Typ JP ID
Specializace 2212

Tkadlec

Tkadlec zabezpečuje obsluhu tkalcovských strojů a zařízení pro výrobu tkanin a vykonává další související činnosti.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: výroba látek
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Weaver, Výrobce tkanin
Nadřízené povolání: Výrobce textilií
Příbuzné specializace: Přadlák, Textilní mistr, Úpravář textilií, Krajkář, Tiskař textilií, Pracovník jakosti v textilní výrobě, Plsťař, Síťař, Pletař, Provazník, Prýmkař, Barvíř textilií, Výrobce netkaných textilií
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zásobování strojů materiálem.
 • Ruční i strojní navádění osnov.
 • Obsluha tkacích strojů.
 • Šlichtování a řízení šlichtování všech druhů osnov na různých typech strojů včetně přípravy šlichtovacích roztoků.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu a výstupu ze strojů.
 • Vytloukání a zhotovování karet pro všechny druhy listových a žakárových strojů.
 • Kontrola kvality a klasifikace hotových výrobků.
 • Odstraňování vad v plošných textiliích vyšíváním nebo scelováním.
 • Evidence technických dat o průběhu práce a výsledcích.

CZ-ISCO

 • 81521 - Obsluha tkacích strojů
 • 8152 - Obsluha tkacích a pletacích strojů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Obsluha tkacích a pletacích strojů (CZ-ISCO 8152)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Královéhradecký kraj 21 368 Kč 25 875 Kč 36 259 Kč - - -
Pardubický kraj 17 600 Kč 21 339 Kč 30 321 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 13 727 Kč 18 237 Kč 22 297 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8152 Obsluha tkacích a pletacích strojů 26 504 Kč -
81521 Obsluha tkacích strojů 27 104 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení šlichtování všech druhů osnov na strojích s programovou regulací. 5
Tkaní stuh více než tříosnovních, vzorovaných po osnově i útku, např. chrámových stuh. 5
Tkaní tkanin složitou vazební technikou, např. epinglů, dvojplyšů, gobelínů dvou- a víceřádových, plstěnců tkaných v dutině přes 6 m šíře, prutových koberců přes 100 cm paprskové šíře. 5
Tkaní velmi náročných tkanin na stavech s listovkou nebo žakárem, např. smyčkových tkanin, těžkých brokátů, dvojplyšů, krojových šátků, gripperaxminsterských koberců. 5
Vytloukání nejsložitějších žakárských karet pro tří a víceřádové speciální tkaniny s používáním francouzské goblénové techniky provázané pěti a vícevazným atlasem, osmiřadové dvojplyšové gripperaxminsterské koberce. 5
Tkaní náročných tkanin a koberců se vzorováním v osnově nebo útku složitých listových a žakárských vazeb, např. vícebarevných přikrývek s bordurou, víceosnovních a víceútkových tkanin, tkanin se žakárským vzorem s používáním člunkové záměny, dvojitých pláten, plstěnců a technických suken tkaných v dutině do 6 m šíře, technických suken složitých vazeb, filtračních hadic. 4
Snování osnov na pásových snovacích strojích s návlekem dvou a více druhů přízí. 4
Kontrolování a klasifikování výrobků složité vazební techniky, náročných na zhodnocení a jejich zatřídění do jakostních tříd. 4
Navádění osnov do lamel, brda a paprsku na plnoautomatickém naváděcím stroji. 4
Tkaní náročných tkanin na stavech s listovkou nebo žakárem, např. ubrusů, ubrousků, deštníkovin, tkanin potahových, dutinných, pro svrchní ošacení, povlakových damaškových véb, brokátů, grádlů, saténů, kapesníků. 4
Řadění nebo oprava žakárského řadění kombinovaného i víceřádového. 4
Řízení šlichtování všech druhů osnov na bubnových a komorových strojích. 4
Scelování plstěnců do nekonečných pásů. 4
Rozkreslování patron včetně potřebných úprav vzorů dle velikosti a záměny barev pro tkaniny víceřádové, žakársky snované. 4
Snování všech druhů osnov pro papírenské plstěnce. 4
Vytloukání a opravování žakárských karet pro tkaniny se složitými vzory. 4
Vyšívání vad ve tkaninách. 4
Tkaní velmi náročných tkanin na hladkých stavech, např. mlýnských pláten, přehuštěných dekatovacích suken. 4
Tkaní technicky náročných stuh a popruhů se dvěma a třemi osnovami. 4
Tkaní přetkávaných stuh za používání žakárového nebo elektronického vzorovacího zařízení. 4
Vytloukání velmi složitých žakárských karet pro víceřádové a víceútkové tkaniny, např. dvojplyšové, gripperaxminsterské. 4
Snování osnov na válových snovacích strojích nebo na pásových strojích s návlekem jednoho druhu příze. 3
Obsluhování soukacích, skacích a družících strojů. 3
Převíjení osnov ze snovacího stroje. 3
Příjem, vážení a výdej příze pro tkalcovnu (vedení meziskladu). 3
Přitáčení, navazování všech druhů osnov. 3
Ruční navádění do brda a paprsku. 3
Řadění nebo opravování žakárského řadění. 3
Tkaní na hladkých stavech, např. plachtovin, monofilů, plyšů, sametů, manšestrů, popelínů, celolněných pláten. 3
Šlichtování osnov na všech druzích šlichtovacích strojů (II. šlichtař). 3
Tkaní jednoduchých tkanin a koberců v základních listových vazbách, např. prachovek, mycích hadrů, obalových tkanin, jednobarevných přikrývek, pracovních keprů, technických a obuvnických tkanin, dekoračních a nábytkových tkanin, hladkých koberců, vysoušecích plstěnců do 10 m paprskové šíře, technických suken, žíněnek, filtračních tkanin. 3
Tkaní méně náročných tkanin na stavech s listovkou nebo žakárem, např. košilovin, utěrek, ručníků, kapesníků do šesti listů, povlakových damaškových véb, matracovin, přikrývek, dekoračních tkanin. 3
Tkaní stuh a popruhů. 3
Vyšívání vad v plošných textiliích nebo kusových výrobcích. 3
Vytloukání a opravování karet pro útkové záměny a listové stroje a žakárských karet pro jednoduché vazby a vzory. 3
Zhotovování všech druhů brd, spojování, opravování a čištění všech druhů paprsků. 3
Kontrolování a klasifikování výrobků jednoduché vazební techniky s určením jakosti a zařazení do jakostních tříd. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Celková fyzická zátěž x x
Zraková zátěž x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž prachem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž teplem x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž chladem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce textilií 31-57-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba 3157H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce textilií 31-57-H/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251L
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba 3157E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce 3154H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru tkadlec, tkalcovské práce, výroba koberců 3153E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru přadlák, přádelnické práce 3151E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Tkadlec (31-031-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 2
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 3 Nutné
e21._.0012 technologie strojního tkalcovství 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21.D.3913 Posuzování kvality tkanin a tkaných výrobků a jejich zařazování do kvalitativních tříd 3 Nutné
e21.B.1029 Obsluha strojů pro tkaní různých druhů tkanin na strojích s listovkou nebo žakárem nebo hladkých včetně strojů pro přípravu a navádění osnov 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.