Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

specializace

Specialista pro podporu prodeje a tvorbu letákových akcí

Odborný směr:

Obchod a marketing

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Nadřazené povolání:

Specialista marketingu

Kvalifikační úroveň:

Pomaturitní krátkodobé vzdělání (NSP 5)

Detailní informace

Alternativní názvy

Koordinátor pro podporu prodeje a tvorbu letákových akcí

Příbuzná povolání

Produktový specialista

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102997

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Specialista pro podporu prodeje a tvorbu letákových akcí provádí výběr položek do reklamních letáků, zadává jejich kompletní tvorbu, zajišťuje distribuci a podílí se na propagačních a marketingových aktivitách obchodní společnosti v rámci podpory prodeje.

Pracovní činnosti

 • Sestavení seznamu připravovaných položek v letácích včetně uvedení potřebných informací.
 • Zhotovení nákladovosti na tvorbu letáků.
 • Stanovení cen pro dodavatele za zalistování položky do letáku.
 • Evidence a archivace realizovaných letákových akcí.
 • Zhotovení statistických dat popisujících prodejnost výrobků v jednotlivých letákových akcích a získání zpětné vazby na prodejnost podporovaných výrobků.
 • Zajištění logistiky a roznosu letáků dle zvolené lokality.
 • Zajištění reklamy a podpory prodeje letákových akcí.
 • Zajištění marketingu ve vztahu B2B a B2C.
 • Účast na jednání a uzavírání obchodních smluv s dodavateli služeb či reklamními agenturami.
 • Účast na poradách s jednateli či majiteli firmy a vedoucími prodejen.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru propagace KKOV 6642L nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru propagace KKOV 6642M vhodná
Obchodník RVP 66-41-L/01 vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Projednávání podmínek při uzavírání smluv s dodavateli médií včetně sjednávání cen
Vedení jednotlivých zakázek od zadání až po realizaci
Projednávání a uzavírání objednávek s obchodními partnery
Zajišťování a organizace reklamních a propagačních akcí
Příprava podkladů pro jednání se zákazníky, pro tvorbu návrhů nových reklamních kampaní, pro tvorbu plánů akviziční činnosti apod.
Zpracovávání koncepčních návrhů propagačních akcí a reklamních kampaní
Vyhodnocování ekonomických přínosů jednotlivých akcí s důrazem na docilovanou efektivnost vynaložených prostředků
Zpracování metodických postupů při marketingových průzkumech trhu
Provádění marketingových aktivit

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
základní ekonomické ukazatele
cenové analýzy, cenová politika, stanovení ceny
průzkum trhu
prostředky a formy reklamy
obchodní vyjednávání
marketing a marketingová komunikace
zbožíznalství obecně

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence k flexibilitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Výkonové kompetence
Kompetence k plánování a organizování práce

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.