Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Vinař

Odborný směr:

Potravinářství a krmivářství

Odborný podsměr:

výroba nápojů

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Vintner,  Vigneron,  der Winzer

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102458

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Charakteristika

Vinař v souladu se zavedenými technologickými postupy vyrábí všechny druhy vín.

Pracovní činnosti

 • Příjem, ošetření a zpracování sklizených hroznů.
 • Mletí a lisování hroznů.
 • Obsluha, údržba strojů a zařízení, provádění drobných oprav.
 • Odkalení a další ošetřování moštů.
 • Stáčení, čiření a filtrace (školení) vína.
 • Výroba šumivých a perlivých vín.
 • Výroba aromatizovaných a likérových vín.
 • Odebírání vzorků pro laboratorní analýzy ve všech technologických fázích výroby vína.
 • Senzorická analýza vín.
 • Skladování vína, expediční práce.
 • Shromažďování technických údajů o pracovních postupech a výsledcích produkce.
 • Vedení vinařské evidence.
 • Distribuce vín.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Řízení plynulých biologicko-chemických a fyzikálních procesů při kvašení přírodních vín v tlakových aparaturách, řízení tankových kolon při výrobě šumivých vín, vymrazování vín, zajišťování přírůstkových hodnot propagace kvasinek, tepelných a tlakových vlivů, plynulé dávkování tirážních a expedičních likérů a filtrace a podchlazování vystupujících šumivých vín. 6
Shromažďování dat pro vedení povinné vinařské evidence. 5
Školení vín, aplikace čiřidel, jejich promíchávání a kontrola účinnosti ve zkušebních roztocích. 5
Úprava a ošetřování moštů a vín (síření a úprava moštů, výpočty dávek a příprava roztoků, senzorické sledování průběhu kvašení, biologické odbourávání kyselin, stáčení vín z kalů, čiření vín, síření vín). 5
Výroba aromatizovaných a likérových vín. 5
Filtrování vín na všech typech filtrů včetně jejich sestavování, seřizování a kontroly činnosti. 4
Lisování hroznů. 4
Odkalování šumivých vín. 4
Senzorická analýza vín. 4
Výroba tirážního a expedičního likéru pro výrobu sektů. 4
Obsluha odzrňovačů a mlýnků, seřizování čerpání rmutu do zásobníků lisů v předepsaných technologických časech a kontrola jakosti odzrňování a mletí. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru biochemik pro lihovarskou výrobu a výrobu vín KKOV 2959H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru sladovník, pivovarník, pivovarnické práce KKOV 2957H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce KKOV 4151H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce KKOV 4152H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce KKOV 4151E vhodná
Zahradník RVP 41-52-H/01 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha zařízení pro výrobu šumivých, perlivých, likérových a aromatizovaných vín
Likvidace, shromažďování a skladování odpadů při výrobě vína
Příprava surovin pro výrobu vín
Seřizování, ošetřování a údržba vinařských strojů a zařízení
Skladování vín, surovin pro jejich výrobu a vedlejších produktů
Obsluha zařízení pro výrobu tichých vín
Příjem surovin, posuzování jakostních parametrů vinných hroznů
Posuzování a úprava parametrů kvasného procesu a vlastností vín
Volba technologických podmínek a parametrů při výrobě vína
Provádění odběru vzorků při výrobě vína pro laboratorní analýzu
Provozní senzorická analýza vína při výrobě vína
Vedení vinařské evidence

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
hygiena potravin
vinařství
zásady BOZP
potravinářské suroviny, jejich skladování
potravinářská chemie
systémy a standardy kvality v potravinářství
konzervárenská technologie
zásady a postupy hodnocení vín

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.