Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Tesař

Odborný směr:

Stavebnictví a zeměměřictví

Odborný podsměr:

stavební řemesla

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Tesař pro zhotovování, montáž a opravy složitých vázaných konstrukcí

Další odborné směry S2

nezařazeno do odborného podsměru

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102201

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Tesař obsluhuje ruční, elektrické a motorové dřevoobráběcí nástroje a zhotovuje, montuje a udržuje vázané dřevěné konstrukce, bednění, dřevěné obklady a pomocné dřevěné konstrukce na stavbě.

Pracovní činnosti

 • Čtení stavebních výkresů a technické dokumentace tesařských konstrukcí.
 • Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy tesařských konstrukcí s ohledem na podmínky a užitné vlastnosti tesařských konstrukcí.
 • Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí.
 • Zaměření a kontrola stavu stavby před výrobou a montáží tesařských konstrukcí.
 • Kontrola parametrů tesařských konstrukcí.
 • Posouzení kvality používaných materiálů dostupnými prostředky.
 • Výpočet spotřeby materiálů a kalkulace ceny.
 • Ruční opracování a strojní obrábění dřevěných materiálů.
 • Zhotovení dřevěných prvků tesařských konstrukcí.
 • Montáž, demontáž a opravy tesařských vázaných a pomocných konstrukcí, bednění, lešení a dřevostaveb.
 • Spojování konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky.
 • Povrchové úpravy a chemická ochrana dřevěných konstrukcí a dřevostaveb.
 • Dodržování bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci ve výškách.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení. 7
Zhotovování složitých tesařských konstrukcí s atypickými spoji včetně jejich oprav. 7
Montáž a opravy dřevostaveb ze sendvičových panelů, z fošen a hranolů, skeletových systémů z trámů, roubenek, srubů a panelových konstrukcí z masivu. 7
Zhotovování a opravy složitých vázaných konstrukcí. 7
Řezání a opracovávání dřevěných prvků pro tesařské konstrukce. 6
Zhotovování a opravy vázaných konstrukcí. 5
Provádění jednoduchých vázaných konstrukcí nenosných včetně jejich oprav. 5
Provádění obkladů fasád v pohledové kvalitě. 5
Zhotovování pomocných tesařských konstrukcí (bednění, pažení, laťování střech). 5
Spojování prvků tesařských konstrukcí tesařskými vazbami podélnými, příčnými a zesilujícími. 5
Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti klimatickým vlivům a biotickým škůdcům. 3
Povrchové úpravy dřeva mořením, lakování a lazurováním. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce KKOV 3664H nejvhodnější
Tesař RVP 36-64-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce KKOV 3664E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce KKOV 3356H vhodná
Tesařské práce RVP 36-64-E/01 vhodná
Truhlář RVP 33-56-H/01 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Výpočet spotřeby materiálů
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů tesařských konstrukcí
Zaměřování a kontrola stavu stavby před výrobou a montáží tesařských konstrukcí
Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí
Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy tesařských konstrukcí
Posuzování kvality používaných materiálů dostupnými prostředky
Povrchové upravování dřeva mořením, lazurováním a lakováním
Spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky
Provádění ochrany dřevěných konstrukcí proti klimatickým vlivům a biotickým škůdcům
Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů, zhotovení dřevěných prvků konstrukcí
Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci ve výškách
Montáž, opravy bednění, lešení, pomocných a vázaných konstrukcí a dřevostaveb

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve stavebnictví
technologie tesařských prací
stavební výkresy
dřevěné materiály a polotovary
střešní konstrukce
bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce)
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Zvládání zátěže

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž prachem
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž chemickými látkami
Pracovní doba, směnnost
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Duševní zátěž
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.