Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

specializace

Tkadlec

Odborný směr:

Textilní a oděvní výroba

Odborný podsměr:

výroba textilií a textilních výrobků

Nadřazené povolání:

Výrobce textilií

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Weaver,  Výrobce tkanin

Příbuzná povolání

Přadlák , Textilní mistr , Úpravář textilií , Krajkář , Tiskař textilií , Pracovník jakosti v textilní výrobě , Plsťař , Síťař , Pletař , Provazník , Prýmkař , Barvíř textilií , Výrobce netkaných textilií

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2212

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Tkadlec zabezpečuje obsluhu tkalcovských strojů a zařízení pro výrobu tkanin a vykonává další související činnosti.

Pracovní činnosti

 • Zásobování strojů materiálem.
 • Ruční i strojní navádění osnov.
 • Obsluha tkacích strojů.
 • Šlichtování a řízení šlichtování všech druhů osnov na různých typech strojů včetně přípravy šlichtovacích roztoků.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu a výstupu ze strojů.
 • Vytloukání a zhotovování karet pro všechny druhy listových a žakárových strojů.
 • Kontrola kvality a klasifikace hotových výrobků.
 • Odstraňování vad v plošných textiliích vyšíváním nebo scelováním.
 • Evidence technických dat o průběhu práce a výsledcích.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Řízení šlichtování všech druhů osnov na strojích s programovou regulací. 5
Tkaní stuh více než tříosnovních, vzorovaných po osnově i útku, např. chrámových stuh. 5
Tkaní tkanin složitou vazební technikou, např. epinglů, dvojplyšů, gobelínů dvou- a víceřádových, plstěnců tkaných v dutině přes 6 m šíře, prutových koberců přes 100 cm paprskové šíře. 5
Tkaní velmi náročných tkanin na stavech s listovkou nebo žakárem, např. smyčkových tkanin, těžkých brokátů, dvojplyšů, krojových šátků, gripperaxminsterských koberců. 5
Vytloukání nejsložitějších žakárských karet pro tří a víceřádové speciální tkaniny s používáním francouzské goblénové techniky provázané pěti a vícevazným atlasem, osmiřadové dvojplyšové gripperaxminsterské koberce. 5
Tkaní náročných tkanin a koberců se vzorováním v osnově nebo útku složitých listových a žakárských vazeb, např. vícebarevných přikrývek s bordurou, víceosnovních a víceútkových tkanin, tkanin se žakárským vzorem s používáním člunkové záměny, dvojitých pláten, plstěnců a technických suken tkaných v dutině do 6 m šíře, technických suken složitých vazeb, filtračních hadic. 4
Tkaní náročných tkanin na stavech s listovkou nebo žakárem, např. ubrusů, ubrousků, deštníkovin, tkanin potahových, dutinných, pro svrchní ošacení, povlakových damaškových véb, brokátů, grádlů, saténů, kapesníků. 4
Tkaní přetkávaných stuh za používání žakárového nebo elektronického vzorovacího zařízení. 4
Tkaní technicky náročných stuh a popruhů se dvěma a třemi osnovami. 4
Tkaní velmi náročných tkanin na hladkých stavech, např. mlýnských pláten, přehuštěných dekatovacích suken. 4
Vyšívání vad ve tkaninách. 4
Vytloukání a opravování žakárských karet pro tkaniny se složitými vzory. 4
Vytloukání velmi složitých žakárských karet pro víceřádové a víceútkové tkaniny, např. dvojplyšové, gripperaxminsterské. 4
Snování všech druhů osnov pro papírenské plstěnce. 4
Snování osnov na pásových snovacích strojích s návlekem dvou a více druhů přízí. 4
Scelování plstěnců do nekonečných pásů. 4
Řízení šlichtování všech druhů osnov na bubnových a komorových strojích. 4
Řadění nebo oprava žakárského řadění kombinovaného i víceřádového. 4
Rozkreslování patron včetně potřebných úprav vzorů dle velikosti a záměny barev pro tkaniny víceřádové, žakársky snované. 4
Navádění osnov do lamel, brda a paprsku na plnoautomatickém naváděcím stroji. 4
Kontrolování a klasifikování výrobků složité vazební techniky, náročných na zhodnocení a jejich zatřídění do jakostních tříd. 4
Zhotovování všech druhů brd, spojování, opravování a čištění všech druhů paprsků. 3
Vytloukání a opravování karet pro útkové záměny a listové stroje a žakárských karet pro jednoduché vazby a vzory. 3
Vyšívání vad v plošných textiliích nebo kusových výrobcích. 3
Tkaní stuh a popruhů. 3
Tkaní na hladkých stavech, např. plachtovin, monofilů, plyšů, sametů, manšestrů, popelínů, celolněných pláten. 3
Tkaní méně náročných tkanin na stavech s listovkou nebo žakárem, např. košilovin, utěrek, ručníků, kapesníků do šesti listů, povlakových damaškových véb, matracovin, přikrývek, dekoračních tkanin. 3
Tkaní jednoduchých tkanin a koberců v základních listových vazbách, např. prachovek, mycích hadrů, obalových tkanin, jednobarevných přikrývek, pracovních keprů, technických a obuvnických tkanin, dekoračních a nábytkových tkanin, hladkých koberců, vysoušecích plstěnců do 10 m paprskové šíře, technických suken, žíněnek, filtračních tkanin. 3
Šlichtování osnov na všech druzích šlichtovacích strojů (II. šlichtař). 3
Snování osnov na válových snovacích strojích nebo na pásových strojích s návlekem jednoho druhu příze. 3
Řadění nebo opravování žakárského řadění. 3
Ruční navádění do brda a paprsku. 3
Přitáčení, navazování všech druhů osnov. 3
Příjem, vážení a výdej příze pro tkalcovnu (vedení meziskladu). 3
Převíjení osnov ze snovacího stroje. 3
Obsluhování soukacích, skacích a družících strojů. 3
Kontrolování a klasifikování výrobků jednoduché vazební techniky s určením jakosti a zařazení do jakostních tříd. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba KKOV 3157H nejvhodnější
Výrobce textilií RVP 31-57-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce KKOV 8251L vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba KKOV 3157E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce KKOV 3154H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru tkadlec, tkalcovské práce, výroba koberců KKOV 3153E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru přadlák, přádelnické práce KKOV 3151E vhodná
Výrobce textilií RVP 31-57-H/01 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování kvality tkanin a tkaných výrobků a jejich zařazování do kvalitativních tříd
Obsluha strojů pro tkaní různých druhů tkanin na strojích s listovkou nebo žakárem nebo hladkých včetně strojů pro přípravu a navádění osnov

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie strojního tkalcovství

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž hlukem
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zraková zátěž
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Zátěž teplem
Pracovní doba, směnnost
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž chladem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Obsluha tkacích a pletacích strojů (CZ-ISCO 8152)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 27 766 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 596 Kč do 38 038 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.