Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Úpravář textilií

Odborný směr:

Textilní a oděvní výroba

Odborný podsměr:

výroba látek

Nadřazené povolání:

Výrobce textilií

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Tírník,  Přípravář textilní výroby,  Zušlechťovač textilních surovin a vláken,  Třídič,  klasifikátor vláken,  přízí,  Dělník textilní výroby,  Textile knitting and weaving machine operator,  Textile maker

Příbuzná povolání

Přadlák , Textilní mistr , Krajkář , Tiskař textilií , Pracovník jakosti v textilní výrobě , Plsťař , Síťař , Pletař , Tkadlec , Provazník , Prýmkař , Barvíř textilií , Výrobce netkaných textilií

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2220

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Úpravář textilií obsluhuje stroje a zařízení pro úpravu tkanin a textilií a vykonává další související činnosti.

Pracovní činnosti

 • Evidence technických dat o průběhu práce a výsledcích, včetně kvality výroby.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Příjem, třídění, vážení a příprava surovin pro výrobu.
 • Zásobování strojů materiálem.
 • Obsluha strojů, linek a zařízení, odebírání či odsun zpracovaných polotovarů nebo výrobků.
 • Kontrola chodu, přezkušování a dodatečná regulace seřízení strojů.
 • Kontrola kvality materiálu na vstupu, po klíčových operacích a na výstupu ze stroje.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Řízení a dálkové ovládání vysokoprodukčních čtyř- a vícestupňových upravovacích linek s vícenásobnou variabilitou řízeného výrobního procesu. 6
Řízení zušlechťovacích prací na vícestupňových kombinovaných linkách a aparaturních zařízeních pro úpravu všech druhů materiálů a kontrola všech jednotlivých technologických operací, např. barvicí linky s předúpravou, barvicí aparatury s předúpravou přenosového tisku při zpracovávání více druhů materiálů, nanášení termoplastických hmot s přesnou roztečí bodů, linky na výrobu sádrových obinadel, linky procesu mercerování s obsluhou neutralizace a odparky louhu sodného a vodního hospodářství, fixační a vpichovací linky pro úpravu polypropylenové tkaniny do pracovní šíře 5 500 mm, lanolinové stanice na získávání lanolinu extrakcí n-hexanolu. 5
Valchování vrchních suken od 51 kg, nejjemnějších plstěnců, manchonů, šestinásobných vysoušecích plstěnců nad 500 kg, kašmíru, lešticích kotoučů na objemovou hmotnost 0,40 g/cm3 a ostatních kotoučů na objemovou hmotnost 0,65 g/cm3, samostatné valchování plsti pro mykací povlaky, čisticích olejových filtrů apod. 5
Kontrolování a klasifikování hotových tkanin a pletenin náročných na zhodnocení (např. barevně a vazebně vzorovaných) a jejich zatřiďování dle stanovených norem do jakostních tříd. 4
Kontrolování oklasifikovaných výrobků (superkontrola) se zhodnocováním provedeného oklasifikování výrobků do jakostních tříd vizuálně a mechanickými zkouškami (otěr, zešikmení, tuhost úpravy apod.) včetně projednávání zjištěných závad s pracovníky provádějícími klasifikaci. 4
Řízení zušlechťovacích prací na dvou- a třístupňových linkách, např. merceračních s neutralizací, pařicích s fixací, pracích a vyvolávacích s odvodňováním, sanforizačních, sušicích s egalizací a apretací nebo fixací, na úpravu papírenských plstěnců, na nanášení termoplastických hmot, na chemické pojení prvků s regenerací trichlorethylenu, na vřetenování tiskacích válců, kašírovacích s pojením, na úpravu sametů, požehlovacích s odšlichtováváním a obsluhou stanice na úpravu směsi. 4
Valchování hladicích suken, značkovacích a kreslicích plstěnců, SWC vložek, klínových tabulí, úpletů a ostatních papírenských plstěnců a technických suken na válcových strojích. 4
Valchování metrové plsti, kotoučů, tabulí, desek a filtrů. 4
Valchování mykaných dámských plášťů, zimníkových tkanin, cibelínů, hubertusů, grombi, veloure apod., valchování vložkových a obuvnických tkanin. 4
Zušlechťování textilních materiálů na kombinovaných strojních zařízeních s náročnou technologií, např. bělení na kontinuálních strojích spojených s vyvářením, valchování s případným praním, klížení koberců, potírání sametů, potírání tkanin masami s obsahem chemických výbušných látek, postřihování koberců, řezání sametů, obsluhování běhounů na tiskařských strojích osmi- a vícebarevných, svařování vzdušnic a žeber pro hlavy na vysokofrekvenčních lisech, tvarování a formování jemných a vyšívaných a tvrdých fezů, impregnování plsti se sušením a požehováním. 4
Kontrola klasifikace nebo kompletace hotových výrobků podle zakázek, tříd jakosti, vzorů a variací, druhů požadované technologie apod. včetně vedení evidence. 3
Měření, vážení, rolování, navíjení a skládání a úprava textilií podle předepsané adjustace na strojním zařízení s manipulací o hmotnosti 50 kg a více. 3
Obsluha jednotlivých částí dvou- a vícestupňových linek. 3
Sestavování kolekcí s případným vedením meziskladu a vychystáváním materiálu. 3
Zušlechťování textilních materiálů na jednoúčelových úpravárenských strojích, např. vyváření, dekatování, kalandrování, lisování, postřihování, sušení, opalování, paření, obsluhování kašírovací linky, kartáčování, počesávání, mandlování, nanášení termoplastické hmoty, odšlichtovávání, potírání, praní, vyvíjení, kyselení, antichlorování, mercerování, řezání, neutralizování, změkčování, objemování, fixování na autoklávu, apretování, impregnování, odvodňování, tvarování autokoberců, kašírování, smirkování, leštění, voskování a obsluhování strojů při přenosovém tisku. 3
Kontrola klasifikace nebo kompletace hotových výrobků podle zakázek, tříd jakosti, vzorů a variací, druhů požadované technologie apod. včetně vedení evidence. 3
Měření, vážení, rolování, navíjení a skládání a úprava textilií podle předepsané adjustace na strojním zařízení s manipulací o hmotnosti 50 kg a více. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba KKOV 3157H nejvhodnější
Výrobce textilií RVP 31-57-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba KKOV 3157E vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování kvality a klasifikace upravených textilií včetně předepsané adjustace
Obsluha strojů pro zušlechťování plošných textilií

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie zušlechťování textilií

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Zátěž chladem
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená (CZ-ISCO 8159)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 25 981 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 068 Kč do 33 847 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha ostatních strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená (CZ-ISCO 81599)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 26 280 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 450 Kč do 33 925 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.