dispenzární péči. Uplatnění všeobecné sestry je v mnoha specializovaných oborech nemocniční i primární péče, dále v domácí a hospicové péči.

Odborný směr: Zdravotnictví a farmacie
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program
Alternativní názvy: Zdravotní sestra, Sestra specialistka, Sestra pro intenzivní péči, Sestra pro perioperační péči, Sestra instrumentářka, Komunitní sestra, Sestra pro péči v interních oborech, Sestra pro péči v chirurgických oborech, Sestra pro péči v psychiatrii, Sestra pro klinickou perfuzologii, Všeobecný ošetřovatel, Zdravotní bratr, Staniční sestra, Vrchní sestra, Směnová sestra, Sestra odpovědná za kvalitu poskytované ošetřovatelské péče, Nurse, Krankenschwester
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v rámci zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

CZ-ISCO

  • 32211 - Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester)
  • 32213 - Dětské sestry bez specializace
  • 3221 - Všeobecné sestry bez specializace

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Všeobecné sestry bez specializace (CZ-ISCO 3221)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 18 312 Kč 27 339 Kč 34 556 Kč 33 293 Kč 43 646 Kč 54 723 Kč
Středočeský kraj 19 274 Kč 30 741 Kč 43 936 Kč 32 820 Kč 40 008 Kč 46 593 Kč
Jihočeský kraj 17 962 Kč 26 799 Kč 40 831 Kč 33 752 Kč 39 295 Kč 44 422 Kč
Plzeňský kraj - - - 34 424 Kč 45 228 Kč 56 105 Kč
Karlovarský kraj 16 376 Kč 26 797 Kč 41 778 Kč 34 204 Kč 40 431 Kč 45 896 Kč
Ústecký kraj 17 323 Kč 27 331 Kč 41 650 Kč 31 571 Kč 39 149 Kč 44 333 Kč
Liberecký kraj 14 746 Kč 25 939 Kč 31 927 Kč 29 623 Kč 36 895 Kč 42 710 Kč
Královéhradecký kraj 14 748 Kč 22 668 Kč 38 630 Kč 32 094 Kč 39 414 Kč 46 951 Kč
Pardubický kraj 15 727 Kč 24 743 Kč 37 083 Kč 32 582 Kč 38 710 Kč 45 327 Kč
Kraj Vysočina - - - 29 386 Kč 36 442 Kč 43 038 Kč
Jihomoravský kraj 15 656 Kč 19 688 Kč 32 189 Kč 31 172 Kč 39 154 Kč 49 919 Kč
Olomoucký kraj 15 232 Kč 23 833 Kč 36 158 Kč 32 679 Kč 39 498 Kč 46 232 Kč
Zlínský kraj 15 474 Kč 23 710 Kč 36 362 Kč 31 192 Kč 37 170 Kč 43 803 Kč
Moravskoslezský kraj 16 478 Kč 24 671 Kč 35 860 Kč 31 043 Kč 39 461 Kč 47 640 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3221 Všeobecné sestry bez specializace 27 134 Kč 43 617 Kč
32211 Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester) 27 137 Kč 43 656 Kč
32213 Dětské sestry bez specializace 41 182 Kč 42 186 Kč

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1x
AKVO Všeobecná sestra 5341R009
AKSO Diplom.všeobecná sestra 5341N001
AKSO Diplom.všeobecná sestra 5341N11

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Poznámka ke vzdělání:

Další možnou školní přípravu definuje příslušná legislativa.

Legislativní požadavky

  • povinné - Odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Další vhodné kvalifikace

  • povinné - Povinnost celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků je upravena zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.
  • doporučené - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané v jiném členském státě EU než v České republice nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci se řídí především hlavou VII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, a dalšími souvisejícími předpisy.
  • doporučené - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané mimo členském státy EU se řídí především hlavou VIII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a dalšími souvisejícími předpisy.

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 4
a10 Celoživotní učení 4
a12 Zvládání zátěže 4

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13._.0035 ošetřovatelská péče o jedince všech věkových skupin 6 Nutné
k13._.0018 anatomie, fyziologie a patologie pro zdravotnická nelékařská povolání 6 Nutné
k13._.0020 biochemie a biofyzika, mikrobiologie a epidemiologie pro zdravotnická nelékařská povolání 6 Nutné
k13._.0036 psychologie v ošetřovatelské péči 6 Nutné
k13._.0037 ošetřovatelství v klinických oborech 6 Nutné
k17._.0005 farmakologie pro zdravotnická nelékařská povolání 6 Nutné
k13._.0019 zdravotnické prostředky a jejich používání v péči o člověka 6 Nutné
k13._.0002 etika zdravotnického povolání 6 Nutné
k13._.0003 organizace a řízení zdravotní péče, včetně vedení dokumentace 6 Nutné
k13._.0004 právní předpisy související s poskytováním zdravotní péče, podpora a ochrana veřejného zdraví 6 Nutné
k13._.0005 první pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích 6 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13.D.0017 Poskytování a zajišťování základní a specializované ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu 6 Nutné
k13.A.0006 Připravování pacientů k diagnostickým a léčebným výkonům 6 Nutné
k13.D.0016 Provádění diagnostických a léčebných výkonů nebo asistence u nich 6 Nutné
k13.D.0015 Provádění ošetřovatelské péče při a po výkonech souvisejících s poskytováním zdravotní péče 6 Nutné
k13.D.0014 Vykonávání činností při preventivní a dispenzární péči 6 Nutné
k13.C.0004 Motivování pacientů a jiných osob ke zdravému životnímu stylu nebo péči o sebe sama 6 Nutné
k13.C.0003 Edukace pacientů a jiných osob v ošetřovatelských postupech 6 Nutné
k13.D.0013 Provádění či zajišťování činností spojených s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů 6 Nutné
k13.A.0001 Manipulace s léčivými prostředky a jejich podávání pacientům 6 Nutné
k13.A.0002 Manipulace se zdravotnickými prostředky podle doporučení výrobců, jejich kontrola a správné ukládání 6 Nutné
k13.D.0008 Poskytování zdravotní péče v souladu s právními předpisy a standardy 6 Nutné
k13.D.0007 Dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví 6 Nutné
k13.D.0006 Vedení zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních přepisů, včetně práce s informačním systémem poskytovatele zdravotnických služeb 6 Nutné
k13.D.0009 Poskytování informací v souladu s odbornou způsobilostí nelékařského zdravotnického pracovníka 6 Nutné
k13.C.0001 Komunikace s pacienty v obtížných a krizových situacích 6 Nutné
k13.C.0005 Komunikace s problémovými a agresivními pacienty 6 Nutné