Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Seřizovač konvenčních obráběcích strojů

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

obrábění kovů, výroba nástrojů

Nadřazené povolání:

Obráběč kovů

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Platové rozmezí:

22 000 Kč - 36 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Machine Setter

Příbuzná povolání

Soustružník kovů , Pomocný pracovník obrábění kovů , Frézař , Vrtař , Brusič kovů , Operátor NC strojů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2186

Datum zveřejnění

22. 11. 2017

Charakteristika

Seřizovač konvenčních obráběcích strojů seřizuje, obsluhuje a provádí údržbu širokého sortimentu strojů, zařízení a linek.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Seřizování, obsluha a údržba výrobních strojů, zařízení nebo linek, např. obráběcích, textilních, balicích, tavicích a lakovacích.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Seřizování automatických kalicích zařízení na kalení automobilových ventilů v ochranné atmosféře. 5
Seřizování automatů na kalení žiletek a obuvnických a stavových jehel. 5
Seřizování brousicích strojů na broušení kuchyňských nožů. 5
Seřizování brusek pro broušení povrchů ložiskových kroužků a tělísek s přesností IT 6 včetně jednoúčelových měřidel. 5
Seřizování číslicově řízených (CNC) strojů na obrábění čepů. 5
Seřizování číslicově řízených (NC) horizontek včetně seřizování nástrojů pro vyvrtávání, vrtání a frézování součástek s přesností IT 7. 5
Seřizování číslicově řízených (NC) revolverových strojů na výrobu složitých součástek s přesností IT 7. 5
Seřizování číslicově řízených (NC) vysekávacích lisů na výrobu panelů. 5
Seřizování frézek na vodorovné a svislé frézování se sadou fréz. 5
Seřizování galvanických linek na výrobu plošných spojů s pokovenými otvory. 5
Seřizování hydraulických lisů do pracovní síly 5 MN na lisování výrobků z termosetů v jedno- i vícenásobných záliskových formách a vstřikovacích lisech na termoplasty o hmotnosti výrobku do 2000 g včetně zkoušení formy. 5
Seřizování číslicově řízených (NC) vrtaček včetně seřizování nástrojů pro vrtání středně složitých součástek s přesností IT 9. 4
Seřizování frézek na přímé a šikmé ozubení. 4

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru seřizovač textilních strojů, seřizovací práce KKOV 2367H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba KKOV 2351H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce KKOV 2364H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce KKOV 2366H vhodná
Strojní mechanik RVP 23-51-H/01 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Seřizovač konvenčních obráběcích strojů ( 23-066-H )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Seřizování výrobních strojů zařízení, linek, přípravků, nářadí a měřidel
Předávání pracovních pokynů obsluze seřízených strojů a zařízení, popř. instruktáž obsluhy
Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení
Kontrola výsledků seřizování posuzováním chodu seřízených strojů, zařízení a linek a rozměrů a dalších parametrů na nich vyrobených produktů
Volba postupu práce, pomůcek a náhradních dílů pro seřizování výrobních strojů, zařízení a linek
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu forem a jader

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
strojní mechanismy
základy technologií ve strojírenství a v kovovýrobě, základní druhy strojů a zařízení
elektrotechnika
technologie obrábění kovů
technologie oprav a seřizování výrobních strojů a linek
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž hlukem
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Pracovní doba, směnnost
Zraková zátěž
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení (CZ-ISCO 7233)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 780 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 770 Kč do 46 045 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 27 752 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 662 Kč do 35 872 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (CZ-ISCO 7223)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 200 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 120 Kč do 48 383 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Seřizovači a obsluha dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků (CZ-ISCO 7523)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 25 060 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 594 Kč do 36 300 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů (CZ-ISCO 72231)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 30 841 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 065 Kč do 43 122 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Seřizovači a obsluha konvenčních fréz (CZ-ISCO 72232)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 33 069 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 390 Kč do 46 882 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na broušení (CZ-ISCO 72233)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 469 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 118 Kč do 44 813 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na vrtání (CZ-ISCO 72234)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 29 121 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 125 Kč do 44 995 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na řezání (CZ-ISCO 72236)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 30 754 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 285 Kč do 41 739 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (CZ-ISCO 72239)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 729 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 969 Kč do 48 537 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Mechanici a opraváři obráběcích strojů (CZ-ISCO 72333)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 30 875 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 093 Kč do 45 077 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení (CZ-ISCO 72335)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 36 835 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 711 Kč do 50 084 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Seřizovači a obsluha konvenčních dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků (CZ-ISCO 75231)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 25 914 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 440 Kč do 36 170 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.