Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101886

Samostatný referenční knihovník

Samostatný referenční knihovník zprostředkovává uživatelům fyzickou nebo virtuální formou knihovnické a informační služby vlastní knihovny, knihoven oborově nebo regionálně příbuzných a národního systému knihovnických a informačních služeb jako celku. Vytváří analytické, metodické a pracovní pomůcky pro provoz referenčních služeb na pracovišti a spolupracuje v systému knihoven na tvorbě nástrojů a metodik ke zpřístupnění knihovnických a informačních služeb vlastní knihovny i uživatelům jiných knihoven.

Odborný směr: Média, publicistika a knihovnictví
Odborný podsměr: knihovnictví, archivnictví
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Reference Librarian
Nadřízené povolání: Samostatný knihovník
Příbuzné specializace: Samostatný knihovník katalogizátor, Samostatný knihovník akvizitér
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Samostatné poskytnutí knihovnických a informačních služeb.
 • Samostatné poskytnutí referenčních a faktografických služeb a informací.
 • Samostatné vyhledání a formulace odpovědí na složitější informační požadavky uživatelů s využitím interních a externích informačních zdrojů.
 • Samostatné vedení statistik poskytovaných knihovnických a informačních služeb a jejich vyhodnocování ve vazbě na analýzu informačních potřeb a požadavků uživatelů.
 • Sestavení složitých rešerší.
 • Samostatná příprava a poskytnutí vnitrostátních meziknihovních služeb, včetně komplexního bibliograficko-lokačního zpracování složitých požadavků.
 • Evidence poskytovaných meziknihovních služeb.
 • Vedení vstupních pohovorů s uživateli knihovny.
 • Konzultace o rozsahu a právních podmínkách poskytovaných knihovnických a informačních služeb.
 • Příprava a realizace instruktáží a školení uživatelů o poskytovaných knihovnických a informačních službách.
 • Samostatná tvorba a využití interních databází.
 • Komplexní zpracování složitých požadavků pro kopírovací a reprografické služby.
 • Samostatné vedení agendy vymáhání nesplněných závazků uživatelů včetně adekvátní korespondence s uživateli, právním zastoupením, případně dalšími relevantními subjekty.
 • Stanovení profilu; tvorba, aktualizace a rozmístění fondů knihovny ve vazbě na knihovnické a informační služby.
 • Příprava a realizace činností v oblasti public relations a marketingu služeb knihovny.
 • Spolupráce s partnery knihovny.
 • Samostatná prezentace knihovnických a informačních služeb knihovny.
 • Spolupráce v rámci národního systému knihovnických a informačních služeb.

CZ-ISCO

 • 44110 - Knihovníci
 • 4411 - Knihovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Knihovníci (CZ-ISCO 4411)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 294 Kč 29 308 Kč 39 923 Kč 28 087 Kč 35 979 Kč 47 947 Kč
Středočeský kraj - - - 24 975 Kč 31 336 Kč 37 430 Kč
Jihočeský kraj - - - 25 528 Kč 30 804 Kč 37 617 Kč
Plzeňský kraj - - - 25 136 Kč 30 632 Kč 38 403 Kč
Karlovarský kraj - - - 24 174 Kč 29 945 Kč 37 603 Kč
Ústecký kraj - - - 24 946 Kč 31 214 Kč 39 754 Kč
Liberecký kraj - - - 25 088 Kč 30 739 Kč 37 502 Kč
Královéhradecký kraj - - - 24 319 Kč 30 607 Kč 38 054 Kč
Pardubický kraj - - - 25 490 Kč 30 351 Kč 37 007 Kč
Kraj Vysočina - - - 25 131 Kč 30 431 Kč 37 196 Kč
Jihomoravský kraj 25 740 Kč 32 286 Kč 41 454 Kč 24 042 Kč 30 833 Kč 39 643 Kč
Olomoucký kraj - - - 23 009 Kč 29 559 Kč 36 112 Kč
Zlínský kraj - - - 25 058 Kč 29 595 Kč 38 072 Kč
Moravskoslezský kraj 24 773 Kč 27 706 Kč 33 658 Kč 24 433 Kč 30 775 Kč 38 204 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4411 Knihovníci 28 861 Kč 31 430 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
4411 Knihovníci http://data.europa.eu/esco/isco/C4411

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Informační služby a knihovnictví 72-41-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru informační služby, knihovnictví 7241N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru informační studia a knihovnictví 7201R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru humanitní studia 6107R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů teorie a dějiny umění 81xxR
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů sociální vědy 67xxR
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů obory z oblasti historie 71xxR
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů filozofie, teologie 61xxR
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxN
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů sociální vědy 67xxN
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru management 6431N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika a informační technologie 2631N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů filozofie, teologie 61xxN
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru mediální a komunikační studia 7202R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru teorie a dějiny literatury 8106R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů informatické obory 18xxR
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika 6209R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika 72xxR
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika 72xxN
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j22.B.4016 Práce s elektronickými informačními zdroji a nástroji 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.1011 Orientace v nakladatelské politice v ČR a zahraničí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.1012 Orientace v aktuálně vydávaných titulech 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.2601 Zpracování koncepcí, plánů a programů v oblasti knihovnictví a informačních služeb a systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.6002 Poskytování bibliografických a rešeršních služeb v knihovnách s regionální působností 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.7001 Navrhování, strukturování a vytváření bibliografických a faktografických databází 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.8002 Poskytování výpůjčních služeb v knihovnách s regionální působností (včetně meziknihovních) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.8019 Ovládání automatizovaného knihovního systému 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.8005 Vyhledávání bibliografických a faktografických informací, jejich ověřování a správa bází dat 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.6009 Formální a obsahová analýza textu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.C.1002 Odborná komunikace (včetně cizojazyčné) se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.Z.1002 Samostatné zajišťování chodu knihovny s univerzálním nebo specializovaným fondem s regionální působností 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.Z.1011 Správa a organizace samostatných studoven v knihovnách s regionální a nadregionální působností 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.3001 Sledování a kontrola vývoje spokojenosti zákazníků 6 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m22._.0014 elektronické informační zdroje a nástroje 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34._.0012 literatura 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0001 knihovnické a informační služby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0002 státní informační a kulturní politika, informační procesy, instituce v informační oblasti 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0003 normy, standardy a metody zpracování knihovních fondů (AACR, MARC /UNIMARC, Konspektus ad.) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0004 automatizované knihovní systémy české i zahraniční 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0005 principy digitalizace dokumentů a knihovních fondů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0006 informační potřeby a bariéry 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0007 formy a metody individuální a kolektivní práce s uživatelem knihovnických a informačních služeb 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0008 organizace a ochrana knihovního fondu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0012 profilování, budování, zpracovávání a katalogizace informačních, knihovnických a archívních fondů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0021 metody zpracovávání rešerší 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0031 pravidla ochrany osobních údajů, autorské právo v ČR a zahraničí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0032 vývoj písemnictví, psacích látek a potřeb, dějiny knihy a knihovnictví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0016 počítačové zpracování textů a tabulek 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0006 marketing a marketingová komunikace 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i31._.0005 spisová služba 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i31._.0011 pravidla a postupy skartačních řízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i31._.0021 náležitosti úřední a obchodní korespondence 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf