Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

specializace

Samostatný referenční knihovník

Odborný směr:

Média, publicistika a knihovnictví

Odborný podsměr:

knihovnictví, archivnictví

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Platové rozmezí:

25 000 Kč - 41 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Reference Librarian

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101886

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Datum poslední aktualizace

26. 3. 2024

Charakteristika

Samostatný referenční knihovník zprostředkovává uživatelům fyzickou nebo virtuální formou knihovnické a informační služby vlastní knihovny, knihoven oborově nebo regionálně příbuzných a národního systému knihovnických a informačních služeb jako celku. Vytváří analytické, metodické a pracovní pomůcky pro provoz referenčních služeb na pracovišti a spolupracuje v systému knihoven na tvorbě nástrojů a metodik ke zpřístupnění knihovnických a informačních služeb vlastní knihovny i uživatelům jiných knihoven.

Pracovní činnosti

 • Samostatné poskytnutí knihovnických a informačních služeb.
 • Samostatné poskytnutí referenčních a faktografických služeb a informací.
 • Samostatné vyhledání a formulace odpovědí na složitější informační požadavky uživatelů s využitím interních a externích informačních zdrojů.
 • Samostatné vedení statistik poskytovaných knihovnických a informačních služeb a jejich vyhodnocování ve vazbě na analýzu informačních potřeb a požadavků uživatelů.
 • Sestavení složitých rešerší.
 • Samostatná příprava a poskytnutí vnitrostátních meziknihovních služeb, včetně komplexního bibliograficko-lokačního zpracování složitých požadavků.
 • Evidence poskytovaných meziknihovních služeb.
 • Vedení vstupních pohovorů s uživateli knihovny.
 • Konzultace o rozsahu a právních podmínkách poskytovaných knihovnických a informačních služeb.
 • Příprava a realizace instruktáží a školení uživatelů o poskytovaných knihovnických a informačních službách.
 • Samostatná tvorba a využití interních databází.
 • Komplexní zpracování složitých požadavků pro kopírovací a reprografické služby.
 • Samostatné vedení agendy vymáhání nesplněných závazků uživatelů včetně adekvátní korespondence s uživateli, právním zastoupením, případně dalšími relevantními subjekty.
 • Stanovení profilu; tvorba, aktualizace a rozmístění fondů knihovny ve vazbě na knihovnické a informační služby.
 • Příprava a realizace činností v oblasti public relations a marketingu služeb knihovny.
 • Spolupráce s partnery knihovny.
 • Samostatná prezentace knihovnických a informačních služeb knihovny.
 • Spolupráce v rámci národního systému knihovnických a informačních služeb.

Příklady činností ze veřejného sektoru

Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby ve specializovaných knihovnách s regionální působností. 10
Správa a organizace specializovaných samostatných studoven v knihovnách s regionální působností. 10
Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s celostátní působností. 10
Koordinace meziknihovních služeb v knihovnách s krajskou působností. 10
Samostatné zajišťování chodu knihovny se specializovaným fondem. 9
Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby v knihovnách s regionální působností. 9
Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s regionální působností. 9

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Vyšší odborné vzdělání v oboru informační služby, knihovnictví KKOV 7241N nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru informační studia a knihovnictví KKOV 7201R nejvhodnější
Informační služby a knihovnictví RVP 72-41-N/xx nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru humanitní studia KKOV 6107R vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů teorie a dějiny umění KKOV 81xxR vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů sociální vědy KKOV 67xxR vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů obory z oblasti historie KKOV 71xxR vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů filozofie, teologie KKOV 61xxR vhodná
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče KKOV 75xxN vhodná
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů sociální vědy KKOV 67xxN vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru management KKOV 6431N vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika a informační technologie KKOV 2631N vhodná
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů filozofie, teologie KKOV 61xxN vhodná
Bakalářský studijní program v oboru mediální a komunikační studia KKOV 7202R vhodná
Bakalářský studijní program v oboru teorie a dějiny literatury KKOV 8106R vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů informatické obory KKOV 18xxR vhodná
Bakalářský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika KKOV 6209R vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika KKOV 72xxR vhodná
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika KKOV 72xxN vhodná
Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208R vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Práce s elektronickými informačními zdroji a nástroji
Orientace v nakladatelské politice v ČR a zahraničí
Orientace v aktuálně vydávaných titulech
Zpracování koncepcí, plánů a programů v oblasti knihovnictví a informačních služeb a systémů
Poskytování bibliografických a rešeršních služeb v knihovnách s regionální působností
Navrhování, strukturování a vytváření bibliografických a faktografických databází
Poskytování výpůjčních služeb v knihovnách s regionální působností (včetně meziknihovních)
Ovládání automatizovaného knihovního systému
Vyhledávání bibliografických a faktografických informací, jejich ověřování a správa bází dat
Formální a obsahová analýza textu
Sledování a kontrola vývoje spokojenosti zákazníků
Odborná komunikace (včetně cizojazyčné) se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách
Samostatné zajišťování chodu knihovny s univerzálním nebo specializovaným fondem s regionální působností
Správa a organizace samostatných studoven v knihovnách s regionální a nadregionální působností

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
elektronické informační zdroje a nástroje
literatura
knihovnické a informační služby
státní informační a kulturní politika, informační procesy, instituce v informační oblasti
normy, standardy a metody zpracování knihovních fondů (AACR, MARC /UNIMARC, Konspektus ad.)
automatizované knihovní systémy české i zahraniční
principy digitalizace dokumentů a knihovních fondů
informační potřeby a bariéry
formy a metody individuální a kolektivní práce s uživatelem knihovnických a informačních služeb
organizace a ochrana knihovního fondu
profilování, budování, zpracovávání a katalogizace informačních, knihovnických a archívních fondů
metody zpracovávání rešerší
pravidla ochrany osobních údajů, autorské právo v ČR a zahraničí
vývoj písemnictví, psacích látek a potřeb, dějiny knihy a knihovnictví
počítačové zpracování textů a tabulek
marketing a marketingová komunikace
pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů
spisová služba
pravidla a postupy skartačních řízení
náležitosti úřední a obchodní korespondence

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence k vedení lidí
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákoníku práce a k nim prováděcích předpisů).
Nastavené zátěže a rizika jsou pouze orientační a vždy je nutno přihlédnout k podmínkám, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Knihovníci (CZ-ISCO 4411)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 28 861 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 597 Kč do 39 435 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 31 430 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 108 Kč do 40 886 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

ESCO

Klasifikace ESCO (European Skills, Competences, and Occupations) popisuje a třídí dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce Evropské unie a pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESCO je k dispozici ve 27 jazycích, což uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům umožňuje lépe komunikovat o dovednostech, kompetencích, kvalifikaci a pracovních místech v jakémkoli evropském jazyce. Cílem klasifikace ESCO je podporovat pracovní mobilitu v celé Evropě a vytvořit tak integrovanější a účinnější trh práce. Nabízí totiž „společný jazyk“ v oblasti povolání a dovedností, který mohou různé zúčastněné strany používat v otázkách zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Klasifikaci vytvořila Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, ve spolupráci se zúčastněnými stranami a s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Iniciativa ESCO je součástí strategie Evropa 2020.

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
4411 Knihovníci http://data.europa.eu/esco/isco/C4411